Spitalul Filişanilor 

Telefon/fax: 0251/441.234 

 contact@spitalulfiliasi.ro

SPITALUL FILIŞANILOR                                                                                                

Filiaşi, B-dul.Racoţeanu Nr.216

Tel. : 0251-441234, Fax: 0251-441234

E-mail  :  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site: www.spitalulfiliasi.ro

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

ŞI FUNCŢIONARE

DISPOZIŢII GENERALE

 

 

 

         Având în vedere prevederile art.171 şi art.172 din Legea 95/1996 privind reforma în domeniul sanitar, spitalul, în funcţie de numărul de paturi, numărul de secţii, numărul de specialităţi, specificul patologiei, modul de finanţare, tipul de proprietate,  se încadrează în următorul tip de spital :

 

 

 

  1. Denumire actuală : Spitalul Filişanilor
  2. Adresa                  : Filiaşi, B-dul.Racoţeanu, nr.216
  3. Nr.paturi               :154
  4. Nr.secţii              : 4 secţii clinice

 

                             : 4 compartimente

 

 

 

    5.  Clasificare           a) Orăşenesc

 

                                  b) General

 

                                  c) Public

 

                           

 

         Spitalul Filişanilor este unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Primăriei Oraşului Filiaşi. Sediul unităţii este în oraşul Filiaşi, B-dul.Racoţeanu, nr.216, judeţul Dolj.

 

         Spitalul asigură asistenţă medicală de specialitate, spitalicească şi ambulatorie la circa 37.000 locuitori din oraşul Filiaşi, comunele arondate şi judeţele limitrofe.

 

 

 

CAPITOLUL I

 

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

 

 

          Pentru asigurarea asistenţei medicale, structura Spitalului Filişanilor aprobată prin  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 663/01.06.2010  şi completările ulterioare, cuprinde:

 

 

 

- Secţia medicina interna                                        50 paturi

 

      din care:

 

          -  compartiment neurologie                   5 paturi

 

-      Compartiment ATI                                             6 paturi

 

-      Secţia pediatrie                                               25 paturi

 

-      Compartiment neonatologie                                8 paturi

 

-      Sectia obstetrica-ginecologie                             30 paturi

 

-      Sectia chirurgie generala                                  35 paturi

 

Din care:

 

          -   compartiment ORL                          5 paturi       

 

-      Compartiment Primire Urgenţe (CPU)

 

                                                       TOTAL           154 paturi

 

- Insotitori                                                                6 paturi

 

- Spitalizare de zi                                                     10 paturi

 

- Bloc operator

 

- Sterilizare 

 

- Farmacie

 

- Laborator analize-medicale

 

- Laborator radiologie si imagistica medicala

 

- Serviciul anatomie patologica

 

          - compartiment citologie

 

          - compartiment histopatologie

 

          - prosectura

 

- Cabinet planificare familiala

 

- Dispensar TBC

 

         Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:

 

-      medicina interna

 

-      chirurgie generala

 

-      pediatrie

 

-      obstetrica-ginecologie

 

-      recuperare, medicina fizică si balneologie

 

-      oftalmologie

 

-      ORL

 

-      dermatovenerologie

 

-      psihiatrie

 

-      ortopedie si traumatologie

 

-      neurologie

 

-      Aparat funcţional

 

-      Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi cat si ambulatoriul de specialitate.

 

 

 

CAPITOLUL II

 

 

 

CONDUCEREA SPITALULUI

 

 

 

         Conducerea Spitalului Filişanilor a se realizează prin :

 

-          manager;

 

-          consiliul de administraţie;

 

-          comitetul director;

 

-          consiliul medical;

 

-          consiliul etic.

 

MANAGERUL UNITĂŢII

 

 

 

În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, spitalul public este condus de un manager, persoană fizică sau juridică.

 

Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

 

a)    exercitarea oricăror alte funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate inclusiv în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti;

 

b)   exercitarea unei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;

 

c)    exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;

 

d)   exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

 

Constituie conflict de interese deţinerea de către manager de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Această dispoziţie se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză.

 

Dacă managerul selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.

 

Conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1384/2010 managerul are următoarele drepturi şi obligaţii:

 

         Drepturile managerului sunt următoarele:

 

    1. primirea unei sume lunare brute, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare

 

    2. dreptul la concediu de odihnă anual conform prevederilor legale;

 

    3. dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege;

 

    4. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

 

    5. dreptul la formare profesională, în condiţiile legii;

 

    6. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului şi acces la toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia;

 

    7. dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administraţie în rezolvarea problemelor de strategie, organizare şi funcţionare a spitalului, precum şi în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creşterea veniturilor spitalului, în condiţiile legii;

 

    8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităţilor pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale, precum şi întărirea disciplinei economico-financiare;

 

    9. dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum şi de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt aprobate de comitetul director şi sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;

 

    10. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuţiilor ce le revin;

 

    11. dreptul de a revoca şefii de secţii în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin un an;

 

    12. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractul individual de muncă şi de reluare a raporturilor de muncă pe postul deţinut anterior încheierii prezentului contract de management;

 

    13. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport şi a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, potrivit legii;

 

    14. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

 

    15. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

 

    16. dreptul de a desfăşura activitate medicală în spital, în condiţiile legii;

 

    17. dreptul de a angaja resursele umane şi financiare, în condiţiile legii;

 

    18. dreptul de a renegocia indicatorii de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract de management;

 

    19. dreptul de a participa la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.

 

   

 

    Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele:

 

    1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;

 

    2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;

 

    3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 

    4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

 

    5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;

 

    6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;

 

    7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;

 

    8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

    9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;

 

    10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;

 

    11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;

 

    12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;

 

    13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

 

    14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13;

 

    15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;

 

    16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;

 

    17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

 

    18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

    19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;

 

    20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;

 

    21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

    22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

 

    23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

 

    24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;

 

    25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;

 

    26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;

 

    27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.

 

      Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:

 

    1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;

 

    2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 

    3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 

    4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

 

    5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

 

    6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;

 

    7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;

 

    8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

 

    9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;

 

    10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 

    11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 

    12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;

 

    13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;

 

    14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

    15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 

    16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

 

    17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

 

    18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;

 

    19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

 

    20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 

    21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;

 

    22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.

 

          Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:

 

    1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;

 

    2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;

 

    3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;

 

    4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

    5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;

 

    6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;

 

    7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;

 

    8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;

 

    9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;

 

    10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 

    11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;

 

    12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.

 

          Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

 

    1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz;

 

    2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;

 

    3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;

 

    4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

 

    5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;

 

    6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

 

    7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 

    8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

    9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;

 

    10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

 

    11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;

 

    12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

    13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

 

    14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;

 

    15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 

    16. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;

 

    17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;

 

    18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 

    19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;

 

    20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;

 

    21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;

 

    22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 

    23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

 

    24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 

    25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;

 

    26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.

 

          Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:

 

    1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;

 

    2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;

 

    3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

 

 4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.

 

 

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocominale in unităţile sanitare, managerul are următoarele atribuţii:

 

- răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al infecţiilor nosocominale în conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferenţiat în functie de încadrarea unităţii în conformitate cu legea;

 

- participă la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii  pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocominale;

 

-  răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocominale;

 

- controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale compartimentului/serviciului sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea şi controlul infecţiilor nosocominale, ca structură de activitate în directă subordine  şi coordonare ;

 

- controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocominale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie;

 

-         analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările compartimentului/ serviciului/responsabilului de activitate specifică în situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială;

 

-         verifică şi aprobă evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii, sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică şi măsurile de control al focarului de infecţie nosocomială din unitate;

 

-         solicită, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie nosocomială;

 

-         angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;

 

-         reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile nosocomiale, respectiv acţionează în instanţă persoanele fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale pentru infecţie nosocomială.

 

 

 

De asemenea, are responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi în domeniul nuclear (titular de autorizaţii), stabilite de legislaţia în vigoare.

 

 

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

 

 

În cadrul spitalului este organizat şi funcţionează un Consiliu de Administraţie format din:

 

           

 

Numele si prenumele

Funcţia în Consiliul de Administraţie

DR.PRIE ROXANA

Membru desemnat  de DSP Dolj

EC.PAUNESCU ELENA-DANIELA

Membru desemnat  de DSP Dolj

RAILEANU MARIAN

Membru desemnat de  Primăria Filiaşi

TUDORICA PAUL

Membru desemnat de Consiliul Local Filiaşi

TERECHE FLORIAN

Membru desemnat de Consiliul Local Filiaşi

DR.STINGA ARITON

Membru desemnat de Colegiul Medicilor Dolj

AS.RADOI MARIA

Membru desemnat de O.A.M.M.R. Dolj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

O         

 

Conform Legii nr.95/2006, consiliul de administraţie al spitalului are următoarele atribuţii:

 

 

 

    a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

 

    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;

 

    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

 

    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;

 

    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

 

    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) şi la art. 183^3 alin. (1).

 

     Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

 

 

 

         COMITETUL DIRECTOR

 

 

 

În cadrul spitalului este organizat şi funcţionează un Comitet director format din:

 

 Dr.Dumitru Ioana – Manager

 

Dr.Georgescu Mariana – Director medical

 

Ec. Cosma Elisabeta – Director financiar – contabil

 

 

 

Conform ordinului  nr.921/04.08.2006 al Ministrului sănătăţii publice, comitetul director al spitalului are următoarele atribuţii:

 

1.    elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 

2.    elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul annual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 

3.    propune managerului, în vederea aprobării:

 

a)    numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

 

b)   organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 

4.    elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 

5.    propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al MSP;

 

6.    elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico- financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 

7.    urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 

8.    analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 

9.    asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilită;

 

10.analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;

 

11.elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

 

12.la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează ţi prezintă spre aprobare managerului planul annual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a  lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

 

13.analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

 

14.întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă Autorităţii de Sănătate Publică;

 

15.negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;

 

16.se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;

 

17.face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;

 

18.negociază cu şeful de secţie, laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei, laboratorului, serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei, laboratorului;

 

19.răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

 

20.analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocominale in unităţile sanitare, comitetul director are următoarele atribuţii: are următoarele atribuţii:

 

-          solicită şi aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

 

-          organizarea şi funcţionarea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi/ sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;

 

-          asigură condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

 

-          asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obţinute, eficienţa economică a măsurilor şi investiţiilor finanţate;

 

-          verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentale prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico- materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţie nosocomială;

 

-          derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau combaterii infecţiilor nosocomiale;

 

-          comitetul director al spitalului va asigura condiţiile de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;

 

-           deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării asistaţilor în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/ contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţie nosocomială depistată şi declarată;

 

-          asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea privind infecţiile nosocomiale.

 

CONSILIUL MEDICAL

 

Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul şef. Directorul medical - dr.Georgescu Mariana este preşedintele consiliului medical.

 

Principalele atribuţii ale consiliului medical conform OMSP nr.863/2004 sunt următoarele:

 

    1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:

 

    - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

 

    - planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 

    - planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

 

    2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;

 

    3. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;

 

    4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:

 

    - evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

 

    - monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;

 

    - prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.

 

    Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

 

    5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;

 

    6. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general;

 

    7. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;

 

    8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 

    9. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 

    10. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;

 

    11. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;

 

    12. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;

 

    13. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;

 

    14. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 

    15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

    16. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);

 

    17. participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

 

    18. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

 

    19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

 

    20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

 

    21. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;

 

    22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CONSILIUL ETIC

 

 

 

În cadrul spitalului se constituie consiliul etic, format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componenţă:

 

- Dr.Georgescu Mariana – Preşedinte

 

- Dl.Dăneţ Eugen – reprezentant Consiliul Local Filiasi

 

- Dr. Nedelcu Silvia – reprezentant A.S.P. Dolj

 

- As. Volintiru Iuliana-Victoria –  asist.sef sectia med.interna

 

-  Ec.Stancu Iuliana-  secretar

 

 

 

Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic s-a facut de către comitetul director, iar numirea membrilor consiliului etic se face prin decizie internă a managerului.

 

Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, de decanul de vârstă al medicilor.

 

Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.

 

Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele:

 

a)                           analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient- medic- asistentă, a disciplinei în unitatea sanitară;

 

b)                           verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico – sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

 

c)                           sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

 

d)                           analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico –sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;

 

e)                           veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale. 

 

Analizarea fiecărui caz va fi consemnată într-un proces verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. Procesul – verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea. Procesul – verbal va fi înaintat managerului spitalului în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Pe lângă Comitetul Director al spitalului funcţionează următoarele comisii specializate, necesare pentru realizarea unor activităţi specificei :

 

-          Comisia de încadrare şi promovare ( potrivit prevederilor H.G. nr.281/1993, OG 115/2005, Legea 125/2006 ) ;

 

-          Comisia de coordonare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

 

-          Comisia de licitaţie ;

 

-          Comisia de protecţia muncii ;

 

-          Comisia medicamentului;

 

-          Comisia de prescriere a medicamentelor;

 

-          Nucleul de calitate;

 

-          Comisia de analiză a decesului;

 

-          Comisia de nutriţie;

 

-          Comisia  pentru prevenirea şi stingerea incendiilor ;

 

-          Comisiile de inventariere anuală a bunurilor ;

 

-          Comisia de analiză a DRG

 

 

 

Principalele atribuţii ale comisiilor mai sus enumerate sunt:

 

 

 

COMISIA DE ÎNCADRARE ŞI PROMOVARE

 

Potrivit HGR 497/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovarea prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar şi OMS nr.467/2010 privind aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, în cadrul unităţii noastre este constituită comisia de încadrare şi promovare, formată, pe de o parte, din membrii comitetului director al spitalului, şi pe de altă parte, din toţi şefii de secţie, laborator, servicii medicale, compartimente şi servicii funcţionale.

 

Are, în principal, următoarele atribuţii:

 

-          este constituită şi convocată, prin decizie internă a managerului, în funcţie de natura şi locul postului care urmează a fi scos la concurs;

 

-          răspunde de buna desfăşurare a concursurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

-          participă şi răspunde de formularea subiectelor în baza tematicii de concurs afişată;

 

-          răspunde de corectarea corectă a testelor, de susţinerea interviului sau probei practice, de afişarea rezultatelor;

 

-          participă şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a examenelor organizate în vederea promovării personalului în trepte şi categorii superioare de salarizare.

 

 

 

COMISIA DE COORDONARE A ACTIVITĂŢII DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIOANALE INDIVIDUALE

 

Comisia este constituită în conformitate cu prevederile OMS nr.467/2010 privind aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi HGR 497/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovarea prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

 

Este constituită din toţi şefii de secţii, de laborator, precum şi şeful serviciului resurse umane şi participă la coordonarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de specialitate medico – sanitar şi personalul auxiliar.

 

Preşedintele comisiei este managerul unitatii.

 

Evaluarea personalului se face conform unui grafic stabilit de preşedintele comisiei, conform legislaţiei în vigoare.

 

 

 

COMISIA DE LICITAŢIE

 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru fiecare contract de achiziţie publică, o comisie de evaluare a ofertelor cu următoarele atribuţii:

 

-          deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc ofertele;

 

-          verificarea îndeplinirii condiţiilor de calificare de către ofertanţi, respectiv candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

 

-          realizarea selecţiei, respectiv preselecţiei candidaţilor, în cazul aplicării procedurilor de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere;

 

-          realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

 

-          realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de negociere;

 

-          verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

 

-          verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punct de vedere al încadrării acestora în situaţia prezentată la art.202 din OUG 34/2006;

 

-          stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

 

-          stabilirea ofertelor admisibile;

 

-          aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ ofertelor câştigătoare;

 

-          în cazuri justificate, conform prevederilor art.209 din OUG 34/2006, elaborarea propunerii de anulare a procedurii de atribuire;

 

-          elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art.213, alin.(2) din OUG 34/2006.

 

 

 

COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ A BUNURILOR

 

Comisia de inventariere din cadrul serviciului financiar - contabilitate răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

 

Comisia de inventariere are următoarele atribuţii principale:

 

-          efectuează inventarierea patrimoniului unităţii potrivit programului anual de inventariere a patrimoniului aprobat cu respectarea prevederilor legale;

 

-          efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii, cu respectarea prevederilor legale;

 

-          efectuează inventarierea bunurilor primite cu chirie, în folosinţă sau în custodie şi transmite la proprietari situaţia constatată, cu respectarea prevederilor legale;

 

-          întocmeşte situaţia comparativă împreună cu persoanele care ţin evidenţa gestiunilor, stabileşte situaţia scăzămintelor legale şi a compensărilor  şi le supun aprobării; determină minusurile şi plusurile în gestiune, potrivit reglementărilor legale;

 

-          întocmeşte procesele verbale privind rezultatul inventarierii şi le supune spre aprobare, potrivit competenţelor stabilite de normele legale în vigoare;

 

-          face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere ; întocmeşte proiectul ordinului de imputare sau ia angajament de plată în vederea recuperării pagubei respective;

 

-          are obligaţia să informeze pe conducătorii ierarhici cu privire la lipsurile constatate cu prilejul inventarierii;

 

-          întocmeşte situaţii privind degradările, scoaterea din uz sau valorificarea unor bunuri existente în gestiuni sau în folosinţă; informează conducătorii ierarhici asupra unor stocuri fără mişcare, cu mişcare , cu mişcare lentă sau neutilizabile.

 

 

 

 

 

COMISIA MEDICAMENTULUI

 

Comisia medicamentului are, în principal, următoarele atribuţii:

 

-          analizează consumul de medicamente şi stabileşte necesarul pentru luna următoare;

 

-          pentru medicamentele nou apărute pe piaţă procedează la implementarea acestora în terapie;

 

-          se întruneşte lunar, la solicitarea preşedintelui.

 

 

 

COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR

 

Comisia de prescriere a medicamentelor analizează modul de prescripţie a medicamentelor, precum şi concordanţa diagnostic – tratament. Se întruneşte la fiecare două săptămâni sau la solicitarea managerului.

 

 

 

COMISIA DE ANALIZĂ D.R.G.

 

-          verifică modul de stabilire a codurilor pentru fiecare boală în parte şi fiecare manoperă;

 

-          convocarea comisiei se face în funcţie de specificul cazurilor care vor fi luate în discuţie.

 

COMISIA PENTRU PROTECŢIA MUNCII

 

Atribuţii:

 

-          asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje ( introductiv – general, la locul de muncă şi periodic) şi prin cursuri de perfecţionare;

 

-          propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se realizează programul de măsuri de protecţie a muncii;

 

-          colaborează cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a muncii.

 

 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

 

Este dispoziţie generală privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. 002:

 

-          categorii de instructaje;

 

-          înregistrarea şi confirmarea instructajului;

 

-          organizarea activităţii de instruire;

 

-          cerinţe şi materiale necesare instruirii PSI;

 

-          dispoziţii finale

 

 

 

COMISIA DE ANALIZĂ A DECESELOR INTRASPITALICEŞTI

 

Are în componenţă toţi şefii de secţii şi compartimente. Analizează cazurile de deces ivite, cauza acestora, convocarea comisiei făcându-se în funcţie de specificul cazurilor care vor fi luate în discuţie.

 

 

 

COMISIA PENTRU NUTRIŢIE

 

Are, în principal, următoarele atribuţii:

 

-          stabileşte meniurile zilnice pe tipuri de boală, conform legislaţiei în vigoare;

 

-          întocmeşte fişele zilnice de alimentaţie pentru bolnavii internaţi în spital;

 

-          membrii comisiei fac parte şi din comisiile de achiziţie a alimentelor pentru spital.

 

 

 

NUCLEUL DE CALITATE

 

-          Nucleul de calitate din unitatea noastră a fost nominalizat de conducerea unităţii în baza prevederilor Ordinului 559/874/4017/2001 al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România privind înfiinţarea nucleelor de calitate în unele unităţi spitaliceşti.

 

 

 

Componenţa nucleului de calitate este următoarea:

 

-           Dr.Georgescu Mariana    – director medical

 

-          Dr.Nitu Mariana – medic primar pediatrie

 

-          As.Volintiru Iuliana-Victoria – asistent sef sectia med. interna

 

 

 

 

 

În conformitate cu Metodologia de lucru privind înfiinţarea nucleelor de calitate în unele unităţi spitaliceşti, activitatea nucleului de calitate cuprinde următoarele:

 

-          asigurarea monitorizării interne a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor la acest nivel, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate;

 

-          întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărirea lunară pentru reactualizarea acestuia;

 

-          raportarea trimestrială către Serviciul medical din cadrul Casei de Asigurări Dolj, Autoritatea de Sănătate Publică Dolj precum şi Colegiul Medicilor a indicatorilor de calitate stabiliţi de comun acord cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii Publice Şi Colegiul Medicilor din România;

 

-          prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe fiecare secţie în parte şi global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile vor fi aduse la cunoştinţa şefilor de secţie. Conducerea spitalului va putea astfel analiza propunerile înaintate de nucleul de calitate în vederea aplicării eventualelor măsuri corective şi/sau preventive, după caz;

 

-          se vor întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie cu reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea externă a calităţii. Decizia în vederea organizării unor astfel de întruniri va putea fi luată de cel puţin doi dintre cei trei reprezentanţi ai instituţiilor implicate în monitorizarea externă a calităţii, în vederea discutării: punctajului obţinut la evaluarea criteriilor de calitate, deficienţelor constatate şi a măsurilor ce pot fi propuse spre aplicare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale;

 

-          organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului din unitatea spitalicească. Pentru aceasta, la fiecare foaie de observaţie va fi ataşat un chestionar de satisfacţie, anonim;

 

-          elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor ( date generale despre spital, programul de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia ) , ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie.

 

 

 

ATRIBUŢIILE MEMBRILOR COMITETULUI DIRECTOR

 

1. DIRECTORUL MEDICAL

 

 

 

Directorul medical este preşedintele consiliului medical şi are următoarele atribuţii specifice:

 

1.    în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;

 

2.    monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;

 

3.    aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

 

4.    răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;

 

5.    coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

 

6.    întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;

 

7.    avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

 

8.    asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 

9.    răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

10.analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite ( de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite);

 

11.participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

 

12.stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

 

13.supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 

 

 

2.  ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI FINANCIAR - CONTABIL

 

În conformitate cu Ord. MSF 1021/17.08.2004 pentru aprobarea modelului cadru al organigramei pentru spitale, directorul financiar - contabil are în subordine biroul contabilitate şi biroul financiar, având  în principal următoarele sarcini :

 

            1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;

 

         2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;

 

         3. asigură întocmirea, la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale, a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

 

         4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

 

         5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli a spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

 

         6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

 

         7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

 

         8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

 

         9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

 

         10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;

 

         11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;

 

         12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;

 

13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 

         14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

 

15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;

 

         16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;

 

         17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar – contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;

 

         18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;

 

         19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;

 

         20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar – contabile din subordine;

 

         21. organizează, la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale, inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

 

 Execută orice alte sarcini trasate de conducere.

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocominale in unităţile sanitare, directorul financiar - contabil are următoarele atribuţii:

 

-          planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;

 

-          derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia;

 

-          evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor specifici.

 

 

 

CAPITOLUL III

 

 

 

1. PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII

 

Unitatea este obligată ca la angajare să solicite fişa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii care constată dacă cel în cauză este apt pentru prestarea muncii pentru care a optat.

 

Fişa de aptitudine este obligatorie şi în următoarele situaţii:

 

·                   la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de muncă cu expunere la factori nocivi şi de un an în celelalte situaţii;

 

·                   în cazul trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate;

 

·                   în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporar;

 

·                   periodic, în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi care lucrează în sectorul alimentar în colectivităţi de copii;

 

·                   periodic în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc prin examene medicale diferenţiate în funcţie de sex şi stare de sănătate.

 

Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele vătămătoare se poate după împlinirea vârstei de 18 ani.

 

Echipamentul de protecţie şi de lucru precum şi materialele igienico - sanitare sunt asigurate obligatoriu în cantitatea si calitatea necesară asigurării unei asistenţe medicale corespunzătoare.

 

 Unitatea asigură menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii prin amenajarea ergonomică a locurilor de muncă, asigurarea condiţiilor de mediu umiditate şi temperatură prin asigurarea apei calde şi reci şi prin asigurarea diminuării emisiilor poluante.

 

 Instruirea angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă se realizează periodic de Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

 

 Instruirea se organizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor cere îşi schimbă locul de muncă şi al celor ce îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de şase luni.

 

Unitatea răspunde pentru asigurarea condiţiilor de asigurare a primului ajutor în caz de accidente de munca, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.

 

Unitatea are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale.

 

 

 

2. RESPECTAREA PRINCIPIULUI  NEDISCRIMINĂRII AL INLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

 

 Este interzisă în unitatea noastră orice excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, religie, opţiune socială, orientare sexuală, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială apartenenţă ori activitate sindicală.

 

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de dreptul la plată egală pentru muncă, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul împotriva concedierilor nelegale.

 

Orice salariat beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale.

 

 

 

CAPITOLUL IV

 

1. CONDUCEREA ŞI ATRIBUŢIILE UNITĂŢII

 

În cadrul atribuţiilor sale spitalul asigură :

 

a) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, cronice şi degenerative, precum şi aplicarea şi adaptarea la specificul teritoriului a programelor naţionale de sănătate publică ;

 

b) controlul medical şi supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi, a unor grupe de populaţie expuse unui risc crescut de îmbolnăvire ;

 

c) asistenta medicală a mamei, copilului, tineretului şi bătrânilor, precum şi urmărirea aplicării măsurilor pentru ocrotirea acesteia ;

 

d) controlul şi supravegherea sistematică a sportivilor ;

 

e) primul ajutor medical şi asistenţa medicală a urgenţei ;

 

f) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi altor îngrijiri medicale bolnavilor ambulatorii şi spitalizaţi ;

 

g) recuperarea medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţelor ;

 

h) depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor precum şi distribuirea instrumentarului şi a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare, evitarea riscului terapeutic, a fenomenelor adverse, informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor ;

 

i) stabilirea factorilor de risc din mediu de viaţă şi de muncă, a influenţei acesteia asupra stării de sănătate a populaţiei şi a controlului aplicării normelor de igienă ;

 

j) efectuarea de analize şi anchete medico-sociale pentru cunoaşterea unor aspecte particulare ale stării de sănătate ;

 

k) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat ;

 

l) crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă ;

 

m)  promovarea acţiunilor privind educaţia sanitară a populaţiei ;

 

      n) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecţiilor interioare, protecţia muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare ;

 

         o)asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii unităţilor sanitare în perioade de calamităţi ( înzăpezire, inundaţii ) .

 

  În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce asigură servicii medicale.

 

Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare şi paliative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou născutului.

 

Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

 

În spital se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi cercetare ştiinţifică medicală.

 

Activităţile de învăţământ şi cercetare trebuie astfel organizate încât să asigure consolidarea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

 

Spitalul are, în principiu, următoarele obligaţii:

 

-          să desfăşoare activităţi de educaţie medicală continuă pentru personalul propriu. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul clinic poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare;

 

-          să asigure condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

-          acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor;

 

-          să asigure un act medical de calitate;

 

-          să asigure primul ajutor şi asistenţa medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil;

 

-          va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor;

 

-          efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;

 

-          stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;

 

-          aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;

 

-          aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

 

-          aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, respectând alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare;

 

-          asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii nozocomiale;

 

-          realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor legale în vigoare;

 

-          în perioada de carantină, să limiteze accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secţii ( de exemplu, neonatologie ) interzice vizitarea pe secţie, aceasta fiind permisă numai pe holuri;

 

-          să respecte obligaţiile ce-i revin conf.Ord.MSF nr.219/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

 

 

 

 

 

 2. ANGAJAREA PERSONALULUI ÎN CADRUL SPITALULUI

 

    (1) Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz.

 

    (2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile fiecărei unităţi prevăzute la alin. (1).

 

    (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.

 

    (4) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

    (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

 

    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

 

    (3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

 

    (4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

 

    (5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.

 

    (6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege specială.

 

    (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

 

    (2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.

 

    (3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.

 

    Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni.

 

          Angajarea în muncă se realizează prin concurs, prin încheierea unui raport juridic de muncă întemeiat pe contractul individual de muncă;

 

         Contractul individual de muncă se încheie în general pe durată nedeterminată, cazurile în care acesta se încheie pe durată determinată în conformitate cu prevederile art.80, 81, 82 din Codul muncii, sunt următoarele:

 

            Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

 

         Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 81, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

 

       Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

 

      Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

 

    Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:

 

    a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu

 

    b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;

 

    c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;

 

    d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

 

    d^1) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;

 

    d^2) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

 

    d^3) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

 

    e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

 

        (1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

 

        (2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

 

         Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:

 

    a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

 

    b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

 

    c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

 

   d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

 

 

 

3.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.1 şi art. 61 din Codul muncii: 

 

 

 

    (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

 

    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

 

    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;

 

    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

 

    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 

    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;

 

    f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

 

 

 

    (2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 

    a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

 

    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

 

    c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

 

    d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;

 

 

 

    e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

 

    f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

 

    g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

 

    h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

 

   i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

 

 

 

Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

 

 

 

    Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:

 

    a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;

 

    b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;

 

    c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

 

    d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

 

De asemenea, angajatorul mai are următoarele obligaţii:

 

a)să respecte toate prevederile şi obligaţiile ce-i revin conform Legii 46/2003 privind drepturile pacientului şi a Ord. MSF 386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003;

 

b)să respecte obligaţiile ce-i revin prin aplicarea Legii 25/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, precum şi a HGR 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

 

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre unitate şi salariat se stabilesc prin negociere în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.

 

 

 

CAPITOLUL V

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SALARIATULUI

 

Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale, codului muncii, codului de deontologie medicală şi cerinţelor postului.

 

Ca urmare a încheierii contractului individual de muncă, în conformitate cu prevederile art.39 alin 1, Codul muncii aprobat prin Legea nr.53/2003, salariatul are în principal următoarele drepturi:

 

    (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 

    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

 

    c) dreptul la concediu de odihnă anual;

 

    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

 

    e) dreptul la demnitate în muncă;

 

    f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

 

    g) dreptul la acces la formarea profesională;

 

    h) dreptul la informare şi consultare;

 

    i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

 

    j) dreptul la protecţie în caz de concediere;

 

    k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;

 

    l) dreptul de a participa la acţiuni colective;

 

    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

 

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

 

    (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 

    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

 

    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

 

    c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

 

    d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

 

    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

 

    f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

 

    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

 

Răspunderea disciplinară se poate cumula cu alte forme de răspundere:

 

·                    răspunderea patrimonială - intervine în cazul în care salariatul produce angajatorului un prejudiciu material; cumulul răspunderii disciplinare cu cea patrimonială nu este obligatoriu.

 

·                    răspunderea contravenţională;

 

·                    răspunderea penală;

 

-          obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil precum şi în contractul individual de muncă;

 

-         obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

 

-          obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

 

-         obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

 

 

 

Pentru a asigura securitatea la locul de muncă salariaţii au următoarele obligaţii:

 

-          să respecte normele specifice referitoare la necesitate şi igiena muncii;

 

-          în timpul serviciului, salariaţii sunt obligaţi să aibă o comportare condescendentă demnă şi corectă;

 

-          în caz de evenimente deosebite, de accidentare la locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgenţă conducătorul serviciului din care acesta face parte;

 

-           toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii spitalului;

 

-          aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă şi invers;

 

-          se interzice în incinta spitalului păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe-medicamente al căror efect poate produce dereglări comportamentale.

 

 

 

CAPITOLUL VI

 

Secţiile şi compartimentele cu paturi

 

 

 

Secţiile şi compartimente cu paturi au, în principal, următoarele atribuţii :

 

 

 

ÎN CADRUL ASISTENŢEI MEDICALE:

 

1.   LA PRIMIRE:

 

Compartiment Primire Urgente – conform OMS nr.1706/2007, reprezintă o structură unică, cu personal propriu, destinată primirii, triajului clinic, investigaţiilor, diagnosticului şi tratamentului urgenţelor critice şi necritice sosite cu mijloacele de transport ale serviciului de ambulanţă sau cu alte mijloace de transport.

 

          Personalul din cadrul CPU are obligaţia de a asigura asistenţa medicală de urgenţă pacientului aflat în stare critică, în limita competenţelor şi a pregătirii, fiind obligatorie apelarea din timp a specialiştilor aflaţi de gardă în spital sau la domiciliu, în situaţiile care necesită implicarea lor în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi eventual a tratamentului definitiv, după caz. În cazurile în care pacientul necesită transfer de urgenţă la un spital cu grad de competenţă mai înalt, personalul din cadrul CPU are obligaţia să iniţieze procedurile de transfer interclinic, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

 

 

   Medic sef CPU

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

 

    - conduce activitatea CPU în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

    - asigură şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, inclusiv ale personalului aflat în subordinea acestuia, direct sau prin intermediul şefilor de compartimente şi al persoanelor desemnate să răspundă de anumite activităţi;

 

    - coordonează, asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

 

    - asigură respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

 

    - îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

 

    - asigură şi controlează completarea fişelor pacienţilor şi a tuturor formularelor necesare, în scris sau pe calculator, în cadrul CPU, în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

 

    - este în permanenţă la dispoziţia personalului din cadrul CPU în vederea rezolvării problemelor urgente apărute în cursul gărzilor şi al turelor. În cazul în care este indisponibil, desemnează o persoană care are autoritatea şi abilitatea să rezolve problemele din cadrul CPU;

 

    - poartă orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare, fiind obligat să anunţe modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de serviciu, cu excepţia perioadelor de concediu când va desemna o persoană care îl va înlocui;

 

    - este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine şi despre problemele survenite în această privinţă;

 

    - este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al gărzilor, mai ales în cazul în care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul unităţii;

 

    - este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având obligaţia să investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul investigaţiei;

 

    - are obligaţia de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime;

 

    - are obligaţia să asigure funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, incluzând responsabilităţile şi modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal;

 

    - asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare;

 

    - organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru cu tot personalul aflat în subordine sau deleagă o persoană în locul său;

 

    - aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine;

 

    - numeşte unul sau mai mulţi adjuncţi ori şefi de compartimente care să răspundă de diferite activităţi din cadrul CPU;

 

    - controlează efectuarea investigaţiilor şi urmăreşte stabilirea diagnosticului şi aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice, în conformitate cu protocoalele şi liniile directoare din domeniu;

 

    - colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi ai altor secţii şi laboratoare, în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător;

 

    - propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora;

 

    - asigură colaborarea cu alte instituţii medicale şi nemedicale implicate în asistenţa medicală de urgenţă şi semnează protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii spitalului;

 

    - stabileşte de comun acord cu personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea protocoalelor de tratament conform standardelor internaţionale;

 

    - în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU) va coordona personal împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament chiar şi în afara orelor de program. În cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a delega o persoană responsabilă cu preluarea acestor sarcini;

 

    - răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului aflat în subordine şi de formarea continuă a acestuia;

 

    - răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, instrumentarului şi întregului inventar al CPU şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor;

 

    - controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, răspunde, prin intermediul unei persoane special desemnate, de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante;

 

    - organizează şi răspunde de activitatea didactică şi ştiinţifică, inclusiv cea de cercetare, desfăşurată în CPU;

 

    - controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine în relaţie cu pacienţii şi aparţinătorii acestora;

 

    - informează periodic conducerea spitalului asupra activităţii secţiei şi reprezintă interesele personalului CPU în relaţie cu conducerea spitalului;

 

    - coordonează, direct sau prin intermediul unei persoane desemnate, activitatea de intervenţie prespitalicească, respectiv SMURD, în conformitate cu prevederile legale, dacă UPU respectivă operează medical un astfel de serviciu;

 

    - colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în vederea operării SMURD, dacă UPU respectivă operează medical un astfel de serviciu;

 

    - colaborează cu serviciul de ambulanţă din judeţul respectiv în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească şi a modului de desfăşurare a activităţii la interfaţa dintre UPU şi prespital;

 

    - întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine;

 

    - participă în toate comisiile de angajare a personalului pentru CPU, în calitate de preşedinte sau membru al comisiei, în condiţiile legii; participă la selecţionarea personalului medical şi a altor categorii de personal, prin concurs şi interviu;

 

    - propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în vigoare;

 

    - îndeplineşte inclusiv rolul medicului responsabil de tură sau al medicului de gardă în cadrul UPU, CPU sau SMURD, pe timpul turei sau al gărzii în care ocupă funcţia respectivă;

 

    - autorizează internarea obligatorie a pacienţilor într-o anumită secţie în conformitate cu prevederile prezentului ordin;

 

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 

 

 

   Asistent sef CPU

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

 

    - îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

 

    - stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, respectiv tot personalul medical şi auxiliar, cu excepţia medicilor şi a personalului subordonat direct medicului-şef, pe care le poate modifica cu acordul medicului-şef al CPU;

 

    - coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

 

    - asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine;

 

    - informează medicul-şef despre toate disfuncţionalităţile şi problemele potenţiale sau survenite în activitatea CPU şi propune soluţii pentru prevenirea sau soluţionarea lor;

 

    - instruieşte personalul aflat în subordine şi asigură respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

 

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare de către personalul aflat în subordine;

 

    - respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau locţiitorul acestuia de către personalul aflat în subordine;

 

    - răspunde de asigurarea şi respectarea confidenţialităţii îngrijirilor medicale, a secretului profesional şi a unui comportament etic faţă de bolnav;

 

    - respectă şi asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi altor prevederi legale în vigoare;

 

    - participă la predarea-preluarea turei în CPU;

 

    - organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru ale asistenţilor medicali, participă la raportul de gardă cu medicii;

 

    - controlează zilnic condica de prezenţă şi o contrasemnează;

 

    - verifică şi asigură funcţionalitatea aparaturii medicale;

 

    - asigură stocul minim de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi cererea de aprovizionare din timp cu acestea, înaintea atingerii limitei minime a stocului;

 

    - controlează modul în care medicamentele, materialele şi soluţiile sunt preluate de la farmacie, păstrate, distribuite şi administrate, precum şi corectitudinea decontărilor;

 

    - răspunde de aprovizionarea departamentului şi a unităţii mobile, unde este cazul, cu instrumentar, lenjerie, alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor stabilite de unitate;

 

    - realizează autoinventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile, unde este cazul, conform normelor stabilite, şi deleagă persoana care răspunde de aceasta faţă de administraţia instituţiei;

 

    - participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine;

 

    - evaluează şi apreciază, ori de câte ori este necesar, individual şi global, activitatea personalului din departament;

 

    - organizează împreună cu medicul coordonator testări profesionale periodice şi acordă calificativele anuale, pe baza calităţii activităţii şi, după caz, a rezultatelor obţinute la testare;

 

    - participă la selecţionarea asistenţilor medicali şi a personalului auxiliar prin concurs şi interviu; propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în vigoare;

 

    - supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou-încadrat în vederea respectării sarcinilor din fişa postului şi a regulamentului de funcţionare;

 

    - controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine şi le comunică medicului-şef;

 

    - organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecţie a muncii;

 

    - coordonează organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai colegiilor universitare aflaţi în stagii practice în UPU;

 

    - coordonează organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor unde este cazul;

 

    - întocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora şi asigură înlocuirea personalului din subordine pe durata concediului;

 

    - aduce la cunoştinţă medicului-şef absenţa temporară a personalului, în vederea suplinirii acestuia potrivit reglementărilor în vigoare;

 

    - coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;

 

    - în cazuri deosebite propune spre aprobare, împreună cu medicul-şef, ore suplimentare, conform reglementărilor legale;

 

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

 

    - participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;

 

    - este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine;

 

    - poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

 

    - răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţă responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

 

    - participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU şi în cadrul SMURD, după caz, îndeplinind pe durata turei sau a gărzii obligaţiile şi atribuţiile prevăzute pentru funcţia pe care o ocupă;

 

    - controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine;

 

    - participă la şedinţe periodice cu medicul-şef;

 

    - participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU - SMURD sau deleagă o persoană în locul său;

 

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau ori CPU.

 

    Medic responsabil de tura

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

 

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

 

    - răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

 

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

 

    - răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului-şef sau locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

 

    - exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

 

 

 

    - efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în UPU şi ia decizia introducerii acestuia în camera de reanimare sau în alt sector al CPU, coordonează întreaga activitate din camera de reanimare chiar în condiţiile în care în acest sector există mai mulţi pacienţi sub investigaţii şi tratament, efectuează evaluarea primară şi secundară, manevrele terapeutice de urgenţă sau continuarea acestora, investigarea bolnavului, anunţarea specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia. Îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat ori deleagă un alt medic competent pentru acest lucru;

 

    - primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, solicită consulturile de specialitate, deleagă medici din subordine pentru efectuarea manevrelor investigative şi terapeutice, cu condiţia de a fi informat permanent despre starea pacientului; hotărăşte reţinerea bolnavului sub observaţie, recomandă internarea în alte secţii şi este unica persoană din UPU care îşi dă acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii. Decizia medicului responsabil de tură poate fi contramandată doar de medicul-şef al UPU/CPU sau de locţiitorul acestuia;

 

    - efectuează vizita periodică la intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din UPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică, asigurând informarea specialiştilor din spital despre modificările semnificative;

 

    - comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica persoană din UPU care comunică un deces aparţinătorilor, fiind însoţit de asistentul de tură sau de asistentul medico-social;

 

    - completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator; contrasemnează şi asigură completarea corectă de către restul personalului a fişelor şi a documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează personal;

 

    - asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, în cazul în care este solicitat sau în cazul în care echipajul aflat la un pacient în stare critică nu este însoţit de un medic; în cazul în care este indisponibil, este obligat să delege un alt medic din cadrul UPU pentru a asigura această sarcină;

 

    - respectă regulamentul de funcţionare al UPU şi asigură respectarea acestuia de către restul personalului de gardă;

 

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă;

 

    - poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

 

    - anunţă în permanenţă starea de disponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.);

 

    - respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

 

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;

 

    - propune medicului-şef al UPU sau CPU ori locţiitorului acestuia internarea obligatorie a unui pacient într-o secţie anume, în cazul unor divergenţe de opinie cu medicul de gardă din secţia respectivă;

 

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU;

 

    - efectuează, după caz, gărzi în cadrul SMURD, unde are următoarele sarcini suplimentare:

 

        - conduce echipajul de intervenţie şi coordonează activitatea acestuia la locul intervenţiei;

 

        - evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării acestuia/acestora;

 

        - asistă la operaţiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurând pe parcursul acestor operaţiuni asistenţa medicală necesară pacientului sau pacienţilor;

 

        - însoţeşte pacientul în timpul transportului până la spital;

 

        - în caz de necesitate, predă îngrijirea pacientului în timpul transportului echipajului propriu sau unui echipaj al serviciului de ambulanţă, în vederea efectuării unei alte intervenţii. Decizia de a preda pacientul înaintea sosirii la spital se ia evaluând starea pacientului transportat şi noul incident la care este solicitat medicul;

 

        - monitorizează comunicaţiile radio în timpul gărzii, inclusiv în timpul intervenţiilor; are în dotare un telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe parcursul gărzii;

 

        - asigură informarea dispeceratului despre etapa în care se află echipajul de intervenţie şi despre posibilitatea preluării altor solicitări;

 

        - inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi predă echipamentul la ieşirea din gardă; informează medicul coordonator sau locţiitorul acestuia despre problemele deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori de materiale;

 

        - inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al acestora;

 

        - poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc.);

 

        -

 

        - completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul;

 

        - predă pacientul colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului;

 

        - asistă la activitatea din cadrul UPU în cazul în care se află în aşteptare, fiind de gardă pe o maşină de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă;

 

        - respectă regulamentele şi ordinele inspectoratului pentru situaţii de urgenţă din judeţul sau, după caz, din municipiul în care activează;

 

        - îndeplineşte orice sarcini noi prevăzute de medicul-şef sau de inspectorul-şef pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile legii, în privinţa activităţii din cadrul SMURD.

 

     Asistent responsabil tura

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

 

    - îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

 

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

 

    - răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

 

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

 

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi de asistentul-şef şi asigură îndeplinirea acestora;

 

    - are responsabilitatea păstrării confidenţialităţii îngrijirilor medicale;

 

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

 

    - preia bolnavul în camera de reanimare şi în celelalte spaţii ale UPU/CPU, îl monitorizează, ajută la efectuarea/efectuează manevrele invazive sau neinvazive pe care le cere medicul;

 

    - comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia;

 

    - efectuează supravegherea continuă a bolnavilor, tratamentul şi examenele paraclinice prescrise de către medic, îl anunţă pe acesta despre evoluţia bolnavilor şi efectuează monitorizarea scriptică în fişe de observaţie speciale ale bolnavilor;

 

    - efectuează pregătirea psihică şi fizică a bolnavilor pentru examinările necesare, organizează transportul lor;

 

    - declară imediat asistentului-şef orice îmbolnăvire pe care o prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie care pot afecta activitatea lui în cadrul UPU/CPU;

 

    - respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

 

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul şi participă cu medicul responsabil de tură la vizitele periodice, la intervale maxime de 3 ore, în tot departamentul;

 

    - răspunde de starea aparaturii medicale, stocul de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi de aprovizionarea cu acestea;

 

    - verifică medicamentele, materialele, starea de funcţionare a aparaturii medicale la preluarea turei, consemnează aceasta în condici speciale şi îl informează pe asistentul-şef cu privire la acest lucru;

 

    - cunoaşte, pe baza documentelor de urmărire a pacienţilor şi prin implicarea directă în procesul de evaluare şi tratament, rulajul pacienţilor din cadrul UPU/CPU: orele de sosire şi plecare, cazuistica, conduita terapeutică efectuată, în curs de efectuare sau planificată în vederea efectuării;

 

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

 

    - răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria de pat, pături etc.;

 

    - răspunde de folosirea şi întreţinerea corectă a materialelor specifice utilizate la cursurile de instruire din cadrul UPU/CPU şi SMURD, după caz, cum ar fi: manechine, televizor, videocasetofon, retroproiector, diaproiector, videoproiector, simulator etc., şi raportează imediat asistentului-şef orice defecţiune survenită la acestea;

 

    - răspunde de informarea corectă şi promptă a asistentului-şef sau, după caz, a medicului şef de tură sau medicului-şef asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

 

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

 

    - participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;

 

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

 

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

 

    - participă la efectuarea gărzilor în cadrul SMURD în cazul în care UPU în care lucrează operează medical o unitate mobilă de terapie intensivă sau un elicopter de salvare aeriană;

 

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU.

 

    Medic medicina de urgenta

 

    Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post:

 

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

 

    - răspunde de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;

 

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

 

    - răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului-şef sau a locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;

 

    - îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

 

    - primeşte, împreună cu medicul responsabil de gardă, bolnavul în camera de reanimare sau la intrarea în UPU, îl asistă pe acesta în acordarea îngrijirilor medicale şi în supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia; îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat;

 

    - primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale UPU/CPU, îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor. Decizia medicului poate fi contramandată de medicul responsabil de tură şi de medicul-şef al UPU/CPU sau de locţiitorul acestuia;

 

    - ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;

 

    - efectuează împreună cu medicul responsabil de tură vizita periodică, la intervale de maximum 3 ore, la toţi pacienţii din UPU, reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică conform indicaţiilor medicului responsabil de tură şi ale specialiştilor din spital;

 

    - informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se efectuează;

 

    - completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în UPU şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator;

 

    - asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi informează medicul responsabil de tură despre situaţiile deosebite ivite, solicitând sprijin în cazul în care este nevoie;

 

    - respectă regulamentul de funcţionare al UPU/CPU şi, după caz, al SMURD şi asigură respectarea acestuia de către restul personalului de gardă;

 

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă aflat în subordine;

 

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

 

    - anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.);

 

    - respectă drepturile pacientului conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

 

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă din punct de vedere juridic;

 

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU;

 

    - efectuează, după caz, gărzi în cadrul SMURD, unde are următoarele sarcini suplimentare:

 

        - conduce echipajul de intervenţie şi coordonează activitatea acestuia la locul intervenţiei sau asistă medicul responsabil de tură din echipă;

 

        - evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării acestuia/acestora;

 

        - asistă la operaţiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurând pe parcursul acestor operaţiuni asistenţa medicală necesară pacientului sau pacienţilor;

 

        - însoţeşte pacientul în timpul transportului până la spital;

 

        - în caz de necesitate, predă îngrijirea pacientului în timpul transportului echipajului propriu sau unui echipaj al serviciului de ambulanţă, în vederea efectuării unei alte intervenţii. Decizia de a preda pacientul înaintea sosirii la spital se ia evaluând starea pacientului transportat şi noul incident la care este solicitat medicul;

 

        - monitorizează comunicaţiile radio în timpul gărzii, inclusiv în timpul intervenţiilor. Are în dotare un telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe tot parcursul gărzii;

 

        - asigură informarea dispeceratului despre etapa în care se află echipajul de intervenţie şi despre posibilitatea preluării altor solicitări;

 

        - inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi predă echipamentul la ieşirea din gardă. Informează medicul responsabil de gardă despre problemele deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori materiale;

 

        - inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al acestora;

 

        - poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc);

 

        - respectă regulamentul de funcţionare al SMURD şi asigură respectarea acestuia de către restul echipajului de intervenţie;

 

        - completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul;

 

        - predă pacientul colegului din UPU sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului;

 

        - asistă la activitatea din cadrul UPU în cazul în care se află de gardă pe autospeciala rapidă de intervenţie a medicului de urgenţă;

 

        - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul-şef sau de inspectorul-şef în activităţile din cadrul SMURD.

 

    Asistentul medical

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

 

    - îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

 

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

 

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

 

    - respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de conducerea serviciului;

 

    - are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului profesional şi unui comportament etic faţă de bolnav;

 

    - asigură preluarea promptă a bolnavilor în camera de reanimare şi în celelalte camere ale departamentului, monitorizarea acestora, îngrijirile medicale, organizează activităţile de tratament, explorările funcţionale la nevoie, examenele paraclinice, monitorizarea scriptică în fişele de observaţie speciale ale bolnavilor;

 

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

 

    - asigură efectuarea triajului primar al pacienţilor sosiţi;

 

    - efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori de câte ori este nevoie;

 

    - ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări;

 

    - coordonează şi asigură efectuarea curăţeniei, dezinfecţiei şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii;

 

    - întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, asigură pregătirea patului sau a tărgilor de consultaţii şi schimbarea lenjeriei pentru pacienţi;

 

    - ajută la organizarea transportului intraspitalicesc şi interspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;

 

    - asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor OMS şi altor prevederi legale în vigoare;

 

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;

 

    - asigură funcţionalitatea aparaturii medicale şi informează asistentul medical-şef despre defecţiunile şi lipsa de consumabile;

 

    - informează în permanenţă asistentul medical responsabil de tură sau locţiitorul acestuia în legătură cu stocul de medicamente şi materiale de unică folosinţă şi alte materiale, precum şi despre aprovizionarea cu acestea;

 

    - asigură preluarea corectă a medicamentelor, materialelor şi soluţiilor de la farmacie, precum şi păstrarea, administrarea şi decontarea corectă a lor conform indicaţiilor conducerii;

 

    - oferă sprijin pentru autoinventarierea periodică a dotării secţiei şi a unităţii mobile conform normelor stabilite;

 

    - participă la instruirile periodice organizate de unitate şi respectă normele de protecţie a muncii;

 

    - participă la organizarea şi realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare şi ai colegiilor universitare aflaţi în stagii practice în UPU;

 

    - participă, după caz, la organizarea şi realizarea instruirii voluntarilor;

 

    - răspunde de aplicarea şi respectarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;

 

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

 

    - poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

 

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

 

    - participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU, precum şi, după caz, în cadrul SMURD;

 

    - participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU, precum şi, după caz, în cadrul SMURD;

 

    - participă, după caz, la efectuarea gărzilor în cadrul SMURD şi respectă regulamentele şi ordinele în relaţia cu activitatea SMURD;

 

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori a CPU.

 

      Infirmier

 

    Responsabilitatea şi atribuţiile implicate de post:

 

    - îşi exercită profesia de infirmier în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

 

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

 

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

 

    - respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;

 

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

 

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură îndeplinirea acestora;

 

    - are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, are un comportament etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;

 

    - ajută la organizarea transportului intraspitalicesc al pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;

 

    - respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS sau altor prevederi legale în vigoare;

 

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;

 

    - răspunde de starea aparaturii medicale, a materialelor de unică folosinţă, precum şi a altor materiale cu care lucrează;

 

    - răspunde de predarea corectă a hainelor şi valorilor pacienţilor;

 

    - efectuează igiena individuală a bolnavilor ori de câte ori este nevoie, precum şi deparazitarea lor;

 

    - pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;

 

    - efectuează sau ajută la efectuarea toaletei bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă, ori de câte ori este nevoie;

 

    - îi ajută pe pacienţii deplasabili să-şi efectueze zilnic toaleta;

 

    - ajută la pregătirea bolnavilor în vederea efectuării diferitelor examinări;

 

    - ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea pacientului imobilizat;

 

    - goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile colectoare urinare sau de alte produse biologice, după stabilirea bilanţului de către asistentul medical;

 

    - după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia la morga unităţii;

 

    - îi ajută pe bolnavi să-şi efectueze nevoile fiziologice;

 

    - nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor;

 

    - asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate de bolnavi în locurile şi în condiţiile prevăzute de conducerea unităţii;

 

    - transportă lenjeria murdară, de pat şi a bolnavilor, în containere speciale, la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor în vigoare;

 

    - execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului;

 

    - întreţine igiena, dezinfecţia tărgilor, cărucioarelor şi a întregului mobilier din unitate, pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor;

 

    - transportă ploştile şi recipientele folosite de bolnavi, asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea lor în locurile şi în condiţiile stabilite de unitate;

 

    - răspunde de păstrarea şi predarea materialelor folosite în departament, cum ar fi lenjeria de pat, pături etc.;

 

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;

 

    - participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate;

 

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

 

    - răspunde în timp util în cazul chemării şi imediat în cazul alarmei generale. Aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

 

    - participă în efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU;

 

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a UPU ori CPU.

 

    Magazioner (funcţia se desemnează unui infirmier/brancardier dintre cei aflaţi de gardă, permanent sau prin rotaţie):

 

    - înregistrează în registrul de evidenţă toate efectele bolnavilor internaţi, verificând să corespundă cu cele trecute pe bonurile de inventar, are grijă ca dublura bonului să fie ataşată la efectele înregistrate;

 

    - transportă hainele la magazie;

 

    - verifică dacă efectele bolnavilor nu sunt infestate; în cazul în care depistează că hainele, efectele bolnavilor sunt infestate, acestea se pun în saci de nailon legaţi la gură, se transportă la magazia septică şi se anunţă serviciul specializat pentru efectuarea dezinfecţiei acestora;

 

    - nu înstrăinează cheile de la magazii;

 

    - la externarea bolnavilor din UPU/CPU înapoiază acestora efectele personale conform bonului sau le predă membrilor familiei;

 

    - are grijă ca bolnavii, la rândul lor, să înapoieze lenjeria primită de la UPU/CPU, dacă este cazul;

 

    - asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului din magazii.

 

     Brancardier

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

 

    - îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

 

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

 

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

 

    - respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;

 

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

 

    - respectă deciziile luate în cadrul serviciului de personalul căruia i se subordonează şi asigură îndeplinirea acestora;

 

    - are responsabilitatea menţinerii confidenţialităţii îngrijirilor medicale, cu un comportament etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;

 

    - transportă bolnavii conform indicaţiilor primite;

 

    - ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor şi efectuează transportul bolnavilor în incinta secţiei;

 

    - ajută personalul de primire şi pe cel din secţii la mobilizarea bolnavilor în stare gravă, precum şi la imobilizarea bolnavilor agitaţi;

 

    - transportă decedaţii la morgă;

 

    - asigură întreţinerea curăţeniei şi dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior etc;

 

    - poartă echipamentul de protecţie adecvat, conform regulamentului de ordine interioară al spitalului;

 

    - respectă drepturile pacienţilor conform prevederilor OMS;

 

    - participă la predarea-preluarea turei în tot departamentul;

 

    - răspunde de starea aparaturii medicale în timpul transportului bolnavului;

 

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

 

    - nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii pacienţilor;

 

    - participă la cursurile de perfecţionare organizate de unitate;

 

    - poartă permanent pagerul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;

 

    - aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o perioadă anume, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite, cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri etc.);

 

    - participă la efectuarea gărzilor în cadrul UPU/CPU;

 

    - respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU;

 

    - participă la toate şedinţe de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU;

 

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau i a CPU.

 

    Registrator

 

    Responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:

 

    - îşi exercită profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;

 

    - răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;

 

    - respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;

 

    - completează baza de date cu pacienţii la zi, în timp real cu sosirea pacienţilor;

 

    - este singura persoană responsabilă şi autorizată cu realizarea copiilor fişelor pacienţilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

    - oferă informaţii tuturor celor care solicită, direcţionându-i la persoanele responsabile din incinta UPU/CPU;

 

    - se asigură că toate echipamentele avute în dotare sunt funcţionale;

 

    - anunţă conducerea unităţii în cazul în care echipamentele sunt defecte sau dacă apar disfuncţionalităţi în exploatarea acestora;

 

    - nu oferă informaţii cuprinse în fişa medicală a pacienţilor decât în prezenţa unui cadru medical specializat şi autorizat;

 

    - păstrează confidenţialitatea datelor cu privire la pacienţi introduse în baza de date a spitalului;

 

    - răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;

 

    - participă la instruirile periodice ale întregului personal;

 

    - respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic;

 

    - respectă regulamentul de funcţionare a UPU/CPU;

 

    - participă la toate şedinţele de lucru ale personalului angajat la UPU/CPU;

 

    - îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a CPU.

 

 

 

 

 

2. ÎN SECŢIE:

 

-          repartizarea bolnavilor în saloane, în condiţiile aplicării măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare ;

 

-          asigurarea examinării medicale complete şi a investigaţiilor minime a bolnavilor în ziua internării ;

 

-          efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor necesare stabilirii diagnosticului ;

 

-          declararea cazurilor de boli contagioase şi a bolilor profesionale conform reglementărilor în vigoare ;

 

-          asigurarea tratamentului medical complet ( curativ, preventiv şi de recuperare ), individualizat şi diferenţiat în raport de starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale ; indicarea, folosirea şi administrarea alimentaţiei dietetice şi a medicamentelor ;

 

-          asigurarea ziua şi noaptea a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării ;

 

-          asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat şi administrarea corectă a acestora; este interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului ;

 

-          asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce ;

 

-          asigurarea alimentaţiei bolnavilor în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii ;

 

-          desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitatorilor şi păstrare a legăturii acestora cu familia ;

 

-          asigurarea securităţii copiilor contra accidentelor în secţiile de pediatrie şi nou născuţi ;

 

-          transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi medicilor de familie sau ( unităţilor sanitare ambulatorii) ;

 

 

 

ÎN ACTIVITATEA DE CONTROL A APLICĂRII PROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE

 

-          îndrumarea, sprijinirea şi controlul concret al modului de acordare a asistenţei medicale, a populaţiei în profilurile respective, în ambulatoriul de specialitate, cabinete medicale, creşe, etc;

 

-          urmărirea îmbunătăţirii continue a calităţii îngrijirilor medicale ;

 

-          asigurarea unui nivel tehnico-profesional superior al personalului medico- sanitar propriu sau a instruirii personalului medico-sanitar aflat în stagii practice ;

 

-          analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei, a calităţii asistenţei medicale concordanţa diagnosticului între cabinetul medicului de familie, ambulatoriul de specialitate şi spital, respectarea tratamentului indicat precum şi a altor aspecte ;

 

 ATRIBUŢIILE PERSONALULUI

 

1.           MEDICUL ŞEF DE SECŢIE –COORDONATOR COMPARTIMENT

 

Are în principal următoarele atribuţii:

 

ATRIBUŢII, LUCRĂRI, RESPONSABILITĂŢI, DREPTURI

 

1.Activitatea de furnizare de servicii medicale spitaliceşti în secţia pe care o conduce, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate :

 

         1.1 Organizează şi răspunde de întreaga activitate în secţia pe care o conduce, astfel încât să fie realizaţi indicatorii de performanţă prevăzuţi în anexa la prezenta, stabiliţi de conducerea spitalului, care să contribuie la realizarea indicatorilor de performanţă ai acestuia din urmă ( stipulaţi în contractul individual de administrare încheiat între managerul  spitalului şi Primăria Oraşului Filiaşi) .

 

         În acest scop :

 

-          asigură şi răspunde de cunoaşterea, de către personalul subordonat, şi respectarea dispoziţiilor actelor normative care reglementează acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate ;

 

-  să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă ori de câte ori se solicită unităţii acest serviciu ;

 

-  verifică aplicarea corectă de către colectivul secţiei /clinicii a prevederilor contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti cu respectarea pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi şi a pachetului minimal în cazul persoanelor cu asigurare facultativă ;

 

- să ia măsuri specifice de informare a asiguraţilor despre serviciile medicale oferite, despre modul în care sunt furnizate, verificând respectarea criteriilor de calitate elaborate de către Colegiul Medicilor din România şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pentru aplicare în secţiile unităţilor spitaliceşti .

 

-          organizează, la începutul programului de lucru, raportul de gardă, în cadrul căruia se analizează evenimentele petrecute în secţie în ultimele 24 de ore, stabilindu-se măsurile necesare în acest sens;

 

-          programează activitatea tuturor medicilor din secţie ;

 

-          controlează şi răspunde de întocmirea corectă a foilor de observaţie clinică, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice, controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, stabileşte momentul externării bolnavilor, conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti ;

 

-          organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor legale în domeniu ;

 

-          organizează consulturile medicale de specialitate, colaborează cu medicii şefi ai altor secţii/compartimente, laboratoare, în scopul stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului corespunzător;

 

-          urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament, fiind permanent preocupat de managementul corect al resurselor unităţii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la sumele contractate de spital cu casa de Asigurări de Sănătate ;

 

-          răspunde de acordarea serviciilor medicale tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia, precum şi de solicitarea documentelor care atestă această calitate ;

 

-          controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea/respectarea măsurilor de igienă şi antiepidemice, în scopul prevenirii infecţiilor nozocomiale; se va preocupa de raportarea corectă a infecţiilor nozocomiale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului;

 

-          controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei; se va trece la generalizarea folosirii la prescripţii a DCI ale medicamentelor, respectându-se în unităţile spitaliceşti a tuturor  prevederilor Comisiei medicamentului;

 

-          răspunde de păstrarea, prescrierea, evidenţa şi eliberarea substanţelor stupefiante ;

 

-          răspunde de buna utilizare a aparaturii medicale, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei, şi face propuneri de dotare conforme necesităţilor şi normelor ;

 

-          coordonează şi controlează modul în care asiguraţii internaţi sunt informaţi asupra serviciilor medicale oferite ;

 

-          răspunde de respectarea confidenţialităţii tuturor datelor şi informaţiilor privitoare la asiguraţi, a intimităţii şi demnităţii acestora ;

 

-          organizează, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei, primirea vizitelor de către bolnavi, în concordanţă cu programul de vizite stabilit de conducerea spitalului ;

 

-          controlează şi răspunde de eliberarea, conform prevederilor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie, controlează modul de păstrare pe secţie, în timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare ;

 

-          controlează modul de întocmire, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externare, controlează întocmirea corectă a scrisorilor medicale către medicul de familie sau, după caz, către medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate despre diagnosticul stabilit, investigaţiile, tratamentele efectuate sau orice alte informaţii referitoare la starea de sănătate a pacientului externat ;

 

-          coordonează, controlează şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncă, apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau persoanele vinovate ;

 

-          informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei, punând la dispoziţie actele necesare în acest scop;

 

-          organizează şi răspunde de întreaga activitate din secţia pe care o conduce

 

-          răspunde de aplicarea dispoziţiilor legale privind internarea bolnavilor în secţia cu paturi ;

 

-          examinează fiecare bolnav la internare, periodic, ori de câte ori este nevoie şi la externare ;

 

-          organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia (compartimentul) cu paturi şi din cabinetul de specialitate din ambulatoriu ;

 

-          programează activitatea tuturor medicilor din secţie indiferent de încadrarea lor, astfel încât fiecare medic să lucreze periodic în diversele compartimente ale acesteia, în scopul îmbunătăţirii pregătirii profesionale şi a practicării cu competenţă egală a tuturor profilelor de activitate din secţie ;

 

-          controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte momentul externării bolnavilor ;

 

-          organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie ;

 

-          organizează şi răspunde de activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor în vigoare ;

 

-          organizează analiza periodică a calităţii muncii de asistenţă medicală împreună cu cabinetul de profil din ambulatoriu şi ia măsuri corespunzătoare de îmbunătăţire ;

 

-          colaborează cu medicii şefi de secţii sau coordonatori de compartimente şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi a aplicării tratamentului corespunzător ;

 

-          organizează consulturile medicale de specialitate ;

 

-          urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de diagnostic şi tratament ;

 

-          organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală ( terapia cu agenţii fizici , ergoterapie );

 

-          controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor interioare ;

 

-          controlează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor în primele 24 de ore de la internare şi de înscrierea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat ;

 

-          controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie ;

 

-          răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional a personalului din subordine ;

 

-          controlează întocmirea, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externare ;

 

-          controlează modul de păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare ( foaia de observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletinele de analiză, biletul de trimitere, etc);

 

-          răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor ;

 

-          controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei, răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante ;

 

-          controlează calitatea alimentaţiei dietetice, prepararea acesteia şi modul de servire ;

 

-          organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi ;

 

-          organizează activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată în secţie ( unde este cazul ) ;

 

-          controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie ;

 

-          informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei ;

 

-          întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine ;

 

-          îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

 

Medicul şef de secţie:

 

    Răspunde de îngrijirea medicală adecvată a bolnavilor, de aplicarea corectă a tehnicilor aseptice cât şi de compartimentul igienic al personalului. Răspunde de asemenea, de respectarea normelor de igienă şi aplicarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale în secţia respectivă.

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocominale in unităţile sanitare, medicul şef de secţie are următoarele atribuţii:

 

-          organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitatea sanitară;

 

-          răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei.

 

Medicul şef de secţie :

 

a)    controlează modul în care se aplică codul de procedură stabilit pe secţie ;

 

b)   participă, la realizarea investigaţiei-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor ;

 

c)    semnalează imediat directorului administrativ şi şefului serviciului administrativ deficienţele în sistemul de gestionare a deşeurilor .

 

 

 

2.    Atribuţii, responsabilităţi în raporturile juridice de muncă

 

1.    organizează şi răspunde de aducerea la cunoştinţa întregului personal al secţiei a regulamentului de ordine interioară al spitalului, a tuturor măsurilor/deciziilor conducerii spitalului care au implicaţii asupra personalului din secţie, a raporturilor de muncă ale acestora ;

 

2.    verifică respectarea, de către întregul personal al secţiei, a sarcinilor de serviciu şi a normelor de comportare în unitate, stabilite prin Regulamentul de ordine interioară al spitalului ; controlează permanent comportamentul personalului secţiei ;

 

3.    controlează şi răspunde de aplicarea şi respectarea măsurilor de protecţie a muncii în secţie ; controlează permanent ţinuta corectă personalului secţiei ;

 

4.    întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului angajat în secţie şi le comunică conducerii spitalului ;

 

5.    verifică şi răspunde de respectarea programului de lucru în cadrul secţiei pe care o conduce.

 

3. Medicul şef de secţie ( coordonator compartiment ) Chirurgie şi celelalte profiluri chirurgicale are pe lângă atribuţiile de mai sus şi următoarele atribuţii specifice :

 

- răspunde de calitatea actului chirurgical, de stabilirea programului şi a indicaţiilor operatorii, pregătirea preoperatorie şi tratamentul postoperator efectuat în secţia pe care o conduce ;

 

- asigură condiţiile de organizare şi funcţionare a blocurilor operatorii, blocurilor de naşteri şi ia măsurile necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime.

 

 

 

2 . Medicul de specialitate

 

Are în principal următoarele sarcini :

 

1.    examinează bolnavii imediat la internare şi completează foaia de observaţie în primele 24 de ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat ; foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulatoriu ;

 

2.    examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie, evoluţia, explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător, la sfârşitul internării întocmeşte epicriza ;

 

3.    prezintă medicului şef de secţie, situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar ;

 

4.    participă la consulturi cu medicul din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza capacităţii de muncă ;

 

5.    comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită ;

 

6.    întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte, supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare, iar la nevoie le efectuează personal ;

 

7.    recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor ;

 

8.    controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează ;

 

9.    asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă ;

 

10.îndrumă şi răspunde de toate problemele cu privire la organizarea şi funcţionarea punctului de transfuzie şi a punctului de recoltat sânge din unitate ;

 

11.raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare ;

 

12.răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire ;

 

13.asigură contravizita şi gărzile pe secţie, potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie sau, în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia ;

 

14.întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical, aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau ia avut în îngrijire ;

 

15.răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consultările din aceeaşi secţie şi alte secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital, în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;

 

16.execută sarcini de îndrumare şi control tehnic precum şi consultaţii de specialitate în ambulatoriu, conform planului întocmit de medicul şef al secţiei ;

 

17.se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului în subordine ;

 

18.desfăşoară, după caz, activitate de cercetare medicală ;

 

19.depune o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor ;

 

20.participă la autopsii şi confruntările anatomoclinice la cazurile pe care le-a avut în îngrijire ;

 

21.codificarea foii de observaţie clinică generală în sistem DRG anual şi codificarea pentru simularea pe sistemul DRG din Australia ( fişa pacientului externat);

 

22. codificarea obligatorie pentru acuţi cronoci, spitalizare de zi şi spitalizare de o zi ( 24 h).

 

Medicul de specialitate- răspunde de îngrijirea medicală adecvată a bolnavilor, de aplicarea corectă a tehnicilor aseptice cât şi de comportamentul igienic al personalului. El răspunde de asemenea de respectarea normelor de igienă şi aplicarea măsurilor antiepidemice de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale în saloanele repartizate.

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocominale in unităţile sanitare, medicul curant, indiferent de specialitate are următoarele atribuţii:

 

-          protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat;

 

-          aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;

 

-          obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă;raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi;

 

-          consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii infecţiilor;

 

-          instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor.

 

         Medicul de specialitate , cof.Ord.219/2002 privind gestionarea deşeurilor, are următoarele atribuţii:

 

a) supraveghează modul în care se aplică codul de procedură stabilit în sectorul lui de activitate ;

 

b) aplică procedurile stipulate de codul de procedură ;

 

c) aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor.

 

 

 

 MEDICUL DE SPECIALITATE DIN SECŢIILE CU PROFIL CHIRURGICAL –are în afara sarcinilor medicului de specialitate şi următoarele sarcini specifice:

 

- face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul şef de secţie;

 

- răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie a bolnavului;

 

- informează organele locale ale procuraturii sau ale poliţiei asupra cazurilor de avort incomplet internate.

 

 MEDCUL DE SPECIALITATE ANESTEZIE- TERAPIE INTENSIVĂ – are în afara sarcinilor medicului de specialitate şi următoarele sarcini specifice:

 

a)    participă la stabilirea planurilor operatorii ale secţiilor chirurgicale;

 

b)   verifică împreună cu colectivul medical al secţiei de chirurgie, cu ocazia şedinţei de programare a operaţiilor, modul în care este asigurată investigarea şi pregătirea preoperatorie a bolnavilor;

 

c)    asigură pentru bolnavii din secţia anestezie – terapie intensivă pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a acestor bolnavi pe perioada necesară eliminării efectelor anesteziei şi restabilirii funcţiilor vitale ale organismului;

 

d)   dă indicaţii generale cu privire la pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a bolnavilor din alte secţii;

 

e)    îndrumă şi răspunde de toate problemele cu privire la organizarea şi funcţionarea punctului de transfuzie;

 

 Medicul de gardă din secţiile cu paturi are în principal următoarele atribuţii

 

-          răspunde de buna funcţionare a secţiilor şi de aplicarea dispoziţiilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară precum şi a sarcinilor date de medicul director al spitalului pe care-l reprezintă în orele în care acesta nu este prezent în spital ;

 

- controlează, la intrarea în gardă, prezenţa la serviciu a personalului medico-sanitar, existenţa mijloacelor necesare asigurării asistenţei medicale curente şi de urgenţă precum şi predarea serviciului de către  cadrele medii şi auxiliare sanitare care lucrează în ture ;

 

- supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare iar la nevoie le efectuează personal ;

 

- supraveghează cazurile grave existente în secţie sau internat în timpul gărzii, menţionate în registrul special al medicului de gardă ;

 

- înscrie în registrul de consultaţii orice bolnav consultat la camera de gardă, completează toate rubricile, semnează şi parafează în registru pentru fiecare bolnav

 

- internează bolnavii prezentaţi cu bilet de trimitere precum şi cazurile de urgenţă care se adresează spitalului ;

 

- răspunde de justa indicaţie a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemându-l la nevoie de la domiciliu ;

 

- răspunde de chemările care necesită prezenţa sa în cadrul spitalului şi chemă la nevoie alţi medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului ;

 

- întocmeşte foaia de observaţie a cazurilor internate de urgenţă şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia bolnavilor internaţi şi medicaţia de urgenţă pe care a administrat-o ;

 

- acordă asistenţă medicală de urgenţă bolnavilor care nu necesită internare ;

 

- asigură internarea în alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvaţi în spital după acordarea primului ajutor ;

 

- anunţă cazurile cu implicaţii medico-legale coordonatorului echipei de gardă, medicului şef de secţie sau directorului general adjunct medical al spitalului; de asemenea, anunţă şi alte organe în cazul în care prevederile legale impun acest lucru;

 

- confirmă decesul, consemnând aceasta în foaia de observaţie şi dă dispoziţii de transportare a cadavrului la morgă, după 2 ore de la deces;

 

- asistă dimineaţa la distribuirea alimentelor, verifică calitatea acestora, refuză pe cele alterate şi sesizează aceasta conducerii spitalului;

 

- controlează calitatea mâncărurilor pregătite înainte de servirea mesei de dimineaţă, prânz şi cină; refuză servirea felurilor de mâncare necorespunzătoare, consemnând observaţiile în condica de la blocul alimentar, verifică reţinerea probelor de alimente;

 

- anunţă prin toate mijloacele posibile managerul spitalului şi autorităţile competente, în caz de incendiu sau alte calamităţi ivite în timpul gărzii şi ia măsuri imediate de intervenţie şi prim ajutor cu mijloacele disponibile;

 

- urmăreşte disciplina şi comportamentul vizitatorilor în zilele de vizită, precum şi prezenţa ocazională a altor persoane străine în spital şi ia măsurile necesare;

 

- întocmeşte, la terminarea serviciului, raportul de gardă în condica destinată acestui scop, consemnând activitatea din secţie pe timpul gărzii, măsurile luate, deficienţele constatate şi orice alte observaţii necesare;

 

- prezintă raportul de gardă. 

 

Răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice pentru prevenirea în controlul infecţiilor nozocomiale în timpul gărzii .

 

 

 

3. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL SEF DE SECŢIE

 

Asistentul medical sef de secţie este subordonat direct medicului sef de secţie.

 

1.    Asigură primirea bolnavilor in secţie , precum si informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioara al spitalului referitor la drepturile si îndatoririle pacienţilor internaţi.

 

2.    Organizează activitatea de tratament , explorări funcţionale si îngrijire din secţie , asigura si răspunde de calitatea acestora.

 

3.    Stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din secţie , pe care le poate modifica , informând medicul sef de secţie.

 

4.    Controlează si răspunde de ţinuta si disciplina personalului din subordine si bolnavilor internaţi in secţie.

 

5.    In absenta lui ,asistentul sef de secţie deleagă un alt asistent medical corespunzător, care sa răspundă de sarcinile asistentului medical sef si anunţa directorul de îngrijiri.

 

6.    Întocmeşte graficul de lucru al personalului din subordine.

 

7.    Coordonează , controlează si răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine , controlează predarea serviciului pe ture.

 

8.    Evaluează si apreciază ori de carte ori este necesar , individual si global, activitatea personalului din secţie.

 

9.    Organizează împreuna cu directorul de îngrijiri si cu consultarea reprezentantului  Ordinului Asistenţilor Medicali, testări profesionale si acorda calificativele anuale, pe baza calităţii, activităţii rezultatelor obţinute la testare.

 

10.Participa la selectare asistenţilor medicali si a personalului auxiliar prin concurs si propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementarilor in vigoare.

 

11.Supraveghează si asigura acomodarea si integrarea personalului nou încadrat, in vederea respectării sarcinilor din fisa postului.

 

12.Informează medicul sef de secţiei după caz directorul de îngrijiri despre evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor.

 

13.Aduce la cunoştinţa directorului de îngrijiri absenta temporara a personalului in vederea suplimentarii acestuia potrivit reglementarilor in vigoare.

 

14.Coordonează si răspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infecţiilor nosocomiale.

 

15. Asigura procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al secţiei , controlează modul in care medicaţia este preluata din farmacie , păstrata , distribuita si administrata de către asistentele medicale din secţie.

 

16.Realizează autoinventarierea periodica a dotării secţiei conform normelor stabilite in colaborare cu directorul de îngrijiri si deleagă persoana care răspunde de aceasta, fata de administraţia  instituţiei.

 

17.Controlează zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemnează.

 

18.Răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor si asigura predarea acestora la biroul de internări.

 

19.Întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie ; organizează si asista la distribuirea mesei.

 

20.Analizează si propune nevoile de perfecţionare pentru personalul din subordine si le comunica directorului de îngrijiri.

 

21.Organizează si participa zilnic la raportul asistenţilor medicali din secţie, la raportul de garda cu medicii si raportul organizat de directorul de îngrijiri cu asistenţii medicali şefi de secţie.

 

22.Participa la vizita efectuata de medicul sef de secţie.

 

23.Organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecţia muncii.

 

24.Se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi pentru personalul din subordine.

 

25.Asigura păstrarea secretului profesional si oferă informaţii aparţinătorilor , numai in interesul bolnavilor.

 

26.In cazuri deosebite propune spre aprobare împreuna cu medicul sef de secţie , ore suplimentare conform reglementarilor  legale in vigoare si informează conducerea unităţii

 

27.In cazul  constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine, in cadrul secţiei, decide asupra modului de rezolvare si/sau sancţionare a personalului vinovat si informează medicul sef de secţie, directorul medical si conducerea unităţii.

 

28.Întocmeşte graficul concediilor de odihna , informează medicul şef răspunde de respectarea acestuia ,si asigura înlocuirea personalului pe durata concediului .

 

29.Răspunde de întocmirea corectă a graficelor de lucru lunare, prin care se stabileşte numărul de personal pe fiecare tură în raport cu nevoile asistenţei medicale, rotaţia pe ture a personalului, intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru;

 

30.Răspunde de întocmirea corectă a foii colective de prezenţă, în strânsă concordanţă cu graficele de lucru stabilite anterior;

 

31.Răspunde de calculul corect a numărului de ore reprezentând activitatea desfăşurată de personalul din secţie în zilele de sâmbătă şi duminică şi sărbători legale;

 

32.Coordonează organizarea si realizarea instruirii elevilor şcolilor postliceale sanitare însoţiţi de instructorul de practica , conform stagiilor stabilite de comun acord cu şcoala.

 

33. Coordonează si răspunde de aplicarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale conform sarcinilor prevăzute  in Ordinul M.S.F. 219/2002.

 

34.            Transmiterea către Serviciul DRG a următoarelor:

 

-               codurile înscrise în foaia de observaţie de către medicul curant;

 

-               datele demografice şi datele clinice;

 

-               medicamentele şi materialele sanitare ( cantitativ valoric din foaia de observaţie şi condica de prescripţie medicală );

 

- investigaţii medicale – analize medicale, ecografii, radiografii etc. – cantitativ;

 

- intervenţii chirurgicale – cantitativ;

 

  - consultaţii – cantitativ;

 

35.     Îşi desfăşoară activitatea sub coordonare medicului sef si a directorului medical.

 

 

 

4. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL CARE LUCREAZĂ IN SECŢIILE CU PATURI ( asistentul de salon )

 

În secţiile cu paturi lucrează asistenţi medicali din următoarele specialităţi: asistent medical de pediatrie, asistent medical de obstetrică-ginecologie, asistent medical generalist.

 

Îşi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;

 

Respectă regulamentul de ordine interioară:

 

Preia pacientul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta personală ,ţinuta de spital şi îl repartizează la salon.

 

Informeaza pacientul cu privire la structura secţiei si aupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară(care va fi afişat în salon);

 

Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;

 

Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;

 

Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor , stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele obţinute, pe tot parcursul internării;

 

Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;

 

Observă simptomele si starea pacientului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează medicul;

 

Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;

 

Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează transportul bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;

 

Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului

 

Răspunde de îngrijire bolnavului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmier a toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat , creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ,schimbării poziţiei bolnavului;

 

Observă apetitul pacienţilor ,supraveghează si asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate in foaia de observaţie.

 

Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc., conform prescripţiei medicale;

 

Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;

 

Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;

 

Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;

 

Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere ,imperforaţii anale, etc.)

 

Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;

 

Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;

 

Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare  a stupefiantelor , precum si a medicamentelor cu regim special;

 

Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente conform condicilor de medicamente.

 

Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii educative si demonstraţii practice , pentru pacienţii si aparţinătorii de diferite categorii profesionale aflate in formare,

 

Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea acestora.

 

Participă la organizarea si realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului si depăşire  a momentelor/situaţiilor de criză;

 

Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară;

 

Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de tura;

 

Pregăteşte pacientul pentru externare;

 

In caz de deces , inventariază obiectele personale , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.

 

Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă  utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;

 

·   aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

 

·   aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

 

Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.

 

Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale ;

 

      Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

 

      Respecta si apăra drepturile pacientului;

 

Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;

 

Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;

 

Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine

 

Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocominale in unităţile sanitare, medicul şef de secţie are următoarele atribuţii:

 

implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;

 

se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;

 

menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;

 

monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;

 

informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;

 

iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;

 

limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;

 

menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul de care răspunde, medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;

 

identifică infecţiile nosocomiale;

 

investighează tipul de infecţie şi agentul patogen împreună cu medicul curant;

 

participă la pregătirea personalului;

 

participă la investigarea epidemiilor;

 

asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul;

 

asigură operarea corectă şi transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente;

 

 

 

5. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DIN SECŢIA DE CHIRURGIE

 

Pe lângă atribuţiile prevăzute mai sus pentru asistentul ce-şi desfăşoară activitatea în secţiile cu paturi, asistentul din secţiile cu profil chirurgical mai are următoarele sarcini;

 

a)    primeşte bolnavii internaţi şi ajută la acomodarea acestora la condiţiile da cazare şi de respectare a prevederilor regulamentului intern;

 

b)   participă la vizita medicală şi execută indicaţiile medicilor cu privire la efectuarea explorărilor diagnostice şi a tratamentului, regimului alimentar şi igiena bolnavului;

 

c)    administrează personal, conform indicaţiilor medicale, medicamentele prescrise bolnavilor, inclusiv medicaţia per os;

 

d)   supraveghează în permanenţă starea bolnavilor, înscriind zilnic în foaia de observaţie a bolnavului temperatura şi orice alte date stabilite de medic şi îl informează pe acesta asupra oricărei modificări în evoluţia bolnavilor;

 

e)    programează bolnavii pentru efectuarea examenelor de specialitate în celelalte secţii sau laboratoare şi îi însoţeşte;

 

f)     pregăteşte bolnavii pentru intervenţiile chirurgicale;

 

g)   răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor;

 

h)   prelevează produsele biologice pentru analizele curente indicate de medic şi înscrie în foile de observaţie rezultatele investigaţiilor făcute;

 

i)     ajută bolnavii la păstrarea igienei personale; în secţiile de copii asigură schimbatul scutecelor şi înfăşatul copiilor;

 

j)     distribuie hrana bolnavilor şi în cazuri speciale ( copii, invalidităţi ), asigură hrănirea directă a bolnavilor;

 

k)    asigură şi răspunde de odinea şi curăţenia din saloane, de întreţinerea igienică a patului şi de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice;

 

l)     asigură şi răspunde de buna utilizare, păstrare a instrumentarului şi aparaturii cu care lucrează şi se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent în dotarea saloanelor pe care le are în grijă;

 

m)  răspunde de corectitudinea colectării şi depozitării reziduurilor cu potenţial infecto-contagios ( seringi, truse de perfuzie, pansamente, produse biologice ) în vederea incinerării;

 

n)   se integrează în graficul de lucru pe ture şi predă în scris, la ieşirea din tură, situaţia şi planul de investigaţii şi tratament a bolnavilor, asistentei care intră în tură sau asistentului şef;

 

o)   asigură operarea corectă şi transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente;

 

p)   respectă regulamentul în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale.

 

 

 

6. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LA SALA DE OPERAŢII

 

Asistentul medical de la sala de operaţii are in principal următoarele sarcini:

 

01.Îsi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;

 

02.Respectă regulamentul de ordine interioară:

 

03.Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;

 

04. Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în sala de operaţii;

 

05.Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor , stabileşte priorităţile ;

 

06.Observă simptomele si starea pacientului şi informează medicul;

 

07.Pregăteşte bolnavul in vederea intervenţiei chirurgicale

 

08.Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;

 

09.Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc., conform prescripţiei medicale;

 

10.Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie în sistem informatic a prescripţiilor de medicamente conform condicilor  de medicamente , operează in baza de date a spitalului date de evidenţa bolnavilor .

 

11.Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;

 

12.Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;

 

13.Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;

 

14.Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;

 

15.Asistă bolnavul pre şi intraoperator putând participa la intervenţii în caz de nevoie deosebită;

 

16.Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;

 

17.Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare  a stupefiantelor , precum si a medicamentelor cu regim special;

 

18.Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii educative si demonstraţii practice , pentru diferite categorii profesionale aflate in formare;

 

19.Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea  serviciului in cadrul raportului de tura

 

20.In caz de deces , inventariază obiectele personale , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.

 

21.Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă  utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;

 

·               aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

 

·               aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

 

22.Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.

 

23.Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale.

 

24.      Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

 

25.      Respecta si apăra drepturile pacientului;

 

26.Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;

 

27.Participa la procesului de formare a viitorilor asistenţi medicali;

 

28.Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine

 

29.Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.

 

ÎN BLOCUL OPERATOR- asistentul de anestezie:

 

- participă sub îndrumarea medicului anestezist la pregătirea bolnavului pentru anestezie;

 

- supraveghează bolnavul şi administrează după indicaţiile şi sub supravegherea medicului tratamentul intraoperator;

 

- urmăreşte evoluţia postoperatorie, până la transportarea bolnavului în secţie, la pat, unde acesta este preluat de asistenta de secţie.

 

7.  ATRIBUŢIILE ASISTENTEI MEDICALE CARE LUCREAZĂ IN  COMPARTIMENTUL NEONATOLOGIE

 

Asistenta medicală care lucrează in compartimentul de neonatologie are următoarele atribuţii:

 

- Îsi desfăşoară activitatea în mod responsabil , conform reglementărilor profesionale si cerinţelor postului;

 

- Respectă regulamentul de ordine interioară:

 

- Verifică identitatea nou-născuţilor veniţi în salon, aspectul şi starea cordonului ombilical ;

 

- Supraveghează în mod deosebit nou-născutul în primele 24 de ore de la naştere , conform indicaţiilor medicului şi anunţă medicul de gardă ori de câte ori starea nou-născutului impune aceasta ;

 

- Supraveghează îndeaproape alăptarea nou-născutului ;

 

- Se îngrijeşte de colectarea laptelui de mamă ;

 

- Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;

 

- Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;

 

- Identifică problemele de îngrijire ale nou-născutului , stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele obţinute, pe tot parcursul internării;

 

- Prezintă medicului de salon nou-născutul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;

 

- Observă simptomele si starea nou-născutului , le înregistrează in dosarul de îngrijiri şi informează medicul;

 

- Pregăteşte nou-născutul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;

 

- Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului

 

- Răspunde de îngrijirea nou-născutului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat ;

 

- Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările ,testările biologice ,etc. conform prescripţiei medicale;

 

- Asigură operarea corectă si transmiterea  către farmacie in sistem informatic  a prescripţiilor medicamente conform condicilor de medicamente , operează in baza de date a spitalului , date de evidenţa bolnavilor.

 

- Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;

 

- Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;

 

- Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere ,imperforaţii anale, etc.)

 

- Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;

 

- Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;

 

- Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare  a stupefiantelor , precum si a medicamentelor cu regim special;

 

- Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii educative si demonstraţii practice , pentru mame ;

 

- Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară;

 

- Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de tura;

 

- Pregăteşte nou-născutul pentru externare;

 

- In caz de deces , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.

 

- Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă  utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;

 

·   aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

 

·   aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

 

- Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.

 

- Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale;

 

- Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

 

- Respecta si apăra drepturile pacientului;

 

- Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;

 

- Participa la procesului de formare a viitorilor asistenţi medicali;

 

- Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine

 

- Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.

 

 

 

În ceea ce priveşte identificarea nou-născutului la naştere, există următoarele obligaţii:

 

-          nou-născutul va fi identificat imediat după expulzie, prin ataşarea la nivelul antebraţului-articulaţiei radiocarpiene- a unei brăţări de culoare roz pentru nou-născuţii de sex feminin şi de culoare bleu pentru nou-născuţii de sex masculin. Brăţările, de utilizare unică, sunt avizate sanitar, sunt confecţionate din material plastic şi sunt prevăzute cu sisteme de închidere şi reglare a diametrului în funcţie de dimensiunile antebraţului nou-născutului. Pe faţa anterioară a brăţării este prevăzut un spaţiu unde se vor înscrie numele mamei, numărul foii de observaţie, sexul nou-născutului, data şi ora naşterii, sau un locaş protejat în care se vor introduce, inscripţionate pe hârtie/carton, aceleaşi date;

 

-          mamei i se ataşează pe antebraţ, la nivelul articulaţiei radiocarpiene, o brăţară similară conţinând înscrisurile de mai sus;

 

-          ataşarea brăţării se face imediat după expulzie, înaintea secţionării cordonului ombilical, de către asistenta medicală de obstetrică- ginecologie sau de medicul care a asistat/a supravegheat naşterea;

 

-          în cazul în care nou-născutul necesită intervenţii medicale care impun secţionarea rapidă a cordonului ombilical, ataşarea brăţării se va face imediat ce este posibil;

 

-          în foaia de observaţie a mamei şi nou-născutului se menţionează: data şi ora naşterii, sexul copilului şi numele persoanei care a ataşat brăţara de identificare a nou-născutului, cu semnătura lizibilă;

 

-          personalul compartimentului de neonatologie care preia nou-născutul verifică datele înscrise pe brăţară, prin confruntare cu datele înscrise în foaia de observaţie a mamei, solicită mamei confirmarea celor înscrise, cu excepţia mamelor aflate sub anestezie, la care confirmarea se va face ulterior, menţionează în foaia nou-născutului sexul, data şi ora naşterii şi semnează lizibil;

 

-          pentru copii născuţi la domiciliu, ataşarea brăţării la antebraţul copilului şi al mamei se efectuează de către persoana care întocmeşte foaia de observaţie pentru mamă şi care menţionează în aceasta sexul copilului, data şi ora naşterii, declarate de mamă sau aparţinători, şi semnează lizibil;

 

-          pentru nou-născuţii transferaţi din alte unităţi sanitare şi care au brăţara de identificare, verificarea identităţii şi confruntarea cu documentele medicale şi cu declaraţia mamei se fac de către persoana din compartimentul de neonatologie care primeşte copilul şi care consemnează în foaia de observaţie a copilului sexul, data şi ora naşterii, declarate de mamă sau care rezultă din documentele de transfer, şi semnează lizibil.

 

 

 

8. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL CARE LUCREAZĂ IN COMPARTIMENTUL PEDIATRIE

 

1)      Îsi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;

 

2)      Respectă regulamentul de ordine interioară:

 

3)        Preia copilul nou internat si însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifica toaleta personală ,ţinuta de spital şi îl repartizează la salon.

 

4)        Izoleaza copii suspecti de boli infectioase ;

 

5)        Efectuează si asigura igiena personala a copiilor;

 

6)        Urmăreşte dezvoltarea psiho-motorie a copiilor si consemnează zilnic greutatea , aspectul scaunelor si alte date clinice de evoluţie;

 

7)        Prepara alimentaţia dietetica pentru sugari , administrează sau supraveghează alimentaţia copiilor;

 

8)        Administrează medicamentele per os luând masuri pentru evitarea pătrunderii acestora in căile aeriene;

 

9)        Supraveghează îndeaproape copii pentru evitarea incidentelor si accidentelor; 

 

10)    Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;

 

11)    Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;

 

12)    Identifică problemele de îngrijire ale copiilor bolnavi , stabileşte priorităţile ,elaborează si implementează planul de îngrijire si evaluează rezultatele obţinute, pe tot parcursul internării;

 

13)    Prezintă medicului de salon copilul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;

 

14)    Pregăteşte copilul bolnav si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;

 

15)    Pregăteşte copilul bolnav prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale, organizează transportul bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;

 

16)    Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului

 

17)    Răspunde de îngrijirea copilului din salon si supraveghează efectuarea de către infirmiera a toaletei, schibării lenjeriei de corp si de pat , creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ,schimbării poziţiei bolnavului;

 

18)    Observă apetitul copiilor ,supraveghează distribuirea mesei conform dietei consemnate in foaia de observaţie.

 

19)    Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc., conform prescripţiei medicale;

 

20)    Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente  conform condicilor de prescripţii medicale.

 

21)    Asigură monitorizarea specifică a copilului bolnav conform prescripţiei medicale;

 

22)    Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;

 

23)    Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere ,imperforaţii anale, etc.)

 

24)    Respectă regulile de securitate , precum si a medicamentelor cu regim special;

 

25)    Participa la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia si aparţinătorii pentru acordarea acestora.

 

26)    Organizează acţiuni instructiv educative multilaterale , la copii şcolari si preşcolari cu spitalizare prelungita;

 

27)    Se preocupa de regimul de viata al  mamelor însoţitoare, urmărind comportarea lor in timpul spitalizării si le face educaţie sanitara;

 

28)    Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară;

 

29)    Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de tura;

 

30)    Pregăteşte copilul pentru externare;

 

31)    In caz de deces , inventariază obiectele personale , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.

 

 

 

32)    Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă  utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;

 

·           aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

 

·           aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

 

33)    Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.

 

34)    Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale;

 

35)      Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

 

36)    Respecta si apăra drepturile pacientului;

 

37)    Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;

 

38)    Participa la procesului de formare a viitorilor asistenţi medicali;

 

39)    Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine

 

40)    Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.

 

 

 

9. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI DE STERILIZARE

 

         

 

a)            Răspunde de calitatea sterilizării si de asigurarea ritmica a instrumentarului si a materialelor sterile necesare activităţii spitalului.

 

b)           Propune managerului spitalului necesarul de materiale , aparatura , amenajări si lucrări de întreţinere necesare bunului mers al staţiei.

 

c)            Daca este asigurată buna funcţionare aparatelor , respectarea instrucţiunilor de folosire a acestora, testarea chimica a fiecărei şarje si periodic bacteriologica si evidenta activităţii de sterilizare, urmăreşte la laboratorul de bacteriologie rezultatele autocontrolului de sterilizare.

 

d)           răspunde de modul de primire, predare , păstrare si eliberarea materialelor sterile.

 

e)            Informează imediat managerul spitalului asupra defecţiunilor apărute in funcţionarea staţiei de sterilizare si propune masurile corespunzătoare.

 

f)              Coordonează si răspunde  de aplicarea si respectarea regulilor de protecţia muncii.

 

g)            Respectă regulamentul de ordine interioară.

 

h)           Poartă echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioară , care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si aspectului estetic personal.

 

i)             Respectă reglementările in vigoare privind prevenire, controlul si combatere infecţiilor nosocomiale.

 

j)             Aplică procedurile stipulate de codul de procedură prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

 

k)            Aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

 

     l)         Răspunde de calitatea sterilizării si de asigurarea ritmica

 

                 a instrumentarului si a materialelor sterile necesare activităţii  

 

                spitalului.

 

l)     Curăţă, dezinfectează sterilizează si instrumentarul

 

m)  Răspunde de dezinfecţia corectă a instrumentarului.

 

n)   Răspunde de starea de igienă a staţiei centrale de sterilizare a instrumentarului si de starea de funcţionare a aparatelor de sterilizare.

 

                                                                  

 

 

 

10. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE BALNEOFIZIOTERAPIE

 

 

 

a)    Supraveghează pacienţii pe perioada aplicării procedurilor fizioterapeutice.

 

b)   Supraveghează  si înregistrează în permanenţă datele starea pacientului si informează medicul despre modificările intervenite.

 

c)    Informează si instruieşte pacientul asupra tratamentului pe care-l efectuează ,asupra efectelor terapeutice si asupra efectelor negative care pot apare.

 

d)   Aplică procedurile de balneo –fizio -terapie , cu toţi parametrii agentului fizic , in vederea recuperării medicale , conform prescripţiilor medicului si răspunde de respectarea parametrilor tehnici a fiecărei proceduri.

 

e)    Manifestă permanent o atitudine plină de solicitudine fata de bolnav.

 

f)     Respectă întocmai prescripţiile făcute de medic pe fişele de tratament ale bolnavilor.

 

g)   Consemnează pe fişele de tratament procedurile efectuate bolnavului.

 

h)   Tine evidenţa tratamentelor, şi procedurilor efectuate si transmite datele către serviciul de statistică.

 

i)     Utilizează si păstrează in bune condiţii echipamentele si instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii.

 

j)     Pregăteşte si verifică funcţionarea aparaturii din dotare , semnalând defecţiunile.

 

k)    Se preocupă de aprovizionarea si utilizarea soluţiilor medicamentoase necesare la aplicarea procedurilor fizioterapice.

 

l)     Acordă prim ajutor in situaţii de urgenţă  si cheamă medicul .

 

m)  Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării.

 

n)   Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară , care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie , pentru păstrarea igienei si aspectului estetic personal.

 

o)   Respectă reglementările in vigoare privind prevenirea ,controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale.

 

p)   Respectă secretul profesional si codul de etică al asistentului medical.

 

q)   Respectă si apără drepturile pacientului.

 

r)    Se preocupă in permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale  prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă conform cu cerinţele postului.

 

s)    Participă activ la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali dacă este cazul.

 

t)    Organizează si desfăşoară programele de educaţie sanitară si de specialitate cu pacienţii si aparţinătorii acestora.

 

u)    Respectă reglementările regulamentului de ordine interioară.

 

v)    Aplică procedurile stipulate de codul de procedură prevăzute în normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate deţin activităţi medicale.

 

w)  Aplică metodologia investigaţiei- sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor;

 

   

 

 

 

11. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LA SALA DE NAŞTERI

 

 

 

Asistenta medicala de la sala de naşteri are in principal următoarele sarcini:

 

a)    Îsi desfasoara activitatea în mod responsabil , conform reglementarilor profesionale si cerintelor postului;

 

b)   Respectă regulamentul de ordine interioară;

 

c)    Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;

 

d)   Participa la asigurarea unui climat de siguranţă în salon;

 

e)    Identifică problemele de îngrijire ale pacientelor , stabileşte priorităţile;

 

f)     Prezintă medicului  pacienta  pentru examinare;

 

g)   Observă simptomele si starea pacientei şi informează medicul;

 

h)   Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;

 

i)     Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;

 

j)     Administrează personal medicaţia , efectuează tratamentele ,imunizările ,testările biologice, etc., conform prescripţiei medicale;

 

k)    Asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;

 

l)     Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor ;

 

m)  Verifică existenţa benzii/semnului de identificare a pacientului;

 

n)   Urmăreşte evoluţia travaliului , sesizând medicului toate incidentele apărute;

 

o)   Ajută medicul la  asistarea tuturor naşterilor fiziologice;

 

p)   Acordă primele îngrijiri nou –născuţilor si răspunde de identificarea lor , conform brăţării de identificare de la mâna mamei;

 

q)   Supraveghează lehuza în primele ore după naştere;

 

r)    Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;

 

s)    Respectă regulile de securitate , manipulare si descărcare  a stupefiantelor , precum si a medicamentelor cu regim special;

 

t)    Asigură operarea corectă si transmiterea către farmacie a prescripţiilor de medicamente conform condicilor de medicamente.

 

u)    Participă la organizarea si realizarea activităţilor psihoterapeutice de reducere a stresului si depăşire  a momentelor/situaţiilor de criză;

 

v)    Efectuează verbal si in scris predarea/preluarea fiecărui pacient si serviciului in cadrul raportului de tura;

 

w)  In caz de deces , inventariază obiectele personale , identifică cadavrul, organizează transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea spitalului.

 

x)    Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă  utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;

 

·         aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

 

·         aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

 

y)    Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, păstrarea igienica si a aspectului estetic personal.

 

z)    Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale ;

 

aa)      Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

 

bb)Respecta si apăra drepturile pacientului;

 

cc)   Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;

 

dd)Participa la procesului de formare a viitorilor asistenţi medicali;

 

ee)Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine

 

ff)   Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate.

 

                                 

 

12. ATRBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE DIETETICĂ

 

 

 

a)    Conduce si coordonează activitatea blocului alimentar si bucătărie, privind pregătirea alimentelor si respectarea prescripţiilor medicale.

 

b)   Controlează respectarea , normelor igienico-sanitare in bucătărie si blocul alimentar curăţenia si dezinfecţia curentă a veselei.

 

c)    Supraveghează respectarea , de către personalul blocului alimentar a normelor in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale a normelor de protecţia muncii si regulamentului de ordine interioară.

 

d)   Verifică calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituţia , modul de păstrare in magazie , calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea lor din magazie.

 

e)    Supraveghează si participa la prepararea regimurilor speciale.

 

f)     Realizează periodic planului de diete si meniuri.

 

g)   Controlează modul de respectarea a normelor de igienă privind transportul si circuitele pentru alimente, conform reglementărilor in vigoare.

 

h)   Controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii si la bolnavi.

 

i)     Calculează regimurile alimentare si verifică respectarea principiilor alimentare.

 

j)      Întocmeşte zilnic lista cu alimentele si cantităţile necesare.

 

k)    Verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi.

 

l)     Recoltează si păstrează probele de alimente.

 

m)  Respectă reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale.

 

n)   Respectă regulamentul de ordine interioară.

 

o)   Controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor.

 

p)   Informează conducerea unităţii despre deficienţele constatate privind prepararea , distribuirea si conservarea alimentelor.

 

q)   Organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă.

 

r)    Participa la formarea asistenţilor medicali de dietetică/  nutriţioniştilor.

 

s)    Respectă secretul profesional si codul de etică al asistentului  medical.

 

t)    Respectă normele igienico- sanitare de protecţia muncii.

 

u)    Se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua, conform cerinţelor postului.

 

v)    Face parte din comisia de meniuri, calculând periodic valoarea calorică si structura meniurilor.

 

w)  Efectuează triajul epidemiologic zilnic al personalului din blocul alimentar , scoţând din funcţie pe cei suspecţi sau contacţii de boli transmisibile.

 

x)    Urmăreşte efectuarea controlului medical periodic către personalul din blocul alimentar.

 

y)    Supraveghează curăţenia , buna întreţinere a instalaţiilor , ustensilelor , veselei si spatiilor din blocul alimentar ca si dezinfecţia si dezinsecţia curentă a acestora.

 

z)    Instruieşte si urmăreşte privind ţinuta, igiena individuală si comportamentul igienic al personalului din blocul alimentar.

 

aa)Poartă echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie ,pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal.

 

bb)Aplică procedurile stipulate de codul de procedură prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

 

cc)  Aplică metodologia de investigaţie –sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

 

 

 

ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE SUPRAVEGHERE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR NOSOCOMIALE

 

 

 

În cadrul spitalului activitatea este organizată prin Compartimentul de Supraveghere şi Control al Infecţiilor Nosocomiale.

 

ATRIBUŢIILE MEDICULUI RESPONSABIL DE SRVICIU PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI CONTROLUL INFECŢIILOR NOSOCOMIALE

 

 

 

-          elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitate;

 

-          solicită includerea obiectivelor planului de activitatea aprobat pentru supravegherea si controlul infecţiilor nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respectiv componentă a criteriilor de acreditare;

 

-          organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale al unităţii;

 

-          propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosoconială;

 

-          răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităţilor planificate, respectiv pentru situaţii de urgenţă;

 

-          răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii;

 

-          asigură accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea specifică a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performanţei activităţii profesionale a subordonaţilor;

 

-          elaborează cartea de vizită a unităţii care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnică a unităţii în ansamblu şi a subunităţilor din structură; facilităţile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apă, încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spălătoriei; depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere, precum şi a celor rezultate din activităţile de asistenţă medicală; circuitele organice şi funcţionale din unitate, în vederea caracterizării calitative şi cantitative a riscurilor pentru infecţie nosocomială;

 

-          întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomială privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din unitate, zonele „fierbinţi” cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru infecţii nosocomiale;

 

-          elaborează „istoria” infecţiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariţiei focarelor;

 

-          coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu consiliul de conducere şi cu şefii secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infecţiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igienă spitalicească, de cazare şi alimentaţie. Ghidul este propriu fiecărei unităţi;

 

-          colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii;

 

-          verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;

 

-          organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor derulate;

 

-          participă şi supraveghează-în calitate de consultant-politica de antibiotico-terapie a unităţii şi secţiilor;

 

-          supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru infecţiile suspecte sau clinic evidente;

 

-          colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor;

 

-          solicită şi trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, atât în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare, cât şi în cadrul auditului extern de calitate;

 

-          supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie;

 

-          supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie;

 

-          supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent faţă de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;

 

-          supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor, elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal;

 

-          supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile nosocomiale;

 

-          supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistaţi, derularea investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;

 

-          răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie nosocomială;

 

-          dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;

 

-          întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

 

-          solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementărilor în vigoare;

 

-          coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;

 

-          întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate;

 

-          raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de infecţii interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifică în faţa consiliului de conducere, a direcţiunii şi a comitetului director;

 

-          întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţie nosocomială.

 

 

 

ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LA COMPARTIMENTUL S.P.C.I.N.

 

 

 

a)               Menţine la standarde de performanţă activitatea pe care o desfăşoară.

 

b)               Dă dovadă de profesionalism in relaţiile de subordonare, coordonare si colaborare.

 

c)               Respectă confidenţialitate materialelor si datelor pe care le deţine si manipulează.

 

d)               Răspunde de gestionarea echipamentelor si materialelor in dotare.

 

e)               Colectează, prelucrează si tine evidenţa datelor privind infecţiile nosocomiale , provenite din spital.

 

f)Verifică datele privind infecţiile nosocomiale înregistrate de compartimente/secţii, colectează datele privind cazurile găsite nediagnosticate si /sau nedeclarate si informează medicul coordonator S.P.C.I.N.

 

g)               Participă alături de medicul coordonator SPCIN la prezentarea buletinului informativ lunar in cadrul Comitetului Director;

 

h)               Participa la realizarea anchetelor epidemiologice.

 

i)Colaborează cu asistenţii şefi din secţii/compartimente pentru aplicarea optimă a precauţiunilor de izolare a bolnavilor , a masurilor de antisepsie , a tehnicilor aseptice , a măsurilor de igienă si dezinfecţie.

 

j)Verifică prin inspecţie respectarea metodelor si procedurilor de tinere sub control  a infecţiilor nosocomiale. răspunde si participa la recoltarea corecta a probelor de laborator pentru controlul sterilităţii , menţinerii sterilităţii materialelor sanitare si a soluţiilor injectabile, igiena spitalicească , etc.

 

k)               Identifică nevoile educaţionale , nivelul de înţelegere si aptitudinile cadrelor medii si stabileşte prin evaluare cele mai eficiente metode instructiv/educative , privind prevenirea infecţiilor nosocomiale.

 

l)Alcătuieşte teste de verificare a cunoştinţelor privind infecţiile nosocomiale pentru personalul mediu si auxiliar.

 

m)             In absenţa medicului responsabil in situaţii deosebite informează conducătorul unităţii sau medicul de gardă pentru luarea masurilor corespunzătoare.

 

n)               Întocmeşte împreună cu asistenţii şefi de secţie/ compartiment, necesarul de  substanţe dezinfectante , materiale de curăţenie si alte dotări necesare pentru prevenirea, controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale.

 

o)               Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal.

 

p)               Respecta regulamentul de ordine interioară.

 

q)               Participa la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale

 

r)Participa la buna funcţionare a sistemului de gestionare a deşeurilor.

 

s)               Supraveghează activitatea personalului implicat in gestionarea deşeurilor

 

t)Participa la coordonarea investigaţiei-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri , in vederea completării bazei de date naţionale si a evidenţei gestiunii deşeurilor.

 

u)               Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor  profesionale sau alte forme de educaţie continuă si conform cu cerinţele fisei postului.

 

v)               Participa la procesul de formare al viitorilor asistenţi medicali.

 

w)              Participa si/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniu.

 

x)               Respectă  regulile de protecţia muncii.

 

 

 

ATRIBUŢIILE INFIRMIERULUI DESEMNAT CU SARCINI DE DEZINFECŢIE          ( AGENTULUI D.D.D.)

 

 

 

a)    triază efectele bolnavilor pentru etuvare şi asigură dezinfecţia acestora ;

 

dezinfectează zilnic instalaţiile sanitare din spital şi încăperile de la internări ;

 

b)   formolizează saloanele pentru bolnavi, zilnic camera de primire a rufelor murdare şi săptămânal cabinetele de specialitate ;

 

c)    supraveghează transportul corect al reziduurilor solide, depunerea lor în recipiente şi spălarea găleţilor de transport, efectuează dezinfecţia tancului de gunoi, a recipientelor şi a platformelor din jurul tancului ;

 

d)   efectuează la internare deparazitarea bolnavilor care prezintă paraziţi pe cap şi corp precum şi a efectelor acestora ; urmăreşte aceşti bolnavi în secţii şi continuă deparazitarea în saloane ;

 

e)    efectuează deparazitarea în saloane ori de câte ori este nevoie ;

 

f)     efectuează dezinsecţia conform instrucţiunilor primite ;

 

g)   aplică şi respectă normele de protecţia muncii ;

 

h) răspunde de buna întreţinere a aparaturii de dezinfecţie şi dezinsecţie , de repararea ei la timp şi folosirea în condiţii corespunzătoare ;

 

 

 

ALTE FUNCŢII  SPITAL

 

 

 

Registratorul  medical – are în principal următoarele sarcini :

 

a)    verifică documentele care atestă calitatea de asigurat, conform Legii 95/2006, raportarea categoriilor de pacienţi cu statut special ( neasiguraţi, accidente de muncă, accidente de circulaţie şi vătămări corporale ) la Serviciul DRG conform deciziilor interne primite. Datele primite şi verificate vor fi introduse în sistemul informatic.

 

b)   Înregistrează pacienţii nou internaţi în registrul spitalului;

 

c)    Organizează şi răspunde de circuitul corespondenţei ( ţine seama de gradul de urgenţă al problemelor, trebuie să respecte termenele de executare şi primire – rezolvare-expediţie);

 

d)   În situaţia cazurilor medico-legale, se ocupă şi răspunde de întocmirea corectă a adreselor pentru Procuratură şi face copia foii de observaţie;

 

e)    Editează orice act medical, aprobat de conducerea spitalului, în legătură cu bolnavii sau personalul medical

 

f)     Primeşte şi răspunde de conservarea şi păstrarea în condiţii optime, pe perioadă limitată, a foilor de observaţie şi alte documente medicale;

 

g)   Clasifică foile de observaţie ale bolnavilor externaţi pe grupe de boli şi pe ani;

 

h)   Respectă şi codifică foile de observaţie ale bolnavilor conform „Reglementărilor privind clasificarea şi codificarea cauzelor de boală şi decese elaborate de MS/1993”;

 

i)     Întocmeşte evidenţa datelor statistice şi raportările statistice pentru documentele medicale;

 

j)     Pune la dispoziţia elevilor de la Şcoala postliceală sanitară documentaţia medicală necesară şi asigură preluarea datelor statistice;

 

k)    Răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa;

 

l)     Răspunde de dactilografierea corectă şi la timp a actelor din spital;

 

m)  Participă la organizarea sistemului informaţional, pregătire profesională, astfel încât să poată rezolva problemele din sfera sa de activitate cu competenţă şi promptitudine;

 

n)   Trebuie să aibă atitudine politicoasă, corectă şi de sinceritate în relaţiile sale cu şefii, colaboratorii, bolnavii, cadrele medicale.

 

 

 

 Statisticianul – are în principal următoarele sarcini :

 

1)  primeşte documentaţia medicală a bolnavilor ieşiţi din spital ( foi de observaţie clinică generală ) ;

 

2) clasifică foile de observaţie ale bolnavilor  ieşiţi pe grupe de boli, pe secţii, pe ani etc.;

 

3)  ţine evidenţa datelor statistice pe formulare tipizate şi întocmeşte rapoartele statistice ale spitalului verificând exactitatea datelor statistic cuprinse în rapoartele secţiilor precum şi concordanţa dintre înregistrările statistice şi cele din programele pe calculator ;

 

4)   pune la dispoziţia secţiilor datele statistice şi documentaţia medicală necesară pentru activitatea curentă şi de cercetare şi asigură prelucrarea datelor statistice ;

 

5)   urmăreşte în dinamică corelarea diferiţilor indicatori de activitate comparativ cu alte unităţi sau pe ţară şi informează şefii de secţii şi medicul director în caz de abateri mari.

 

 

 

 Infirmiera

 

- îşi desfăşoară activitatea în unităţi sanitare şi numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical ;

 

-  pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavilor ;

 

- efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice ;

 

- ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice ( ploscă, urinar, tăviţe renale, etc.).

 

- asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor uzate, în locurile şi condiţiile stabilite ( în secţie ) ;

 

- asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie ;

 

- ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării ;

 

- transportă lenjeria murdară ( de pat şi a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine interioară ;

 

- execută la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din saloane ;

 

- pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar ;

 

- efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare ;

 

- pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa ;

 

- colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare în vederea neutralizării ;

 

- ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat ;

 

- goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului

 

- după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei ;

 

- nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului ;

 

- poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal ;

 

- respectă comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitar;

 

- respectă regulamentul de ordine interioară ;

 

- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii ;

 

- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi de protecţia muncii ;

 

- transportă alimentele, în lipsa ospătarei de serviciu,  de la bucătării pe secţii sau la cantină cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare ;

 

- asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare ;

 

- execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului

 

- efectuează şi se îngrijeşte de igiena individuală a bolnavilor nedeplasabili şi a copiilor ;

 

- întreţine igiena paturilor şi a noptierelor din saloane

 

- înlocuieşte şi transportă în condiţiile stabilite rufăria murdară

 

- efectuează dezinfecţia lenjeriei bolnavilor cu potenţial infecţios

 

- pregăteşte salonul pentru dezinfecţia ciclică şi ajută echipa de dezinfecţie la efectuarea acesteia

 

- respectă regulile de igienă personală în îngrijirea bolnavilor ( spălatul mâinilor, portul echipamentului regulamentar );

 

- declară imediat asistentului şef îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;

 

- transportă ploştile, urinarele cu dejectele bolnavilor, le videază, le spală şi le dezinfectează;

 

- aplică procedurile stipulate de codul de procedură;

 

- aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor ;

 

 

 

 Îngrijitorul de curăţenie – are în  principal următoarele sarcini :

 

- efectuează zilnic curăţenia, în condiţii corespunzătoare, a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;

 

- curăţă şi dezinfectează zilnic băile şi veceurile cu materialele şi substanţele folosite în aceste locuri ;

 

- efectuează aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora ;

 

- curăţă şi dezinfectează urinarele, ploştile, scuipătorile, tăviţele renale etc. conform indicaţiilor primite ;

 

- transportă gunoiul şi reziduurile alimentare la tancul de gunoi, în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă, în recipiente, curăţă şi dezinfectează vasele în care se păstrează sau transportă gunoiul ;

 

- răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are personal în grijă, precum şi a celor ce se folosesc în comun.

 

- Efectuează curăţenia saloanelor, sălilor de tratament, blocurilor operatorii, blocurilor de naştere, etc. coridoarelor şi grupurilor sanitare ;

 

- Efectuează dezinfecţia curentă a pardoselilor, pereţilor, grupurilor sanitare, ploştilor, urinarelor şi păstrarea lor corespunzătoare ;

 

- Transportă pe circuitul stabilit reziduurile solide din secţie la rampa de gunoi sau crematoriu, curăţă şi dezinfectează recipientele ;

 

- Îndeplineşte toate indicaţiile asistentului şef privind întreţinerea curăţeniei, salubrităţii, dezinfecţiei şi dezinsecţiei;

 

- Respectă permanent regulile de igienă personală şi declară sorei şefe îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie ;

 

- Poartă în permanenţă echipamentul de protecţie stabilit, pe care-l schimbă ori de câte ori este necesar;

 

- Pentru transportul igienic al alimentelor de la bucătărie asigură spălarea, dezinfecţia şi păstrarea igienică a vaselor şi tacâmurilor, curăţenia oficiului şi a sălii de mese ( se nominalizează o infirmieră numai cu astfel de atribuţii ) ;

 

- Aplică procedurile stipulate, de codul de procedură;

 

- Asigură transportul deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură

 

- Aplică metodologia de investigaţie sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor ;

 

-  execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

LABORATOARE MEDICALE

 

 

 

    1.Laboratorul de analize medicale – are în principal următoarele atribuţii :

 

1.        efectuarea analizelor medicale de : hematologie, citologie, biochimie, serologie, microbiologie, virusologie, parazitologie, micologie, etc. necesare precizării diagnosticului stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice ;

 

2.        recepţionarea produselor folosite pentru examene de laborator ( reactivi) şi  evidenţa corectă a acestora ;

 

3.        asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice ;

 

4.        redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate .

 

 

 

1.1. Medicul şef de laborator -  are în principal următoarele sarcini :

 

- organizează şi răspunde de activitatea laboratorului ;

 

- repartizează sarcinile personalului medico-sanitar;

 

- îndrumă, controlează şi răspunde de munca acestora ;

 

- foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi tratament în specialitatea respectivă ;

 

- execută împreună cu întreg colectivul pe care îl conduce examenele şi tratamentele cerute de medicii din secţiile cu paturi, din ambulatoriu sau de către medicii de familie ;

 

- analizează modul cum se înregistrează şi raportează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii medicale din laborator ;

 

- aduce la cunoştinţa medicului director al spitalului toate faptele deosebite din laborator şi măsurile luate ;

 

- controlează şi conduce instruirea cadrelor din subordine ;

 

- gestionează, inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţii ;

 

- controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor de orice fel şi altor obiecte de inventar ;

 

- verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului modul de recoltare pentru analize ;

 

- colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi ai celorlalte laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită analizele şi se folosesc rezultatele ;

 

- efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie din teritoriul arondat ;

 

- urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire a contaminării cu produse infectate ;

 

- asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă a antiepidemice ;

 

- întocmeşte fişele anuale de apreciere a cadrelor din subordine ;

 

- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului ;

 

Răspunde în calitatea şi rapiditatea executării diagnosticului etiologic ca şi de promptitudinea şi calitatea prestaţiilor de laborator prin care se controlează medicul spitalicesc, precum şi alte activităţi de laborator stabilite prin măsurile luate de managerul unităţii sanitare .

 

În acest scop :

 

1) Organizează în strânsă cooperare cu medicii şefi de secţie, medicii de gardă, etc. sistemul de prelevare a probelor de la bolnavi în vederea examenelor microbiologice, instruieşte şi controlează personalul propriu şi al secţiilor de spital, al serviciului de internări, etc, în vederea prelevării corectă a probelor, inclusiv respectarea tehnicii aseptice, a conservării şi transportării acestora la laboratoare. Asigură materialele sterile pentru recoltări.

 

2) Asigură în condiţiile materiale şi de cadre ale laboratorului, efectuarea analizelor necesare stabilirii diagnosticului etiologic. Apelează la alte laboratoare potrivit ierarhizării pentru realizarea analizelor microbiologice pentru care nu are condiţiile materiale necesare.

 

3) Răspunde de respectarea tehnicii aseptice la recoltarea produselor de către laborator ;

 

4) Asigură investigaţia microbiologică post-mortem în toate cazurile în care examinarea anatomoclinică impune aceasta.

 

5) Îndeplineşte planul prestaţiilor de laborator, stabilit împreună cu medicul coordonator SPCIN care va cuprinde şi următoarele :

 

a)    expertizarea microbiologică periodică şi prin sondaj a aparaturii de sterilizare ;

 

b)   controlul prin sondaj al menţinerii sterilităţii în timpul păstrării, materialelor şi instrumentelor sterilizate ( în depozite de sterile, la locul de folosire, etc.)

 

c)    controlul sterilizării apei de spălare chirurgicală la săli de operaţii, săli de naştere, etc.

 

d)   controlul sterilităţii soluţiilor perfuzabile ;

 

e)    controlul microbiologic al produselor dietetice pentru nou-născuţi şi sugari

 

f)     controlul stării de purtător la personalul spitalului, potrivit reglementărilor în vigoare;

 

g)   respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale, conform Ord.MSP 916/2006.

 

 

 

1.2. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LABORATOR

 

 

 

In exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat.

 

 

 

a)    Pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea recoltării , după caz.

 

b)   Pregăteşte materialul necesar în vederea prelevării produselor biologice.

 

c)    Sterilizează materialele necesare investigaţiilor de laborator.

 

d)   Recoltează produse biologice (în policlinică, ambulatoriu sau la patul bolnavului , după caz)

 

e)    Prelevează unele produse biologice necesare investigaţiilor de laborator.

 

f)     Prepară si pregăteşte coloranţi , medii de cultură si anumiţi reactivi necesari pentru tehnicile de laborator.

 

g)   Prepara soluţii dezinfectantă.

 

h)   Pregăteşte animalele pentru experimente , urmăreşte evoluţia lor, participa la recoltări ,inoculări si evaluarea rezultatelor.

 

i)     Asigura autoclavarea produselor biologice.

 

j)     Efectuează tehnicile de laborator(hematologice, biochimice, bacteriologice , parazitologice, serologice, toxicologice , citologice si de anatomie-patologică).

 

k)    Respecta normele de păstrare si conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează.

 

l)     Acordă primul ajutor in situaţii de urgenţă (accidente produse in timpul recoltării, etc.)

 

m)  Întocmeşte documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator, etc.)

 

n)   Înmagazinează datele de laborator, după caz.

 

o)   Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate.

 

p)   Asigură păstrarea si utilizarea instrumentarului si aparaturii din dotare.

 

q)   Întocmeşte si comunică datele statistice din laboratorul clinic.

 

r)    Supraveghează si controlează efectuarea curăţeniei si a dezinfecţiei laboratorului.

 

s)    Respectă regulile de protecţia muncii.

 

t)    Utilizează si păstrează, în bune condiţii , echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat  si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii.

 

u)    Respectă regulamentele in vigoare privind prevenirea , controlul  combaterea infecţiilor nosocomiale.

 

v)    Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate.

 

w)  Informează persoana ierarhic superioară asupra deteriorării reactivilor si aparaturii din dotarea laboratorului.

 

x)    Respectă secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.

 

y)    Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale , şi de utilizarea echipamentelor , prin studiul individual sau alte forme de educaţie continuă.

 

z)    Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator.

 

aa)Respecta regulamentul de ordine interioară.

 

bb)Aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

 

cc)  Aplică metodologia de investigaţie -sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri , în vederea completării bazei naţionale de date si a evidenţei deşeurilor.

 

dd)Anunţă imediat medicul şef asupra deficienţelor de igienă (alimentarea cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.)

 

ee)Respectă permanent si răspunde de aplicarea regulilor de igienă(in special spălarea si dezinfecţia mâinilor) cât si regulilor de tehnică aseptică in efectuarea tratamentelor      prescrise.

 

ff)   Respectă confidenţialitatea tuturor  datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi precum si intimitatea si demnitatea acestora.

 

gg)Respectă reglementările privind prelevarea organelor si ţesuturilor de la cadavre in vederea transplantului , prevăzute in legea 104/2003;

 

ii) respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale, conform Ord.MSP 916/2006.

 

 

 

1.3. Îngrijitorul  de curăţenie din Laborator – are în principal următoarele sarcini :

 

- efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator, execută operaţiile de dezinfecţie curentă după caz, la indicaţiile şi sub supravegherea asistentului medical de laborator ;

 

- execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută la împachetarea şi pregătirea materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator precum şi la pregătirea mediilor de cultură ;

 

- transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului ( inclusiv materiale infectate ) precum şi cele necesare pentru recoltări de probe în termen ;

 

- respectă regulamentul de ordine interioară.

 

 

 

2. Laboratorul de Radiologie – are în principal următoarele sarcini :

 

- efectuarea examenelor radiologice în laborator şi la patul bolnavului în prezenţa medicului curant ;

 

- efectuarea tratamentului cu radiaţii bolnavilor internaţi şi ambulatorii ;

 

- colaborarea cu medicii din spital în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este necesar ;

 

- organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii ;

 

- aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator ;

 

2.1. Medicul de specialitate radiologie – în afara sarcinilor ce-i revin medicului de specialitate din laborator are următoarele sarcini specifice :

 

- supraveghează developarea filmelor radiografice, să se execute corect şi în aceeaşi zi, răspunde de buna conservare şi depozitare a filmelor radiografice ;

 

- urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii atât pentru personalul din subordine cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice şi tratament ;

 

- stabileşte precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numărul şedinţelor şi data aplicării lor şi tratamentul radioterapic ;

 

- urmăreşte evoluţia afecţiunii la bolnavul iradiat precum şi a zonei tegumentare iradiate şi consemnează în fişa de tratament a bolnavului cele constatate .

 

 

 

2.2. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE RADIOLOGIE

 

a)    Pregăteşte bolnavul si materialele necesare examenului radiologic.

 

b)   Înregistrează bolnavii in registrul de consultaţii pentru radioscopii si radiografii cu datele de identitate necesare.

 

c)    Efectuează radiografiile la indicaţiile medicului.

 

d)   Execută developarea filmelor radiografice si conservă filmele in filmotecă, conform indicaţiilor medicului.

 

e)    Păstrează filmele radiografice , prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare.

 

f)     Înregistrează filmele in camera obscură si după uscarea lor înscrie datele personale pe coperţile  filmelor.

 

g)   Păstrează evidenţă substanţelor si materialelor consumabile.

 

h)   Înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice.

 

i)     Asigură evidenţa scriptică sau informatizată (in funcţie de dotare)a examenelor radioscopice si radiologice.

 

j)     Păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate.

 

k)    Participa împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ .

 

l)     Asigură utilizarea in condiţii optime a aparaturii si sesizează orice defecţiuni in vederea menţinerii ei in stare de funcţionare.

 

m)  Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice si practice.

 

n)   Utilizează si păstrează in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare.

 

o)   Supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii

 

p)   Respectă reglementările in vigoare privind prevenirea si, controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale.

 

q)   Respectă normele igienico-sanitare si de protecţia muncii.

 

r)    Respectă secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.

 

s)    Acordă primul ajutor in caz de urgenţă.

 

t)    Poartă echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioară

 

u)    Respectă si apără drepturile pacientului.

 

v)    Aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

 

w)  Aplică metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri în vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

 

x)    Respectă regulamentul de ordine interioară.

 

    3. Serviciul de anatomie patologica – are în principal următoarele atribuţii :

 

1.    efectuarea analizelor medicale de anatomie patologică necesare precizării diagnosticului stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice ;

 

2.    recepţionarea produselor folosite pentru examene de laborator ( reactivi) şi  evidenţa corectă a acestora ;

 

3.    asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice ;

 

4.    redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate .

 

3.1. Medicul şef de laborator anatomie patologică-  are în principal următoarele sarcini :

 

- organizează şi răspunde de activitatea laboratorului ;

 

- repartizează sarcinile personalului medico-sanitar;

 

- îndrumă, controlează şi răspunde de munca acestora ;

 

- foloseşte metodele şi tehnicile cele mai moderne de diagnostic şi tratament în specialitatea respectivă ;

 

- execută împreună cu întreg colectivul pe care îl conduce examenele cerute de medicii din secţiile cu paturi, din ambulatoriu sau de către medicii de familie ;

 

- analizează modul cum se înregistrează şi raportează rezultatele examenelor şi indicii calitativi ai muncii medicale din laborator ;

 

- aduce la cunoştinţa medicului director al spitalului toate faptele deosebite din laborator şi măsurile luate ;

 

- controlează şi conduce instruirea cadrelor din subordine ;

 

- gestionează, inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfăşurării activităţii ;

 

- controlează şi răspunde de buna întreţinere şi utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor de orice fel şi altor obiecte de inventar ;

 

- verifică în cadrul laboratorului şi prin sondaj în secţiile spitalului modul de recoltare pentru analize ;

 

- colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi şi ai celorlalte laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului şi a modului în care se solicită analizele şi se folosesc rezultatele ;

 

- efectuează îndrumarea metodologică a medicilor de familie din teritoriul arondat ;

 

- urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţia muncii şi de prevenire a contaminării cu produse infectate ;

 

- asigură şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă a antiepidemice ;

 

- întocmeşte fişele anuale de apreciere a cadrelor din subordine

 

- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului

 

Răspunde în calitatea şi rapiditatea executării diagnosticului etiologic ca şi de promptitudinea şi calitatea prestaţiilor de laborator prin care se controlează mediul spitalicesc, precum şi alte activităţi de laborator stabilite prin măsurile luate de managerul unităţii sanitare .

 

În acest scop :

 

1) Organizează în strânsă cooperare cu medicii şefi de secţie, medicii de gardă, etc. sistemul de prelevare a probelor de la bolnavi, instruieşte şi controlează personalul propriu şi al secţiilor de spital, al serviciului de internări, etc, în vederea prelevării corectă a probelor, inclusiv respectarea tehnicii aseptice, a conservării şi transportării acestora la laboratoare. Asigură materialele sterile pentru recoltări.

 

2) Asigură în condiţiile materiale şi de cadre ale laboratorului, efectuarea analizelor necesare stabilirii diagnosticului etiologic. Apelează la alte laboratoare potrivit ierarhizării pentru realizarea analizelor pentru care nu are condiţiile materiale necesare.

 

3) Răspunde de respectarea tehnicii aseptice la recoltarea produselor de către laborator ;

 

4) Asigură investigaţia microbiologică post-mortem în toate cazurile în care examinarea anatomoclinică impune aceasta.

 

5) Îndeplineşte planul prestaţiilor de laborator, stabilit împreună cu medicul coordonator SPCIN şi respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale, conform Ord.MSP 916/2006.

 

3.2. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE LABORATOR ANATOMIE PATOLOGICĂ

 

In exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat.

 

 

 

a)    Execută tehnica prelucrării pieselor operatorii, biopsice şi necropsice la parafină.

 

b)   Execută preparatele de citologie oncologică prin aplicarea tehnicilor specifice de colorare

 

c)    Asistă medicul anatomo-patolog la efectuarea necropsiei

 

d)   Ţine evidenţa stocului de reactivi şi materiale sanitare, semnalând medicului necesarul lunar

 

e)    Supraveghează buna funcţionare a aparaturii din dotare, semnalează necesitatea reparaţiilor şi a înlocuirii

 

f)     Supraveghează menţinerea condiţiilor  igienico-sanitare la locul de muncă

 

g)   Supraveghează şi îndrumă activitatea personalului de îngrijire curăţenie aferent laboratorului

 

h)   Execută situaţiile statistice lunare şi anuale cu privire la activitatea serviciului de anatomie patologică

 

i)     Respecta normele de păstrare si conservare a reactivilor de laborator, cu care lucrează.

 

j)     Acordă primul ajutor in situaţii de urgenţă (accidente produse in timpul recoltării, etc.)

 

k)    Întocmeşte documente (buletine de analiză, înregistrarea rezultatelor de laborator, etc.)

 

l)     Înmagazinează datele de laborator, după caz.

 

m)  Răspunde de corectitudinea datelor înregistrate.

 

n)   Asigură păstrarea si utilizarea instrumentarului si aparaturii din dotare.

 

o)   Respectă regulile de protecţia muncii.

 

p)   Utilizează si păstrează, în bune condiţii , echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat  si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii.

 

q)   Respectă regulamentele in vigoare privind prevenirea , controlul  combaterea infecţiilor nosocomiale.

 

r)    Participă la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate.

 

s)    Respectă secretul profesional si codul de etica al asistentului medical.

 

t)    Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale , şi de utilizarea echipamentelor , prin studiul individual sau alte forme de educaţie continuă.

 

u)    Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de laborator.

 

v)    Respecta regulamentul de ordine interioară.

 

w)  Aplică procedurile stipulate de codul de procedură privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale.

 

x)    Aplică metodologia de investigaţie -sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri , în vederea completării bazei naţionale de date si a evidenţei deşeurilor.

 

y)    Anunţă imediat medicul şef asupra deficienţelor de igienă (alimentarea cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.)

 

z)    Respectă permanent si răspunde de aplicarea regulilor de igienă(in special spălarea si dezinfecţia mâinilor) cât si regulilor de tehnică aseptică in efectuarea tratamentelor      prescrise.

 

aa)Respectă confidenţialitatea tuturor  datelor si informaţiilor privitoare la pacienţi precum si intimitatea si demnitatea acestora.

 

bb)Respectă reglementările privind prelevarea organelor si ţesuturilor de la cadavre in vederea transplantului , prevăzute in legea 104/2003;

 

              cc) respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale, conform Ord.MSP 916/2006.

 

3.3. Îngrijitorul  de curăţenie din Laborator anatomie patologică – are în principal următoarele sarcini :

 

- efectuează curăţenia încăperilor şi suprafeţelor de lucru din laborator, execută operaţiile de dezinfecţie curentă după caz, la indicaţiile şi sub supravegherea asistentului medical de laborator ;

 

- execută curăţenia şi spălarea sticlăriei şi a materialelor de laborator, ajută la împachetarea şi pregătirea materialelor ce urmează a fi utilizate în laborator precum şi la pregătirea mediilor de cultură ;

 

- transportă materialele de lucru în cadrul laboratorului ( inclusiv materiale infectate ) precum şi cele necesare pentru recoltări de probe în termen ;

 

- respectă regulamentul de ordine interioară.

 

 Laboratorul de explorări funcţionale – asigură efectuarea investigaţiilor medicale conform solicitărilor medicilor de specialitate şi în raport cu dotarea existentă.

 

CAPITOLUL VIII

 

FARMACIA

 

 

 

         1.Farmacia – funcţionează potrivit reglementărilor legale ( Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.626/2001 ).

 

         Farmacia are în principal următoarele atribuţii :

 

- păstrează, prepară şi difuzează medicamente de orice natură şi sub orice formă, potrivit prevederilor Farmacopeei Române în vigoare specialităţii farmaceutice, autorizate şi alte produse farmaceutice conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii ;

 

- depozitează produsele conform normelor în vigoare ( Farmacopee, standarde sau norme interne ) ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico- chimice.

 

- Organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor informând imediat organul superior ;

 

- Asigură în cadrul competenţei sale primul ajutor bolnavilor ;

 

- Asigură controlul prin :

 

a)    controlul preventiv

 

b)   verificarea organoleptică şi fizică ;

 

c)    verificarea operaţiilor finale ;

 

d)   analiza calitativă a medicamentelor la masa de analiză ;

 

- asigură educaţia sanitară a populaţiei în domeniul medicamentului, combaterea automedicaţiei şi informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamente ;

 

- prescrierea, prepararea şi eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii .

 

2. Farmacistul gestionar al farmaciei cu circuit închis – are în principal următoarele sarcini :

 

- organizează spaţiul de muncă dând fiecărei încăperi destinaţia cea mai potrivită pentru realizarea unui flux tehnologic corespunzător specificului activităţii ;

 

- întocmeşte planul de muncă şi repartizează sarcinile pe oameni în raport de necesităţile farmaciei ;

 

- răspunde de buna aprovizionare a farmaciei ;

 

- organizează recepţia calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi a celorlalte produse farmaceutice intrate în farmacie precum şi depozitarea şi conservarea acestora în condiţii corespunzătoare ;

 

- controlează prepararea corectă şi la timp a medicamentelor ;

 

- răspunde de modul cum este organizat şi cum se exercită controlul calităţii medicamentelor în farmacie şi urmăreşte ce acestea să se elibereze la timp şi în bune condiţii ;

 

- organizează practica studenţilor şi elevilor repartizaţi pentru stagiu în farmacie ;

 

- răspunde de organizarea şi efectuarea corectă şi la timp a tuturor lucrărilor de gestiune ;

 

- asigură măsurile de protecţia muncii, de igienă, PSI şi respectarea acestora de către întreg personal ;

 

- participă la şedinţele semestriale organizate în cadrul oficiilor farmaceutice, respectiv în unităţile sanitare pentru analiza calităţii medicamentelor potrivit dispoziţiilor Ministerului Sănătăţii ;

 

- colaborează cu conducerea medicală a unităţii sanitare pentru rezolvarea tuturor problemelor asistenţei medicale ;

 

- face parte din colectivul de conducere al instituţiei sanitare în cadrul căreia funcţionează ;

 

- participă la raportul de gardă ;

 

- ii) respectă normele în vigoare privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale, conform Ord.MSP 916/2006.

 

3. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE FARMACIE

 

În exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor întreprinse in cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom si delegat.

 

a)  Organizează spaţiul de muncă si activităţile necesare distribuirii medicamentelor si materialelor sanitare.

 

b)  Asigură aprovizionarea ,recepţia ,depozitarea si păstrarea medicamentelor si produselor farmaceutice.

 

c)  Eliberează medicamente si produse galenice, conform prescripţiei medicului.

 

d)  Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate, conform prescripţiei medicului.

 

e)  Oferă informaţii privind efectele si reacţiile adverse ale medicamentului eliberat.

 

f)   Participa , alături de farmacist , la pregătirea unor preparate galenice.

 

g)  Verifica termenele de valabilitate a medicamentelor si produselor farmaceutice si previne degradarea lor.

 

h)  Asigură operarea corectă a medicamentelor in sistemul informatizat de gestiune conform documentelor care stau la baza eliberării lor (condici, reţete alte documente primare)

 

i)   Participa la efectuarea corectă a documentelor si rapoartelor solicitate de către alte servicii sau compartimente ale unităţii (contabilitate, financiar, etc.)

 

j)   Respectă reglementările in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecţiilor nosocomiale.

 

k)  Utilizează si păstrează in bune condiţii echipamentele si instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si  instrumentarului de unică folosinţă utilizat si se asigură de depozitarea acestora in vederea distrugerii.

 

l)   Participa la realizarea programelor de educaţie pentru sănătate.

 

m)Participa la activităţi de cercetare.

 

n)  Respectă secretul profesional prevăzut de codul de etică al asistentului medical.

 

o)  Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua.

 

p)  Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali de farmacie.

 

q)  Respectă normele igienico -sanitare si de protecţia muncii.

 

r)   Respecta regulamentul de ordine interioară.

 

s)  Participa la recepţia cantitativa a medicamentelor si materialelor sanitare intrate in farmacie .

 

t)   Aplica procedurile stipulate in codul de procedură privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

 

u)  Aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evidentei gestiunii deşeurilor.

 

 

 

1.  Îngrijitorul de curăţenie din farmacie – are următoarele sarcini :

 

1)   face curăţenie în încăperile farmaciei ;

 

2)   spală ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul ;

 

3)   sesizează pe şeful farmaciei în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor ;

 

4)   primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei

 

5)   evacuează reziduurile şi le depozitează la locul indicat .

 

 

 

CAPITOLUL IX

 

AMBULATORIUL DE SPECIALITATE

 

 

 

         Ambulatoriul de specialitate este unitatea sanitară fără personalitate juridică, face parte din structura spitalului şi acordă asistenţă medicală de specialitate în ambulatoriu asigurând :

 

- controlul medical iniţial după externare pacienţilor cărora li se recomandă acest lucru în biletul de externare ;

 

- consultaţii interdisciplinare pacienţilor internaţi, la solicitarea mediclor din spital;

 

- consultaţii pacienţilor trimişi de către medicul de familie, dacă acesta apreciază necesitatea internării în spital.

 

 

 

1.Medicul coordonator ambulatoriu de specialitate – are în principal următoarele sarcini :

 

- organizează şi răspunde de întreaga activitate a ambulatoriului ;

 

- urmăreşte solicitările populaţiei şi în funcţie de necesităţi stabileşte programul de lucru al ambulatroiului pe cabinete ;

 

- controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu pentru întregul personal din subordine ;

 

- analizează eficienţa activităţii personalului de specialitate din ambulatoriu şi colaborează cu medicii şefi ai secţiilor cu paturi luând măsuri de îmbunătăţire a asistenţei medicale ce se acordă bolnavilor, de ameliorare continuă a adresabilităţii şi accesibilităţii populaţiei şi de urilizare a bazei materiale ;

 

- urmăreşte şi ia măsuri de respectare a programului orar de lucru al personalului şi stabileşte condiţiile necesare desfăşurării activităţii corespunzătoare în ambulatoriu solicitând, la nevoie sprijinul medicilor şefi ai secţiilor cu paturi ;

 

- analizează concordanţa diagnosticului şi alţi indici cantitativă şi calitativi ai asistenţei medicale din teritoriu şi ia măsuri corespunzătoare ;

 

- desfăşoară activitate de asistenţă medicală potrivit specializării ;

 

- controlează permanent ţinuta şi comportamentul personalului din subordine

 

- organizează şi îndrumă ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine ;

 

- controlează şi răspunde de aplicarea normelor de igienă şi de protecţia muncii ;

 

- informează conducerea spitalului asupra activităţii desfăşurate în ambulatoriu ;

 

- întocmeşte fişele anuale de apreciere pentru personalul din subordine;

 

- îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de dispoziţiile legale pentru funcţia pe care o deţine precum şi sarcinile stabilite de conducerea spitalului.

 

 

 

2. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL COORDONATOR DE AMBULATORIU

 

Asistentul medical coordonator de ambulatoriu este subordonat direct medicului şef de ambulatoriu.

 

a)            Organizează activitatea de tratament , explorări funcţionale si îngrijire din ambulatoriu , asigura si răspunde de calitatea acestora.

 

b)           Stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din ambulatoriu , pe care le poate modifica , informând medicul coordonator de ambulatoriu.

 

c)            Controlează si răspunde de ţinuta si disciplina personalului din subordine.

 

d)           In absenta lui ,asistentul sef de ambulatoriu deleagă un alt asistent medical corespunzător, care sa răspundă de sarcinile asistentului medical sef si anunţa directorul de îngrijiri.

 

e)            Semnalează medicilor din cabinetele de specialitate si medicului coordonator de ambulatoriu ,aspectele deosebite din activitate.

 

f)             Întocmeşte graficul de lucru al personalului din subordine.

 

g)           Coordonează , controlează si răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine , controlează predarea serviciului pe ture.

 

h)           Evaluează si apreciază ori de carte ori este necesar , individual si global, activitatea personalului din ambulatoriu.

 

i)             Supraveghează si asigura acomodarea si integrarea personalului nou încadrat, in vederea respectării sarcinilor din fisa postului.

 

j)             Informează medicul sef de ambulatoriu despre evenimentele deosebite petrecute in timpul turelor.

 

k)            Aduce la cunoştinţa directorului absenta temporara a personalului in vederea suplimentarii acestuia potrivit reglementarilor in vigoare.

 

l)             Coordonează si răspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infecţiilor nosocomiale, conform sarcinilor prevăzute in Ordinul M.S. 916/2006.

 

m)           Realizează autoinventarierea periodica a dotării ambulatoriului conform normelor stabilite in colaborare cu directorul de îngrijiri si deleagă persoana care răspunde de aceasta, fata de administraţia  instituţiei.

 

n)           Controlează zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemnează.

 

o)           Analizează si propune nevoile de perfecţionare pentru personalul din subordine si le comunica directorului de îngrijiri.

 

p)           Organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecţia muncii.

 

q)           Se preocupa de asigurarea unui climat etic fata de bolnavi pentru personalul din subordine.

 

r)            Asigura păstrarea secretului profesional si oferă informaţii , numai in interesul bolnavilor.

 

s)            In cazuri deosebite propune spre aprobare împreuna cu medicul sef de ambulatoriu , ore suplimentare conform reglementarilor  legale in vigoare si informează directorul de îngrijiri.

 

t)            In cazul  constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine, in cadrul ambulatoriului, decide asupra modului de rezolvare si/sau sancţionare a personalului vinovat si informează medicul sef de ambulatoriu, directorul de îngrijiri si conducere unităţii.

 

u)            Întocmeşte graficul concediilor de odihna , informează directorul de îngrijiri, răspunde de respectarea acestuia si asigura înlocuirea personalului pe durata concediului .

 

v)            Coordonează organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor şcolilor postliceale sanitare însoţiţi de instructorul de practica , conform stagiilor stabilite de comun acord cu şcoala.

 

w)           Coordonează si răspunde de aplicarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale conform sarcinilor prevăzute  in Ordinul M.S.F. 219/2002.

 

x)            Îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului sef si a directorului.

 

 

 

 3. MEDICUL DE SPECIALITATE – are în principal următoarele sarcini:

 

-  examinează bolnavii, stabileşte diagnosticul folosind mijloacele din dotare, indică sau după caz efectuează tratamentul corespunzător; consemnează aceste date în fişa bolnavului;

 

- îndrumă bolnavii care nu necesită supraveghere şi tratament de specialitate la medicii de familie cu indicaţia conduitei terapeutice;

 

- acordă primul ajutor medical şi organizează transportul precum şi asistenţa medicală pe timpul transportului la spital pentru bolnavii cu afecţiuni medico-chirurgicale de urgenţă;

 

- efectuează intervenţii de mică chirurgie la nivelul posibilităţilor de rezolvare ambulatorie;

 

- recomandă internarea în secţia cu paturi a bolnavilor care necesită aceasta în funcţie de gradul de urgenţă;

 

- acordă consultaţii de specialitate la domiciliul bolnavilor netransportabili la solicitarea medicului de familie, a altor medici de specialitate sau a conducerii spitalului;

 

- acordă asistenţă medicală bolnavilor internaţi în secţia cu paturi potrivit programului stabilit de conducerea spitalului atunci când pentru specialitatea respectivă spitalul nu dispune de medici ;

 

- stabileşte incapacitatea temporară de muncă şi emite certificatul medical potrivit reglementărilor în vigoare ;

 

- efectuează, în specialitatea respectivă consultaţii medicale pentru angajare şi control medical periodic persoanelor trimise în acest scop de medicii de familie ;

 

- completează fişa medicală pentru bolnavii care necesită trimiterea către comisia medicală pentru expertiza capacităţii de muncă ;

 

- participă, la solicitare, la lucrările comisiei de expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă şi ale comisiei medico-legale ;

 

- întocmeşte fişele medicale de trimitere la tratament de recuperare al bolnavilor care necesită astfel de îngrijiri ;

 

- analizează periodic morbiditatea, mortalitatea şi alte aspecte medicale din specialitate propunând măsuri corespunzătoare ;

 

- participă la analiza periodică a stării de sănătate a populaţiei din teritoriu ;

 

- efectuează gărzi în spital potrivit reglementărilor în vigoare ;

 

- participă la acţiunile de control medical complex al unor grupe de populaţie organizate de conducerea spitalului ;

 

- se preocupă permanent de ridicarea nivelului profesional propriu şi al personalului din subordine ;

 

- urmăreşte şi asigură folosirea şi întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare

 

- controlează respectarea normelor de igienă şi antiepidemice .

 

 

 

4. Medicul de specialitate obstetrică – ginecologie -  în afara sarcinilor ce-i revin medicului de specialitate are următoarele sarcini specifice :

 

- supraveghează prin consultaţii periodice gravidele cu risc crescut, indiferent de vârsta sarcinii şi gravidele din luna a VII-a de sarcină în colaborare cu medicii de familie ;

 

- completează formele de internare în maternitate pentru gravidele din luna a IX-a de sarcină iar pentru gravidele cu risc crescut în orice perioadă a gravidităţii cu indicarea datei prezumtive a naşterii precum şi a unităţii sanitare unde urmează să fie asistată naşterea ;

 

- efectuează controlul oncologic pentru depistarea precoce a cancerului genital la femeile care se prezintă la consultaţiile curente sau examene ginecologice periodice .

 

 

 

5. Medicul de specialitate pediatrie – în afara sarcinilor ce-i revin medicului de specialitate are următoarele sarcini specifice :

 

- examinează copiii din colectivităţi la solicitarea medicului de colectivitate

 

- indică şi programează în baza locurilor planificate copiii cu diverse afecţiuni care necesită tratament balneoclimateric ;

 

- analizează morbiditatea şi anchetele de deces ale copiilor sub un an iniţiind măsurile corespunzătoare ;

 

 

 

6. Cabinetul de consultaţii de specialitate din ambulatoriu – are următoarele atribuţii :

 

- asigurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor ambulatorii, îndrumarea bolnavilor către unităţile sanitare cu paturi în cazurile în care este necesară internarea ;

 

- executarea măsurilor specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative ;

 

- programarea judicioasă a bolnavilor la cabinetele de specialitate pentru evitarea aglomeraţiei şi a amânărilor ;

 

- organizarea şi efectuarea examenelor de specialitate şi a investigaţiilor de laborator în cadrul examenului medical la angajare şi controlul medical periodic al populaţiei ;

 

- organizarea depistării active, prevenirii şi combaterii tuberculozei, bolilor venerice, psihice etc.

 

 

 

7. ATRIBUŢIILE ASISTENTULUI MEDICAL DE PEDIATRIE CARE LUCREAZĂ IN CABINETUL DE CONSULTATIE DIN AMBULATORIU DE SPECIALITATE

 

 

 

a)    Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil , conform reglementărilor profesionale si cerinţelor postului;

 

b)   Respectă regulamentul de ordine interioară.

 

c)    Acordă prim ajutor in caz de urgenţă si anunţă medicul;

 

d)   Asista si ajuta medicul la efectuarea consultaţiilor medicale.

 

e)    Efectuează dezbrăcarea , cântărirea si măsurarea copiilor si înscrierea datelor respective in fisa de consultaţie.

 

f)     Explica mamelor sau însoţitorilor recomandările făcute de medic referitoare ala alimentaţie, medicaţie, regim de viaţă etc.

 

g)   Face anamneza epidemiologica a copiilor prezentaţi la consultaţie , examinează starea tegumentelor , cavitaţii bucale si faringelui, termometrizează copiii.

 

h)   Conduce in boxe de izolare separate copii suspecţi de boli infecţioase si solicita medicul pentru examinare.

 

i)     Tine evidenta copiilor cu boli transmisibile depistaţi si şi anunţă compartimentul de epidemiologie .

 

j)     Se preocupa ca după fiecare copil cu boala transmisibilă camera de filtru si boxele de izolare sa fie dezinfectate si şi face dezinfecţia individuala.

 

k)    Răspunde de starea de curăţenie a cabinetului , sălii de aşteptare .

 

l)     Aprovizionează cabinetul de consultaţie cu imprimatele si rechizitele necesare.

 

m)  Asigură aprovizionarea cabinetului cu medicamente si materiale sanitare.

 

n)   Observă simptomele si starea pacientului si le comunica medicului.

 

o)   Pregăteşte bolnavul si ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii si tratament;

 

p)   Pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice , pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează transportul bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;

 

q)   Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului.    

 

r)     Pregăteşte echipamentul ,instrumentarul si materialul steril necesar intervenţiilor.

 

s)    Semnalează medicului orice modificare depistată ( de exemplu , auz, vedere ,imperforaţii anale, etc.)

 

t)    Pregăteşte materialul si instrumentarul in vederea sterilizării;

 

u)    Organizează si desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere , lecţii educative si demonstraţii practice , pentru pacienţii si aparţinători.

 

v)    Oferă relaţii despre serviciile acordate, precum si despre modul in care acestea vor fi furnizate.

 

w)  Tine la zi centralizatorul statistic si întocmeşte situaţiile statistice privind activitatea cabinetului.

 

x)    Asigură operarea corectă si transmiterea datelor privind activitatea cabinetului  către compartimentul de statistica medicala, in sistem electronic sau scriptic  ( in funcţie de dotare).

 

y)    Utilizează si păstrează ,in bune condiţii , echipamentele si instrumentarul din dotare , supraveghează colectarea materialului si instrumentarului de unică folosinţă  utilizat si se asigură de depozitarea acestora  in vederea distrugerii;

 

·      aplica procedurile stipulate de codul de procedura prevăzute in normele tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale

 

·      aplica metodologia de investigaţie-sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri in vederea completării bazei naţionale de date si a evaluării deşeurilor.

 

z)    Poarta echipamentul de protecţie prevăzut in regulamentul de ordine interioara , care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie,  pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal.

 

aa)Respecta regulamentul in vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale ;

 

bb)  Respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

 

cc)    Respecta si apăra drepturile pacientului;

 

dd) Se preocupa de actualizarea cunoştinţelor profesionale , prin studiu individual sau alte forme de educaţie continua si conform cerinţelor fisei postului;

 

ee)Participa la procesul de formare a viitorilor asistenţi medicali;

 

ff)   Supraveghează si coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine

 

gg)Participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul îngrijirilor pentru sănătate;

 

hh)Respectă regulamentul de ordine interioară.

 

 

 

CAPITOLUL X

 

ALTE COMPRTIMENTE FUNCŢIONALE

 

 

 

         1.Serviciul ( Biroul ) Contabilitate – are în principal următoarele sarcini

 

- organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte la timp a înregistrărilor ;

 

- organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate în ceea ce priveşte stocurile disponibile supranormative fără mişcare sau cu mişcare lentă, sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri ;

 

-          asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile ;

 

-          exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale ;

 

-          participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii urmând folosirea cât mai eficientă a datelor unităţii ;

 

-          asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrării documentelor justificate care stau la baza înregistrărilor în contabilitate ;

 

-          preocuparea de mecanizare a lucrărilor contabile ;

 

-          organizarea eficienţei tehnico-operative şi gestionare ;

 

-          asigurarea ţinerii lor corecte şi la zi ;

 

-          organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate ;

 

-          asigurarea îndeplinirii condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor ;

 

-          asigurarea măsurilor de păstrare , manipulare şi folosire a formularelor cu regim special ;

 

-          exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare ;

 

-           organizarea acţiunii de perfecţionare a pregătirii profesionale pentru cadrele din serviciu ;

 

-          întocmirea studiilor privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea de măsuri corespunzătoare ;

 

-          întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverşi indicatori : zi de spitalizare , pat, pat efectiv ocupat, bolnav, etc.;

 

-          analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi băneşti puse la dispoziţia unităţii ;

 

-          luarea măsurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomice şi inoportune .

 

-           

 

2.   Serviciul Resurse Umane – are în principal următoarele atribuţii :

 

-          întocmirea ştatului de funcţii conform normelor de structură aprobate pentru toate categoriile de personal ;

 

-          asigură încadrarea personalului de execuţie de toate categoriile potrivit ştatului de funcţii, cu respectarea nomenclatoarelor de funcţii şi salarizare, a indicatoarelor de studii şi stagiu ;

 

-          efectuează controlul prestării muncii atât în cadrul programului de lucru cât şi în afara acestui timp ( gărzi, ore suplimentare, etc);

 

-          asigură acordarea tuturor drepturilor de salarizare ( salarii tarifare, spor vechime în muncă, spor pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, gărzi, indemnizaţii, premii anuale etc.) ;

 

-          asigură întocmirea dărilor de seamă statistice privind structura şi numărul de personal, fondul de salarii sau a altor situaţii solicitate ;

 

-          întocmirea contractelor de muncă pentru personalul de execuţie ;

 

-          întocmirea dosarelor de pensionare în conformitate cu legislaţia în vigoare

 

-          întocmirea Registrului general de evidenţă a salariaţilor care se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaţilor, data angajării, funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detaşării şi data încetării contractului individual de muncă.

 

 

 

3.   Consilierul juridic – are în principal următoarele sarcini

 

-          colaborează la întocmirea hotărârilor, ordinelor, instrucţiunilor şi a altor acte elaborate de unitate ;

 

-          avizează proiectele de decizii cu caracter de îndrumare ;

 

-          avizează actele conducerii unităţii care angajează patrimoniul unităţii ;

 

-          întocmeşte împreună cu compartimentul financiar contabil decizii de imputare ;

 

-          dă avizul cu privire la actele întocmite de unitate ;

 

-          reprezintă unitatea în faţa instanţelor de judecată având delegaţie din partea acesteia şi exercită căile de atac ori de câte ori este nevoie ;

 

-          ţine evidenţa litigiilor ;

 

-          urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii

 

-          comunică compartimentului financiar contabil titlurile executorii obţinute

 

-          avizează pentru legalitate procesele verbale de insolvabilitate a debitorilor

 

 

 

                       4. Serviciul ( Biroul ) Aprovizionare- are în principal următoarele atribuţii :

 

-          întocmirea şi executarea planului de aprovizionare cu respectarea baremurilor în vigoare ;

 

-          încheierea contractelor economice cu furnizorii şi întocmirea graficului de livrări pentru materialele necesare unităţii ;

 

-          asigurarea aprovizionării unităţii cu alimente, materiale , instrumentar, aparatură, în cele mai bune condiţii ;

 

-          recepţionarea cantitativă şi calitativă a materialelor alimentelor primite de la furnizor şi asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare ;

 

-          întocmirea, urmărirea şi executarea planului de transport ;

 

-          întocmirea dărilor de seamă privind aproviozionarea cu materiale şi alimente şi utilizarea mijloacelor de transport ;

 

 

 

                            5. Serviciul ( Biroul) Administrativ, pază, PSI - are în principal următoarele sarcini :

 

-          organizarea şi asigurarea pazei şi ordinii în unitate ;

 

-          asigurarea măsurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ în condiţii de eficienţă maximă ;

 

-          asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative ;

 

-          realizarea măsurilor de protecţia muncii şi aducerea la cunoştinţă întregului personal a normelor de igienă şi de protecţia muncii ;

 

-          luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de conform şi de alimentaţie a bolnavilor;

 

-          urmărirea verificării la timp în bune condiţii a aparaturii şi utilajelor din dotare ;

 

-          asigurarea recepţionării, manipulării şi a depozitării corespunzătoare a bunurilor ;

 

-          asigurarea funcţionalităţii în bune condiţii a atelierului de reparaţii, a spălătoriei, a lenjeriei blocului alimentar, garderobei bolnavilor ;

 

-          asigurarea întreţinerii clădirilor, instalaţiilor şi inventarului unităţii ;

 

-          asigurarea aplicării şi respectării normelor PSI;

 

-          asigurarea întreţinerii curăţeniei ;

 

-          organizarea şi asigurarea primirii circuitului păstrării şi evidenţei corespondenţei ;

 

-          asigurarea păstrării arhivei unităţii conform normelor legale .

 

 

 

                    6. Personalul de Întreţinere şi Reparaţii, Instalaţii Utilaje – are în principal următoarele sarcini :

 

-          efectuează lucrări  de reparaţii curente ;

 

-          urmăreşte efectuarea de reparaţii capitale şi de investiţii conform graficului verificând cantitativ şi calitativ lucrările executate de constructor ;

 

-          asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor ;

 

-          asigură întreţinerea şi repararea mijloacelor de transport din dotarea unităţii ;

 

-          stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare ;

 

-          stabileşte necesarul de materiale întreţinere, construcţii ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL XI

 

DISPOZIŢII FINALE

 

 

 

         Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziţii legale care privesc activitatea unităţilor sanitare şi a personalului din aceste unităţi.

 

         Prevederile regulamentului sunt obligatorii şi vor fi cunoscute şi aplicate corespunzător de către toţi salariaţii spitalului.

 

         Nerespectarea dispoziţiilor legale şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al spitalului atrage răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, şi după caz, penală, în sarcina persoanelor vinovate.

 

         Toate atribuţiile cuprinse în regulamentul spitalului se vor regăsi în fişele postului salariaţilor spitalului.

 

         Orice modificări intervenite în structura şi atribuţiile unităţii sanitare se vor consemna imediat în regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

         Regulamentul de organizare şi funcţionare se dezbate şi aprobă în Comitetul Director al unităţii şi intră în vigoare prin decizia managerului spitalului.

 

         Prezentul regulament a fost discutat şi aprobat în şedinţa Comitetului Director din data de 02.05.2011, intrând în vigoare începând cu data de 09.05.2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANAGER,

 

DR.DUMITRU IOANA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

 

cu şefii de secţii, laboratoare şi servicii – anul 2011

 

 

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Secţia / Laboratorul / Serviciul

1

Dr.Cojocaru Doina-Elena

 

medic sef sectia O.G cu delegatie

2

Dr.Dantes Octavian

 

medic sef sectia medicina interna cu delegatie

3

Dr.Dumitru Petre

 

medic sef sectia chirurgie generala cu delegatie

4

Dr.Bojan Ionel

 

medic sef laborator analize medicale (concurs)

5

Dr.Nitu Mariana

 

medic sef sectie pediatrie (concurs)

6

Dr.Dragotă Rodica

 

Medic coordonator compartiment neonatologie

7

Dr.Nicolau Madlena-Cristina

 

medic coordonator laborator radiologie

8

Dr.Bunea Gabriela-Victoria

 

medic coordonator Dispensar TBC

9

Dr.Neag Daniela

 

medic coordonator compartiment ATI

10

Dr.Dahche Adnan

 

medic coordonator compartiment ORL

11

Dr.Malai Miron-Gheorghe

 

medic coordanator laborator anatomie patologica

12

Dr.Stîngă Ariton

 

medic coordonator Ambulatoriul Integrat

13

Farm.Gîngioveanu Oana-Andreea

Farmacia cu circuit închis

14

Dr.Popa Ludmila-Maria

 

Medic sef CPU cu delegatie

15

Ing.Smarandache Virgil-Cornel

TESA

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu