Spitalul Filişanilor 

Telefon/fax: 0251/441.234 

 contact@spitalulfiliasi.ro

SPITALUL FILIŞANILOR                                                                                               

Filiaşi, B-dul.Racoţeanu Nr.216

Tel. : 0251-441234, Fax: 0251-441234

E-mail  :  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Site: www.spitalulfiliasi.ro

 
 

 

REGULAMENT INTERN

APROBAT ÎN ŞEDINŢA DE COMITET DIRECTOR DIN DATA DE 02.05.2011 ŞI VALABIL ÎNCEPÂND CU DATA DE 09.05.2011

 

      Spitalul este unitatea sanitară care asigură asistenţa medicală completă de specialitate, preventivă, curativă şi de recuperare a bolnavilor internaţi şi ambulatori de pe teritoriul arondat.

       Regulile de disciplină stabilite prin Regulamentul de ordine interioară sunt în deplină concordanţă cu prevederile Codului Muncii aprobat prin Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările ulterioare, precum şi cu Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.870/26.07.2004 cu modificările şi completările ulterioare.

       Prezentul regulament se completează la nevoie cu Regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului.

 

          CAPITOLUL   I

DISPOZITII GENERALE

        (1) Regulamentul intern se aplică tuturor angajaţilor din spital, indiferent de locul de muncă şi de durata contractului de muncă.

          (2) Fumatul este interzis complet în unităţile sanitare, de stat şi private, conform Legii nr.349/2002.

          (3) Prevederile prezentului regulament se aplică şi pentru:

a)                              personalul încadrat într-o altă unitate, care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare etc.

b)                              firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta regulamentul intern, în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi (curăţenia spitalului, păstrarea liniştii, precum şi a integrităţii bunurilor cu care intră în contact).

  Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător oricăror alte persoane, sau altor activităţi pe timpul prezenţei în unitate.

 

 

CAPITOLUL II

CONDUCEREA SPITALULUI

 

 

 

            Conducerea Spitalului Filişanilor se realizează prin :

-          manager;

-          consiliul de administraţie;

-          comitetul director;

-          consiliul medical;

-          consiliul etic.

 

MANAGERUL UNITĂŢII

 

 

În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, spitalul public este condus de un manager, persoană fizică sau juridică.

 

Spitalul Filişanilor este condus de manager- dr. Dumitru Ioana.

Funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu:

a)    exercitarea oricăror alte funcţii salarizate, nesalarizate sau/şi indemnizate inclusiv în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti;

b)    exercitarea unei activităţi sau oricărei alte funcţii de manager, inclusiv cele neremunerate;

c)     exercitarea unei activităţi sau a unei funcţii de membru în structurile de conducere ale unei alte unităţi spitaliceşti;

d)    exercitarea oricărei funcţii în cadrul organizaţiilor sindicale sau patronale de profil.

 

Constituie conflict de interese deţinerea de către manager de părţi sociale, acţiuni sau interese la societăţi comerciale ori organizaţii nonguvernamentale care stabilesc relaţii comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenţionează să exercite funcţia de manager. Această dispoziţie se aplică şi în cazurile în care astfel de părţi sociale, acţiuni sau interese sunt deţinute de către rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauză.

 

Dacă managerul selectat prin concurs se află în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la apariţia acestora. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.

 

Conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr.1384/2010 managerul are următoarele drepturi şi obligaţii:

 

 

 

         Drepturile managerului sunt următoarele:

 

    1. primirea unei sume lunare brute, stabilită potrivit prevederilor legale în vigoare

 

    2. dreptul la concediu de odihnă anual conform prevederilor legale;

 

    3. dreptul de a beneficia de asigurări sociale de sănătate, pensii şi alte drepturi de asigurări sociale de stat, în condiţiile plăţii contribuţiilor prevăzute de lege;

 

    4. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

 

    5. dreptul la formare profesională, în condiţiile legii;

 

    6. dreptul la informare nelimitată asupra activităţii spitalului şi acces la toate documentele privind activitatea medicală şi economico-financiară a acestuia;

 

    7. dreptul de a fi sprijinit de către consiliul de administraţie în rezolvarea problemelor de strategie, organizare şi funcţionare a spitalului, precum şi în activitatea de identificare de resurse financiare pentru creşterea veniturilor spitalului, în condiţiile legii;

 

    8. dreptul de a fi sprijinit de consiliul medical în implementarea activităţilor pentru îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică, în monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale, precum şi întărirea disciplinei economico-financiare;

 

    9. dreptul de a fi susţinut în realizarea activităţilor specifice de consiliul medical, consiliul etic, precum şi de alte comisii pe care le înfiinţează, ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt aprobate de comitetul director şi sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;

 

    10. dreptul de a revoca membrii comitetului director în cazul neîndeplinirii atribuţiilor ce le revin;

 

    11. dreptul de a revoca şefii de secţii în cazul nerealizării indicatorilor specifici timp de cel puţin un an;

 

    12. dreptul la suspendarea de drept, pe perioada exercitării mandatului, a contractul individual de muncă şi de reluare a raporturilor de muncă pe postul deţinut anterior încheierii prezentului contract de management;

 

    13. decontarea cheltuielilor de cazare, diurnă, transport şi a altor cheltuieli, cu documente justificative, pentru deplasările în interes de serviciu în ţară şi în străinătate, potrivit legii;

 

    14. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

 

    15. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

 

    16. dreptul de a desfăşura activitate medicală în spital, în condiţiile legii;

 

    17. dreptul de a angaja resursele umane şi financiare, în condiţiile legii;

 

    18. dreptul de a renegocia indicatorii de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract de management;

 

    19. dreptul de a participa la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.

 

        Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele:

 

    1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;

 

    2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;

 

    3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;

 

    4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

 

    5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;

 

    6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;

 

    7. încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;

 

    8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

    9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;

 

    10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;

 

    11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;

 

    12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;

 

    13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;

 

    14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13;

 

    15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;

 

    16. înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;

 

    17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;

 

    18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

    19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;

 

    20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;

 

    21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 

    22. propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;

 

    23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;

 

    24. dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;

 

    25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;

 

    26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;

 

    27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.

 

      Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:

 

    1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;

 

    2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;

 

    3. aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 

    4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

 

    5. elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

 

    6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;

 

    7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;

 

    8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;

 

    9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;

 

    10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 

    11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 

    12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical şi al celui ştiinţific;

 

    13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;

 

    14. răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

    15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

 

    16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;

 

    17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;

 

    18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;

 

    19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;

 

    20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;

 

    21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;

 

    22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.

 

          Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:

 

    1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;

 

    2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;

 

    3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;

 

    4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

    5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;

 

    6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;

 

    7. aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;

 

    8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;

 

    9. răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;

 

    10. identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;

 

    11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;

 

    12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.

 

          Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:

 

    1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie ori Ministerul Sănătăţii, după caz;

 

    2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;

 

    3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;

 

    4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

 

    5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;

 

    6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;

 

 

 

    7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 

    8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

    9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;

 

    10. transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

 

    11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;

 

    12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

    13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

 

    14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;

 

    15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;

 

    16. propune spre aprobare direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;

 

    17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;

 

    18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 

    19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, primarul general al municipiului Bucureşti ori preşedintele consiliului judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;

 

    20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;

 

    21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;

 

    22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;

 

    23. elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;

 

    24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;

 

    25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;

 

    26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.

 

          Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:

 

    1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Ministerul Sănătăţii sau, după caz, la ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie;

 

    2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;

 

    3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;

 

    4. depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocominale in unităţile sanitare, managerul are următoarele atribuţii:

 

- răspunde de organizarea structurilor profesionale de supraveghere şi control al infecţiilor nosocominale în conformitate cu prevederile prezentului ordin, diferenţiat în functie de încadrarea unităţii în conformitate cu legea;

 

- participă la definitivarea propunerilor de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii  pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocominale;

 

-  răspunde de asigurarea bugetară aferentă activităţilor cuprinse în planul anual aprobat pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocominale;

 

- controlează şi răspunde pentru organizarea şi derularea activităţilor proprii ale compartimentului/serviciului sau, după caz, ale responsabilului nominalizat cu supravegherea şi controlul infecţiilor nosocominale, ca structură de activitate în directă subordine  şi coordonare ;

 

- controlează respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocominale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie;

 

-         analizează şi propune soluţii de rezolvare, după caz, alocare de fonduri, pentru sesizările compartimentului/ serviciului/responsabilului de activitate specifică în situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială;

 

-         verifică şi aprobă evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii, sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică şi măsurile de control al focarului de infecţie nosocomială din unitate;

 

-         solicită, la propunerea coordonatorului de activitate specializată sau din proprie iniţiativă, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie nosocomială;

 

-         angajează unitatea pentru contractarea unor servicii şi prestaţii de specialitate;

 

-         reprezintă unitatea în litigii juridice legate de răspunderea instituţiei în ceea ce priveşte infecţiile nosocomiale, respectiv acţionează în instanţă persoanele fizice, în cazul stabilirii responsabilităţii individuale pentru infecţie nosocomială.

 

 

 

De asemenea, are responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi în domeniul nuclear (titular de autorizaţii), stabilite de legislaţia în vigoare.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

 

În cadrul spitalului este organizat şi funcţionează un Consiliu de Administraţie format din:

 

Numele si prenumele

Funcţia în Consiliul de Administraţie

DR.PRIE ROXANA

Membru desemnat  de DSP Dolj

EC.PAUNESCU ELENA-DANIELA

Membru desemnat  de DSP Dolj

RAILEANU MARIAN

Membru desemnat de  Primăria Filiaşi

TUDORICA PAUL

Membru desemnat de Consiliul Local Filiaşi

TERECHE FLORIAN

Membru desemnat de Consiliul Local Filiaşi

DR.STINGA ARITON

Membru desemnat de Colegiul Medicilor Dolj

AS.RADOI MARIA

Membru desemnat de O.A.M.M.R. Dolj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CoC  Conform Legii nr.95/2006, consiliul de administraţie al spitalului are următoarele atribuţii:

 

   a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

 

    b) organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unităţii administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului Bucureşti sau al preşedintelui consiliului judeţean, după caz;

 

    c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

 

    d) avizează programul anual al achiziţiilor publice întocmit în condiţiile legii;

 

    e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;

 

    f) propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membri ai comitetului director în cazul în care constată existenţa situaţiilor prevăzute la art. 180 alin. (1) şi la art. 183^3 alin. (1).

 

     Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, a preşedintelui de şedinţă sau a managerului, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

 

COMITETUL DIRECTOR

 

În cadrul spitalului este organizat şi funcţionează un Comitet director format din:

 

               Dr.Dumitru Ioana – Manager

 

               Dr.Georgescu Mariana – Director medical

 

               Ec. Cosma Elisabeta – Director financiar – contabil

 

Conform ordinului  nr.921/04.08.2006 al Ministrului sănătăţii publice, comitetul director al spitalului are următoarele atribuţii:

 

1.     elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 

2.     elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 

3.     propune managerului, în vederea aprobării:

 

a)    numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;

 

b)    organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 

4.     elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 

5.     propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al MSP;

 

6.     elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico- financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

 

7.     urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 

8.     analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 

9.     asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilită;

 

10.  analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;

 

11.  elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;

 

12.  la propunerea consiliului medical, întocmeşte, fundamentează ţi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a  lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

 

13.  analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;

 

14.  întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă Autorităţii de Sănătate Publică;

 

15.  negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;

 

16.  se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;

 

17.  face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;

 

18.  negociază cu şeful de secţie, laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă ai managementului secţiei, laboratorului, serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei, laboratorului;

 

19.  răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

 

20.  analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

 

 

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocominale in unităţile sanitare, comitetul director are următoarele atribuţii:

 

 

 

-          solicită şi aprobă planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

 

-          organizarea şi funcţionarea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale şi/ sau realizarea contractelor de furnizare de servicii necesare prevenirii şi controlului infecţiilor nosocomiale;

 

-          asigură condiţiile de implementare în activitate a prevederilor planului annual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;

 

-          asigură analiza anuală a îndeplinirii obiectivelor planului de activitate, rezultatele obţinute, eficienţa economică a măsurilor şi investiţiilor finanţate;

 

-          verifică şi aprobă alocarea bugetului aferent derulării activităţilor fundamentale prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico- materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţie nosocomială;

 

-          derularea legală a achiziţiilor şi aprovizionarea tehnico-materială, prevăzute în planul de activitate sau impuse de situaţia epidemiologică din unitate, în vederea diminuării ori evitării situaţiilor de risc sau combaterii infecţiilor nosocomiale;

 

-          comitetul director al spitalului va asigura condiţiile de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;

 

-           deliberează şi decide, la propunerea Colegiului Medicilor din România sau ca urmare a sesizării asistaţilor în privinţa responsabilităţii instituţionale ori individuale a personalului angajat/ contractat, pentru fapte sau situaţii care au dus la lezarea drepturilor ori au prejudiciat starea de sănătate a asistaţilor prin infecţie nosocomială depistată şi declarată;

 

-          asigură dotarea necesară organizării şi funcţionării sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea privind infecţiile nosocomiale.

 

 

 

CONSILIUL MEDICAL

 

Consiliul medical este alcătuit din şefii de secţii, de laboratoare, farmacistul şef. Directorul medical - dr.Georgescu Mariana este preşedintele consiliului medical.

 

 Conform OMS 863/2004, principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:

 

    1. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:

 

    - planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

 

    - planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 

    - planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

 

    2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;

 

    3. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;

 

    4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:

 

    - evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

 

    - monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;

 

    - prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.

 

    Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

 

    5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;

 

    6. elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general;

 

    7. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;

 

    8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

 

    9. evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

 

    10. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;

 

    11. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;

 

    12. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;

 

    13. reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;

 

    14. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 

    15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

    16. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);

 

    17. participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

 

    18. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

 

    19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

 

    20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

 

    21. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;

 

    22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CONSILIUL ETIC

 

În cadrul spitalului se constituie consiliul etic, format din 5 membri, pentru o perioadă de 3 ani, având următoarea componenţă:

 

- Dr.Georgescu Mariana – Preşedinte

 

- Dl.Dăneţ Eugen – reprezentant Consiliul Local Filiasi

 

- Dr. Nedelcu Silvia – reprezentant A.S.P. Dolj

 

- As. Volintiru Iuliana-Victoria –  asist.sef sectia med.interna

 

- Ec.Stancu Iuliana-  secretar

 

 

 

Desemnarea nominală a membrilor consiliului etic s-a facut de către comitetul director, iar numirea membrilor consiliului etic se face prin decizie internă a managerului.

 

Consiliul etic este condus de medicul cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, de decanul de vârstă al medicilor.

 

Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale.

 

Atribuţiile consiliului etic sunt următoarele:

 

a)                            analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient- medic- asistentă, a disciplinei în unitatea sanitară;

 

b)                            verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico – sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;

 

c)                            sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

 

d)                            analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico –sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;

 

e)                            veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale. 

 

 

 

Analizarea fiecărui caz va fi consemnată într-un proces verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului. Procesul – verbal va fi întocmit numai după ce consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea. Procesul – verbal va fi înaintat managerului spitalului în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Pe lângă Comitetul Director al spitalului funcţionează următoarele comisii specializate, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice :

 

-          Comisia de încadrare şi promovare ( potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare

 

-          Comisia de coordonare a activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale;

 

-          Comisia de licitaţie ;

 

-          Comisia de protecţia muncii ;

 

-          Comisia medicamentului;

 

-          Comisia de prescriere a medicamentelor;

 

-          Nucleul de calitate;

 

-          Comisia de analiză a decesului;

 

-          Comisia de nutriţie;

 

-          Comisia  pentru prevenirea şi stingerea incendiilor ;

 

-          Comisiile de inventariere anuală a bunurilor ;

 

-          Comisia de analiză a DRG

 

Principalele atribuţii ale comisiilor mai sus enumerate sunt:

 

 

 

COMISIA DE ÎNCADRARE ŞI PROMOVARE

 

Potrivit HGR 497/2010 şi OMS 467/2010, în cadrul unităţii noastre este constituită comisia de încadrare şi promovare, formată, pe de o parte, din membrii comitetului director al spitalului, şi pe de altă parte, din toţi şefii de secţii, laborator, servicii medicale, compartimente şi servicii funcţionale.

 

Are, în principal, următoarele atribuţii:

 

-          este constituită şi convocată, prin decizie internă a managerului, în funcţie de natura şi locul postului care urmează a fi scos la concurs;

 

-          răspunde de buna desfăşurare a concursurilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

-          participă şi răspunde de formularea subiectelor în baza tematicii de concurs afişată;

 

-          răspunde de corectarea corectă a testelor, de susţinerea interviului sau probei practice, de afişarea rezultatelor;

 

-          participă şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a examenelor organizate în vederea promovării personalului în trepte şi categorii superioare de salarizare.

 

 

 

COMISIA DE COORDONARE A ACTIVITĂŢII DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIOANALE INDIVIDUALE

 

Comisia este constituită în conformitate cu prevederile OMS nr.467/2010 privind aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi HGR 497/2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi a examenului pentru ocuparea posturilor vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovarea prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar.

 

Este constituită din toţi şefii de secţii, de laborator, precum şi şeful serviciului resurse umane şi participă la coordonarea activităţii de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul de specialitate medico – sanitar şi personalul auxiliar.

 

Preşedintele comisiei este managerul unitatii.

 

Evaluarea personalului se face conform unui grafic stabilit de preşedintele comisiei, conform legislaţiei în vigoare.

 

 

 

COMISIA DE LICITAŢIE

 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru fiecare contract de achiziţie publică, o comisie de evaluare a ofertelor cu următoarele atribuţii:

 

-          deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc ofertele;

 

-          verificarea îndeplinirii condiţiilor de calificare de către ofertanţi, respectiv candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;

 

-          realizarea selecţiei, respectiv preselecţiei candidaţilor, în cazul aplicării procedurilor de licitaţie restrânsă, dialog competitiv sau negociere;

 

-          realizarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;

 

-          realizarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de negociere;

 

-          verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;

 

-          verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, din punct de vedere al încadrării acestora în situaţia prezentată la art.202 din OUG 34/2006;

 

-          stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;

 

-          stabilirea ofertelor admisibile;

 

-          aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, şi stabilirea ofertei/ ofertelor câştigătoare;

 

-          în cazuri justificate, conform prevederilor art.209 din OUG 34/2006, elaborarea propunerii de anulare a procedurii de atribuire;

 

-          elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevăzut la art.213, alin.(2) din OUG 34/2006.

 

 

 

COMISIA DE INVENTARIERE ANUALĂ A BUNURILOR

 

Comisia de inventariere din cadrul serviciului financiar - contabilitate răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

 

Comisia de inventariere are următoarele atribuţii principale:

 

-          efectuează inventarierea patrimoniului unităţii potrivit programului anual de inventariere a patrimoniului aprobat cu respectarea prevederilor legale;

 

-          efectuarea inventarierii inopinate la gestiunile unităţii, cu respectarea prevederilor legale;

 

-          efectuează inventarierea bunurilor primite cu chirie, în folosinţă sau în custodie şi transmite la proprietari situaţia constatată, cu respectarea prevederilor legale;

 

-          întocmeşte situaţia comparativă împreună cu persoanele care ţin evidenţa gestiunilor, stabileşte situaţia scăzămintelor legale şi a compensărilor  şi le supun aprobării; determină minusurile şi plusurile în gestiune, potrivit reglementărilor legale;

 

-          întocmeşte procesele verbale privind rezultatul inventarierii şi le supune spre aprobare, potrivit competenţelor stabilite de normele legale în vigoare;

 

-          face propuneri de soluţionare a diferenţelor constatate la inventariere ; întocmeşte proiectul ordinului de imputare sau ia angajament de plată în vederea recuperării pagubei respective;

 

-          are obligaţia să informeze pe conducătorii ierarhici cu privire la lipsurile constatate cu prilejul inventarierii;

 

-          întocmeşte situaţii privind degradările, scoaterea din uz sau valorificarea unor bunuri existente în gestiuni sau în folosinţă; informează conducătorii ierarhici asupra unor stocuri fără mişcare, cu mişcare , cu mişcare lentă sau neutilizabile.

 

COMISIA MEDICAMENTULUI

 

Comisia medicamentului are, în principal, următoarele atribuţii:

 

-          analizează consumul de medicamente şi stabileşte necesarul pentru luna următoare;

 

-          pentru medicamentele nou apărute pe piaţă procedează la implementarea acestora în terapie;

 

-          se întruneşte lunar, la solicitarea preşedintelui.

 

 

 

COMISIA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR

 

Comisia de prescriere a medicamentelor analizează modul de prescripţie a medicamentelor, precum şi concordanţa diagnostic – tratament. Se întruneşte la fiecare două săptămâni sau la solicitarea managerului.

 

 

 

COMISIA DE ANALIZĂ D.R.G.

 

-          verifică modul de stabilire a codurilor pentru fiecare boală în parte şi fiecare manoperă;

 

-          convocarea comisiei se face în funcţie de specificul cazurilor care vor fi luate în discuţie.

 

 

 

COMISIA PENTRU PROTECŢIA MUNCII

 

Atribuţii:

 

-          asigură instruirea şi formarea personalului în probleme de protecţie a muncii, atât prin cele trei forme de instructaje ( introductiv – general, la locul de muncă şi periodic) şi prin cursuri de perfecţionare;

 

-          propune sancţiuni sau stimulente economice pentru modul în care se realizează programul de măsuri de protecţie a muncii;

 

-          colaborează cu serviciul medical în fundamentarea programului de măsuri de protecţie a muncii.

 

 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR

 

Este dispoziţie generală privind instruirea în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - D.G.P.S.I. 002:

 

-          categorii de instructaje;

 

-          înregistrarea şi confirmarea instructajului;

 

-          organizarea activităţii de instruire;

 

-          cerinţe şi materiale necesare instruirii PSI;

 

-          dispoziţii finale

 

COMISIA DE ANALIZĂ A DECESELOR INTRASPITALICEŞTI

 

Are în componenţă toţi şefii de secţii . Analizează cazurile de deces ivite, cauza acestora, convocarea comisiei făcându-se în funcţie de specificul cazurilor care vor fi luate în discuţie.

 

COMISIA PENTRU NUTRIŢIE

 

Are, în principal, următoarele atribuţii:

 

-          stabileşte meniurile zilnice pe tipuri de boală, conform legislaţiei în vigoare;

 

-          întocmeşte fişele zilnice de alimentaţie pentru bolnavii internaţi în spital;

 

-          membrii comisiei fac parte şi din comisiile de achiziţie a alimentelor pentru spital.

 

NUCLEUL DE CALITATE

 

Nucleul de calitate din unitatea noastră a fost nominalizat de conducerea unităţii în baza prevederilor Ordinului 559/874/4017/2001 al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Colegiului Medicilor din România privind înfiinţarea nucleelor de calitate în unele unităţi spitaliceşti.

 

Componenţa nucleului de calitate este următoarea:

 

-          Dr.Georgescu Mariana    – director medical

 

-          Dr.Nitu Mariana – medic primar pediatrie

 

-          As.Volintiru Iuliana-Victoria – asistent sef sectia med. interna

 

În conformitate cu Metodologia de lucru privind înfiinţarea nucleelor de calitate în unele unităţi spitaliceşti, activitatea nucleului de calitate cuprinde următoarele:

 

-          asigurarea monitorizării interne a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor la acest nivel, prin urmărirea respectării criteriilor de calitate;

 

-          întocmirea punctajului aferent criteriilor de calitate şi urmărirea lunară pentru reactualizarea acestuia;

 

-          raportarea trimestrială către Serviciul medical din cadrul Casei de Asigurări Dolj, Autoritatea de Sănătate Publică Dolj precum şi Colegiul Medicilor a indicatorilor de calitate stabiliţi de comun acord cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii Publice Şi Colegiul Medicilor din România;

 

-          prezentarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, pe fiecare secţie în parte şi global pe spital, conducerii spitalului. Propunerile vor fi aduse la cunoştinţa şefilor de secţie. Conducerea spitalului va putea astfel analiza propunerile înaintate de nucleul de calitate în vederea aplicării eventualelor măsuri corective şi/sau preventive, după caz;

 

-          se vor întruni lunar sau ori de câte ori este nevoie cu reprezentanţii desemnaţi pentru monitorizarea externă a calităţii. Decizia în vederea organizării unor astfel de întruniri va putea fi luată de cel puţin doi dintre cei trei reprezentanţi ai instituţiilor implicate în monitorizarea externă a calităţii, în vederea discutării: punctajului obţinut la evaluarea criteriilor de calitate, deficienţelor constatate şi a măsurilor ce pot fi propuse spre aplicare pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale;

 

-          organizarea anchetelor de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor şi a personalului din unitatea spitalicească. Pentru aceasta, la fiecare foaie de observaţie va fi ataşat un chestionar de satisfacţie, anonim;

 

-          elaborarea unor materiale cu informaţii utile pacientului şi aparţinătorilor ( date generale despre spital, programul de vizită pentru aparţinători, medicul curant, modalitatea de contact a acestuia ) , ce vor fi puse la dispoziţia acestora în momentul internării pe secţie.

 

 

 

ATRIBUŢIILE MEMBRILOR COMITETULUI DIRECTOR

 

1. DIRECTORUL MEDICAL

 

 

 

Directorul medical este preşedintele consiliului medical şi are următoarele atribuţii specifice:

 

1.     în calitate de preşedinte al consiliului medical, coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri şi cheltuieli;

 

2.     monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;

 

3.     aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;

 

4.     răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;

 

5.     coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;

 

6.     întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii şi laboratoare;

 

7.     avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;

 

8.     asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

 

9.     răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

 

10.  analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite ( de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite);

 

11.  participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

 

12.  stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;

 

13.  supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

 

 

 

2.  ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI FINANCIAR - CONTABIL

 

În conformitate cu OMS nr.1628/2007, directorul financiar - contabil are în subordine biroul contabilitate şi biroul financiar, având  în principal următoarele sarcini :

 

    Atribuţiile specifice directorului financiar-contabil sunt:

 

    1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;

 

    2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;

 

    3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;

 

    4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;

 

    5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;

 

    6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;

 

    7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;

 

    8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;

 

    9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;

 

    10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;

 

    11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;

 

    12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;

 

    13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;

 

    14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;

 

    15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;

 

    16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;

 

    17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;

 

    18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;

 

    19. împreună cu directorul/serviciul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;

 

    20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;

 

    21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

 

În conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr.916/sept.2006, ordin privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocominale in unităţile sanitare, are următoarele atribuţii:

 

-          planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;

 

-          derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia;

 

-          evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor specifici.

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III

 

ATRIBUŢIILE UNITĂŢII

 

 

 

            Având în vedere prevederile art.171 şi art.172- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, spitalul, în funcţie de numărul de paturi, numărul de secţii, numărul de specialităţi, specificul patologiei, modul de finanţare, tipul de proprietate, din punct de vedere al învăţământului şi cercetării, se încadrează în următorul tip de spital :

 

 

 

  1. Denumire actuală : Spitalul Filişanilor
  2. Adresa             : Filiaşi, B-dul.Racoţeanu, nr.216
  3. Nr.paturi                      :154
  4. Nr.secţii              : 4 secţii clinice

 

                             : 4 compartimente

 

 

 

    5.  Clasificare           a) Orăşenesc

 

                                  b) General

 

                                  c) Public

 

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

 

 

          Pentru asigurarea asistenţei medicale, structura Spitalului Filişanilor aprobată prin  Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 663/01.06.2010  şi completările ulterioare, cuprinde:

 

 

 

- Secţia medicina interna                                        50 paturi

 

      din care:

 

          -  compartiment neurologie                   5 paturi

 

-       Compartiment ATI                                             6 paturi

 

-       Secţia pediatrie                                               25 paturi

 

-       Compartiment neonatologie                                8 paturi

 

-       Sectia obstetrica-ginecologie                             30 paturi

 

-       Sectia chirurgie generala                                  35 paturi

 

Din care:

 

          -   compartiment ORL                          5 paturi

 

         

 

-       Compartiment Primire Urgenţe (CPU)

 

 

 

                                                       TOTAL           154 paturi

 

- Insotitori                                                                6 paturi

 

- Spitalizare de zi                                                     10 paturi

 

- Bloc operator

 

- Sterilizare 

 

- Farmacie

 

- Laborator analize-medicale

 

- Laborator radiologie si imagistica medicala

 

- Serviciul anatomie patologica

 

          - compartiment citologie

 

          - compartiment histopatologie

 

          - prosectura

 

- Cabinet planificare familiala

 

- Dispensar TBC

 

 

 

         Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:

 

-       medicina interna

 

-       chirurgie generala

 

-       pediatrie

 

-       obstetrica-ginecologie

 

-       recuperare, medicina fizică si balneologie

 

-       oftalmologie

 

-       ORL

 

-       dermatovenerologie

 

-       psihiatrie

 

-       ortopedie si traumatologie

 

-       neurologie

 

-        

 

-       Aparat funcţional

 

-        

 

-       Laboratoarele deservesc atât secţiile cu paturi cat si ambulatoriul de specialitate.

 

 

 

            Spitalul Filişanilor este unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Primăriei Oraşului Filiaşi, prin Protocol nr.9390/27.06.2010, conform OUG 162/2008 şi HG 529/2010. Sediul unităţii este în oraşul Filiaşi,   B-dul.Racoţeanu, nr.216.

 

            Spitalul asigură asistenţă medicală de specialitate, spitalicească şi ambulatorie la circa 37.000, locuitori din oraşul Filiaşi, comunele arondate şi judeţele limitrofe.

 

În cadrul atribuţiilor sale spitalul asigură :

 

a) prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, cronice şi degenerative, precum şi aplicarea şi adaptarea la specificul teritoriului a programelor naţionale de sănătate publică ;

 

b) controlul medical şi supravegherea medicală sistematică a unor categorii de bolnavi, a unor grupe de populaţie expuse unui risc crescut de îmbolnăvire ;

 

c) asistenta medicală a mamei, copilului, tineretului şi bătrânilor, precum şi urmărirea aplicării măsurilor pentru ocrotirea acesteia ;

 

d) controlul şi supravegherea sistematică a sportivilor ;

 

e) primul ajutor medical şi asistenţa medicală a urgenţei ;

 

f) efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi altor îngrijiri medicale bolnavilor ambulatorii şi spitalizaţi ;

 

g) recuperarea medicală a bolnavilor, invalizilor şi deficienţelor ;

 

h) depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor precum şi distribuirea instrumentarului şi a altor produse tehnico-medicale potrivit normelor în vigoare, evitarea riscului terapeutic, a fenomenelor adverse, informarea şi documentarea în domeniul medicamentelor ;

 

i) stabilirea factorilor de risc din mediu de viaţă şi de muncă, a influenţei acesteia asupra stării de sănătate a populaţiei şi a controlului aplicării normelor de igienă ;

 

j) efectuarea de analize şi anchete medico-sociale pentru cunoaşterea unor aspecte particulare ale stării de sănătate ;

 

k) informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii şi evoluţiei acesteia, în scopul asigurării eficienţei tratamentului aplicat ;

 

l) crearea unei ambianţe plăcute, asigurarea unei alimentaţii corespunzătoare afecţiunii, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ, precum şi servirea mesei în condiţii de igienă ;

 

m)   promovarea acţiunilor privind educaţia sanitară a populaţiei ;

 

      n) realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de prevenire a infecţiilor interioare, protecţia muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor în vigoare ;

 

            o)asigurarea asistenţei medicale şi a funcţionalităţii unităţilor sanitare în perioade de calamităţi ( înzăpezire, inundaţii ) .

 

  În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce asigură servicii medicale.

 

Serviciile medicale acordate de spital sunt: preventive, curative, de recuperare şi paliative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou născutului.

 

Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.

 

În spital se desfăşoară şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar şi postuniversitar, precum şi cercetare ştiinţifică medicală.

 

Activităţile de învăţământ şi cercetare trebuie astfel organizate încât să asigure consolidarea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.

 

Spitalul are, în principiu, următoarele obligaţii:

 

-          să desfăşoare activităţi de educaţie medicală continuă pentru personalul propriu. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul clinic poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor bugetare;

 

-          să asigure condiţii de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

 

-          acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor;

 

-          să asigure un act medical de calitate;

 

-          să asigure primul ajutor şi asistenţa medicală de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil;

 

-          va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor;

 

-          efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizaţi;

 

-          stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţii spitalizaţi;

 

-          aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;

 

-          aprovizionarea cu substanţe şi materiale de curăţenie şi dezinfecţie;

 

-          aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ, cât şi din punct de vedere cantitativ, respectând alocaţia de hrană alocată conform legislaţiei în vigoare;

 

-          asigurarea unui microclimat corespunzător, astfel încât să fie prevenită apariţia de infecţii nozocomiale;

 

-          realizarea condiţiilor necesare pentru aplicarea măsurilor de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor, conform normelor legale în vigoare;

 

-          în perioada de carantină, să limiteze accesul vizitatorilor în spital, iar în unele secţii ( de exemplu, neonatologie ) interzice vizitarea pe secţie, aceasta fiind permisă numai pe holuri;

 

-          să respecte obligaţiile ce-i revin conf.Ord.MSF nr.219/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale.

 

 

 

PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII

 

Unitatea este obligată ca la angajare să solicite fişa de aptitudine eliberată de medicul de medicina muncii care constată dacă cel în cauză este apt pentru prestarea muncii pentru care a optat.

 

Fişa de aptitudine este obligatorie şi în următoarele situaţii:

 

·                    la reînceperea activităţii după o întrerupere mai mare de 6 luni pentru locurile de muncă cu expunere la factori nocivi şi de un an în celelalte situaţii;

 

·                    în cazul trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate;

 

·                    în cazul salariaţilor încadraţi cu contract de muncă temporar;

 

·                    periodic,în cazul celor care desfăşoară activităţi cu risc de transmitere a unor boli şi care lucrează în sectorul alimentar în colectivităţi de copii;

 

·                    periodic în cazul celor care lucrează în unităţi fără factori de risc prin examene medicale diferenţiate în funcţie de sex şi stare de sănătate.

 

Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele vătămătoare se poate după împlinirea vârstei de 18 ani.

 

Echipamentul de protecţie şi de lucru precum şi materialele igienico - sanitare sunt asigurate obligatoriu în cantitatea si calitatea necesară asigurării unei asistenţe medicale corespunzătoare.

 

 Unitatea asigură menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii prin amenajarea ergonomică a locurilor de muncă, asigurarea condiţiilor de mediu umiditate şi temperatură prin asigurarea apei calde şi reci şi prin asigurarea diminuării emisiilor poluante.

 

 Instruirea angajaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă se realizează periodic de Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.

 

 Instruirea se organizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi, al celor cere îşi schimbă locul de muncă şi al celor ce îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de şase luni.

 

Unitatea răspunde pentru asigurarea condiţiilor de asigurare a primului ajutor în caz de accidente de munca, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.

 

Unitatea are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale.

 

Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.

 

Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine, în nici un caz, obligaţii financiare pentru salariaţi.

 

Pentru reîmprospătarea, completarea şi detalierea cunoştinţelor dobândite prin instructajul introductiv general şi prin instructajul specific locului de muncă se efectuează de către conducătorul locului de muncă şi se verifică de către responsabilul PSI. Aceste instructaje periodice se efectuează astfel:

 

-          după cel mult o lună – pentru personalul muncitor cu funcţii de execuţie sau operative;

 

-          după cel mult 6 luni pentru personalul TESA.

 

Conducerea unităţii are obligaţia să stabilească, prin dispoziţii scrise, responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări şi să le aducă la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi oricărei persoane interesate.

 

În caz de pericol (incendiu, calamităţi naturale, război, etc) evacuarea personalului şi materialelor se va face conform planurilor PSI.

 

 

 

RESPECTAREA PRINCIPIULUI  NEDISCRIMINĂRII AL INLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII

 

 Este interzisă în unitatea noastră orice excludere, deosebire, restricţie sau preferinţă faţă de un salariat bazată pe criterii de sex, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, religie, optiune socială, orientare sexuală, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială apartenenţă ori activitate sindicală.

 

Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de dreptul la plată egală pentru muncă, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul împotriva concedierilor nelegale.

 

Orice salariat beneficiază de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale.

 

 

 

ANGAJAREA PERSONALULUI ÎN CADRUL SPITALULUI

 

    (1) Încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare se face numai prin concurs sau examen, după caz.

 

    (2) Posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile fiecărei unităţi prevăzute la alin. (1).

 

    (3) În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.

 

    (4) Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

    (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

 

    (2) Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.

 

    (3) Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

 

    (4) Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

 

    (5) Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.

 

    (6) Modalitatea de efectuare a stagiului prevăzut la alin. (5) se reglementează prin lege specială.

 

    (1) Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

 

    (2) Prin excepţie, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă în situaţia în care acesta debutează la acelaşi angajator într-o nouă funcţie sau profesie ori urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiţii grele, vătămătoare sau periculoase.

 

    (3) Perioada de probă constituie vechime în muncă.

 

    Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru acelaşi post este de maximum 12 luni.

 

          Angajarea în muncă se realizează prin concurs, prin încheierea unui raport juridic de muncă întemeiat pe contractul individual de muncă;

 

         Contractul individual de muncă se încheie în general pe durată nedeterminată, cazurile în care acesta se încheie pe durată determinată în conformitate cu prevederile art.80, 81, 82 din Codul muncii, sunt următoarele:

 

  

 

         Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

 

         Contractul individual de muncă pe durată determinată poate fi prelungit, în condiţiile prevăzute la art. 81, şi după expirarea termenului iniţial, cu acordul scris al părţilor, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

 

       Între aceleaşi părţi se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

 

      Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive şi nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

 

    Contractul individual de muncă poate fi încheiat pentru o durată determinată numai în următoarele cazuri:

 

    a) înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu

 

    b) creşterea şi/sau modificarea temporară a structurii activităţii angajatorului;

 

    c) desfăşurarea unor activităţi cu caracter sezonier;

 

    d) în situaţia în care este încheiat în temeiul unor dispoziţii legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;

 

    d^1) angajarea unei persoane care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplineşte condiţiile de pensionare pentru limită de vârstă;

 

    d^2) ocuparea unei funcţii eligibile în cadrul organizaţiilor sindicale, patronale sau al organizaţiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;

 

    d^3) angajarea pensionarilor care, în condiţiile legii, pot cumula pensia cu salariul;

 

    e) în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfăşurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

 

        (1) Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

 

        (2) În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

 

         Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:

 

    a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

 

    b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

 

    c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

 

   d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

 

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

 

În conformitate cu prevederile art. 40 alin.1 şi art. 61 din Codul muncii: 

 

    (1) Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi:

 

    a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;

 

    b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii;

 

    c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;

 

    d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 

    e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern;

 

    f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

 

 

 

    (2) Angajatorului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 

    a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

 

    b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

 

    c) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;

 

    d) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;

 

    e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;

 

    f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

 

    g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege;

 

    h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

 

   i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

 

 

 

Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

 

    Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:

 

    a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară;

 

    b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;

 

    c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;

 

    d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

 

 

 

De asemenea, angajatorul mai are următoarele obligaţii:

 

 

 

m)  să respecte toate prevederile şi obligaţiile ce-i revin conform Legii 46/2003 privind drepturile pacientului şi a Ord. MSF 386/2004 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr.46/2003;

 

n)să respecte obligaţiile ce-i revin prin aplicarea Legii 25/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, precum şi a HGR 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

 

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre unitate şi salariat se stabilesc prin negociere în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.

 

 

 

CAPITOLUL IV

 

Atribuţiile personalului

 

 

 

 Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale, codului muncii, codului de deontologie medicală şi cerinţelor postului. asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale;

 

 Principalele îndatoriri ale angajaţilor sunt următoarele:

 

- asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale;

 

-         respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special;

 

-         organizează şi desfăşoară programul de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, atât pentru pacienţi, cât şi pentru aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare;

 

-         utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea finală a materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat ( şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii );

 

-         respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale;

 

-         poartă echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, în vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic personal;

 

-         respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care colaborează;

 

-         respectă secretul profesional;

 

-         respectă programul de lucru şi regulamentul intern;

 

-         în întreaga activitate desfăşurată în cadrul spitalului, întregul personal medico-sanitar are obligaţia de a folosi un limbaj politicos atât faţă de pacient, cât şi faţă de vizitatori şi de însoţitorii pacienţilor;

 

-         execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului.

 

 

 

In conformitate cu art.39 din Codul muncii:

 

    (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 

    a) dreptul la salarizare pentru munca depusă;

 

    b) dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;

 

    c) dreptul la concediu de odihnă anual;

 

    d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;

 

    e) dreptul la demnitate în muncă;

 

    f) dreptul la securitate şi sănătate în muncă;

 

    g) dreptul la acces la formarea profesională;

 

    h) dreptul la informare şi consultare;

 

    i) dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

 

    j) dreptul la protecţie în caz de concediere;

 

    k) dreptul la negociere colectivă şi individuală;

 

    l) dreptul de a participa la acţiuni colective;

 

    m) dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat;

 

    n) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

 

    (2) Salariatului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:

 

    a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului;

 

    b) obligaţia de a respecta disciplina muncii;

 

    c) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul individual de muncă;

 

    d) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

 

    e) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

 

    f) obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

 

    g) alte obligaţii prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

 

Răspunderea disciplinară se poate cumula cu alte forme de răspundere:

 

·                     răspunderea patrimonială - intervine în cazul în care salariatul produce angajatorului un prejudiciu material; cumulul răspunderii disciplinare cu cea patrimonială nu este obligatoriu.

 

·                     răspunderea contravenţională;

 

·                     răspunderea penală;

 

-          obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în prezentul regulament intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil precum şi în contractul individual de muncă;

 

-         obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

 

-          obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;

 

-         obligaţia de a respecta secretul de serviciu;

 

Pentru a asigura securitatea la locul de muncă salariaţii au următoarele obligaţii:

 

-          să respecte normele specifice referitoare la necesitate şi igiena muncii;

 

-          în timpul serviciului, salariaţii sunt obligaţi să aibă o comportare condescendentă demnă şi corectă;

 

-          în caz de evenimente deosebite, de accidentare la locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgenţă conducătorul serviciului din care acesta face parte;

 

-           toate accidentele survenite în timpul serviciului, mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii spitalului;

 

-          aceleaşi reguli vor fi respectate şi în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă şi invers;

 

-          se interzice în incinta spitalului păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe-medicamente al căror efect poate produce dereglări comportamentale.

 

 

 

REGULI DE CONDUITĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII

 

·                     OBLIGAŢIILE SALARIAŢILOR

 

Salariaţii au datoria de a respecta ordinea şi disciplina la locul de muncă, de a îndeplini toate sarcinile de serviciu ce-i revin potrivit legii, contractelor individuale de muncă, regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii, regulamentului de ordine interioară, precum şi dispoziţiilor organelor de conducere privind desfăşurarea activităţii în unitate

 

Personalul sanitar superior, mediu şi auxiliar sanitar are obligaţia să-şi consacre întreaga energie, putere de muncă şi pricepere activităţii de asigurare a stării de sănătate, de prevenire a îmbolnăvirilor, să răspundă prompt oricând se solicită îngrijire medicală, să respecte normele eticii  şi echităţii profesionale.

 

Toate persoanele încadrate în muncă au următoarele obligaţii:

 

-         să respecte programul de lucru;

 

-         să respecte circuitele funcţionale;

 

-         să execute la timp şi în bune condiţii toate îndatoririle de serviciu care le revin prin natura funcţiei sau potrivit sarcinilor specifice;

 

-         să folosească integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru şi baza materială;

 

-         să-şi însuşească şi să respecte cu stricteţe normele de etică, echitate, şi deontologie medicală , să-şi îndeplinească cu promptitudine sarcinile, să păstreze relaţii potrivit normelor de conduită, atât cu colegii de serviciu, cât şi cu persoanele străine cu care vin în contact;

 

-         să promoveze raporturi de întrajutorare cu toţi membrii colectivului de lucru, să combată orice manifestări necorespunzătoare în activitatea desfăşurată;

 

-         să-şi însuşească şi să respecte normele de protecţie a muncii şi a celor de folosire a echipamentului de protecţie şi de lucru, de prevenire a incendiilor sau a oricăror evenimente care ar putea pune în pericol clădirile, instalaţiile, utilajele, maşinile sau alte bunuri ale unităţii;

 

-         să-şi însuşească şi să respecte instrucţiunile pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor intraspitaliceşti;

 

-         să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic superior orice situaţii neplăcute, orice încălcări ale normelor legale, despre care a luat cunoştinţă direct sau indirect, făcând, după caz, propuneri în vederea prevenirii încălcării legii;

 

-         să aducă la cunoştinţa şefului ierarhic superior existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în aprovizionarea sectorului de muncă, în întreţinerea utilajelor, maşinilor şi instalaţiilor pe care le exploatează;

 

-         să nu părăsească locul de muncă înainte de sosirea schimbului;

 

-         schimbul de tură se face doar pe bază de cerere, aprobată de către şeful de secţie şi asistentul şef;

 

-         decizia de internare a pacientului va fi luată de către medicul de specialitate-specialist sau primar- sau de către medicul specialist primar;

 

-            medicul şef de secţie va analiza la 24 ore oportunitatea continuării spitalizării pentru toţi pacienţii internaţi;

 

-         internarea pacienţilor se va face în funcţie de diagnostic, pe secţia de profil;

 

-         pacientul va fi, obligatoriu, igienizat înainte de a fi dus în secţie;

 

-         pacientul va fi obligatoriu transportat/însoţit de la internare în secţia respectivă de către personalul auxiliar de la camera de gardă sau de pe secţie;

 

-         medicii nu vor acorda consultaţii pe secţie şi în timpul programului de lucru din spital pentru pacienţii neinternaţi;

 

-         personalul auxiliar care manipulează alimente nu va mai efectua şi alte manevre de îngrijiri;

 

-         se interzice persoanelor încadrate în muncă accesul în unitate atunci când au consumat băuturi alcoolice sau sunt în stare de ebrietate;

 

-         de asemenea, se interzice personalului muncitor să introducă sau să consume în unitate băuturi alcoolice;

 

-         trebuie păstrat cu stricteţe secretul de serviciu, să nu elibereze nici un fel de acte sau copii de pe un document fără aprobarea conducerii unităţii ;

 

-         să apere bunurile unităţii, să gospodărească şi să economisească apa şi lumina, combustibilul şi alte materiale, să intervină, ori de câte ori constată sustrageri de bunuri ori degradări ale acestora;

 

-         să respecte regulile de acces în unitate şi la locurile de muncă unde internarea este permisă numai în anumite condiţii şi să folosească la intrarea şi ieşirea din unitate căile de acces stabilite ;să prezinte legitimaţia de serviciu la control şi să se supună verificării care are loc la ieşirea din unitate de către organele care sunt desemnate în acest scop.

 

Personalul muncitor din cadrul sectorului de întreţinere şi cel care deserveşte instalaţiile , utilajele şi maşinile cu grad ridicat în exploatare, răspunde direct, indiferent de funcţia îndeplinită, de desfăşurarea activităţii în condiţii de deplină siguranţă, de supravegherea , verificarea şi exploatarea, întreţinerea şi respectarea întocmai a prevederilor din documentaţiile tehnica şi a normelor pentru prevenirea oricăror avarii, explozii, incendii sau alte accidente tehnice.

 

Locurile de muncă cu instalaţii, utilaje şi maşini cu grad ridicat de pericol în exploatare în unitatea noastră sunt: centrala termică, instalaţiile şi punctele de distribuire a oxigenului, grupul electrogen, instalaţiile de sterilizare, instalaţiile de gaze, compartimentul ATI.

 

Personalul muncitor de la aceste locuri de muncă este obligat să respecte cu stricteţe ordinea şi disciplina la locurile de muncă, să urmărească şi să aplice cu fermitate normele şi instrucţiunile referitoare la desfăşurarea activităţii, să-şi îndeplinească îndatoririle de serviciu, să execute în întregime sarcinile ce le revin.

 

 

 

CAPITOLUL V

 

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ ÎN UNITATE

 

 Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi compartimente de muncă, cu trecerea orei de începere a programului şi ora de terminare a programului.

 

Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de medicul şef, care are obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei din secţie cu cea din condică.

 

  a)  Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi;

 

      b)  la locurile de muncă cu activitate specifică se pot stabili forme speciale de organizare a activităţii ( exemplu program de 12/24 );

 

c)                              locurile de muncă şi categoriile de personal pentru care durata normală a timpului de lucru este mai mică de 8 ore pe zi sunt stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.245/2003 şi prin Ord.870/2004.

 

 Programul de lucru, inclusiv gărzile, se stabileşte de conducerea unităţii, respectându-se legislaţia în vigoare.

 

      Programul  zilnic de lucru în unitate s-a stabilit conform Ordinului 870/26 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar şi Codul Muncii aprobat prin Legea 53/2003.

 

         Prin graficele lunare de activitate întocmite anticipat pentru o lună, pe locuri de muncă, se stabileşte:

 

    a) numărul de personal pe fiecare tură în raport cu nevoile asistenţei medicale;

 

    b) rotaţia pe ture a personalului;

 

    c) intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru.

 

        Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment şi se aprobă de conducerea unităţii.

 

       Modificarea graficelor lunare se poate face de către conducerea unităţii, la propunerea şefului de compartiment.

 

1. În secţiile cu paturi medicii din reţeaua sanitară efectuează următorul program zilnic:

 

-         de la ora 8-13 activitate curentă

 

-         între orele 17-19 contravizita se va efectua conform graficului lunar întocmit;

 

-         între orele 9-11 – contravizitele în zilele de sâmbătă şi duminică şi sărbători legale.

 

-         20 de ore gardă lunar.

 

Garda instituită pentru continuitatea asistenţei medicale va fi între ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor din cursul dimineţii şi ora de începere a programului de dimineaţă din ziua următoare. În zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor în vigoare, nu se lucrează, garda începe de dimineaţă şi durează 24 de ore . Gărzile se salarizează conform Legii 125/2005.

 

Orele de contravizită se efectuează în funcţie de numărul de zile lucrătoare din lună, astfel:

 

-          în lunile cu 20 zile lucrătoare , numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 20;

 

-          în lunile cu 21 zile lucrătoare , numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 22;

 

-          în lunile cu 22 zile lucrătoare,  numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 24;

 

-          în lunile cu 23 zile lucrătoare , numărul de ore de contravizită trebuie să fie de 26.

 

În cadrul programului de 7 ore în medie pe zi, medicii cu norma de bază în spital desfasoara activitate in cadrul ambulatoriului integrat al spitalului conform programului de lucru depus la CAS Dolj, având program divizat.

 

Medicii încadraţi în secţiile şi compartimentele cu paturi pentru care nu se organizează contravizită, care nu sunt incluşi în echipa de gardă a unităţi, vor presta activitate de 7 ore în medie pe zi în cursul dimineţii.

 

Medicii care se află în una din situaţiile de mai jos, pe timpul cât durează aceste situaţii, sunt scutiţi de a fi incluşi în graficul de gărzi:

 

-          pensionarii de invaliditate gradul III;

 

-          femeile gravide începând cu luna a 6- a cele care alăptează;

 

-          medicii care au program redus cu o pătrime din durata normală a timpului de lucru, pe bază de certificat medical.

 

Medicii aflaţi în una dintre situaţiile de mai sus nu vor putea efectua nici gărzi în afara programului normal de lucru.

 

Efectuarea de două gărzi consecutive de către acelaşi medic este interzisă.

 

Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata serviciului de gardă.

 

Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă se poate face numai în situaţii cu totul deosebite, cu avizul medicului şef de secţie şi cu aprobarea conducerii unităţii.

 

Asigurarea rezolvării unor situaţii deosebite, care reclamă maximă urgenţă în asistenţa medicală pentru secţiile care nu au organizată linie de gardă se face prin chemarea medicilor de la domiciliu: chirurgie si obstetrică-ginecologie.

 

Orele de gardă prestate, precum şi chemările de la domiciliu se consemnează în mod obligatoriu într-o condică de prezenţă pentru activitatea de gardă.

 

Pentru personalul medical care prestează contravizite şi gărzi, în condica de prezenţă se vor consemna în mod distinct orele efectuate în aceste activităţi.

 

Personal superior de specialitate din cabinete de consultaţii,  laboratoare şi farmacie

 

Radiologie: 08,00 - 14,00 tura I

 

                14,00 – 20,00 tura a II a

 

 

 

Laborator anatomie patologica: 08,00 – 14,00

 

 

 

Laborator de analize:  08,00 - 15,00 tura I

 

                                   14,00 – 21,00 tura a II a

 

Laborator explorări funcţionale:  08,00 - 15,00

 

 

 

Cabinete din Ambulatoriul de Specialitate:  07,00 - 14,00

 

 

 

Farmacie: 08,00 – 16,00

 

 

 

Dispensar TBC: 07,00 – 14,00

 

 

 

Personal mediu sanitar în secţii cu paturi

 

07,00 - 19,00 - tura I

 

19,00 - 07,00 - tura a II a

 

 

 

Personal auxiliar sanitar în secţii cu paturi

 

infirmiere: 06,00 - 18,00 tura I

 

                  18,00 -06,00 tura a II a

 

 

 

îngrijitoare:   06,00 - 18,00 tura I

 

                                 18,00 -  06,00 tura a II a

 

Personal mediu şi auxiliar din compartimentele fără paturi

 

       laboratoare (analize medicale):

 

                  - personal mediu -08,00 - 15,00 tura I

 

                                         - 14,00 – 21,00 tura a II a

 

 

 

                                  - personal auxiliar-06,00 - 14,00

 

 

 

laborator radiologie:  08,00 - 14,00 tura I

 

                              14,00 – 20,00 tura a II a

 

 

 

laborator anatomie patologica: - personal mediu -08,00 - 14,00

 

                                                                     - personal auxilia r-06,00 - 14,00

 

 

 

cabinete consultaţii:   07,00 - 15,00

 

 

 

farmacie:  07,30 - 15,30

 

 

 

îngrijitor curăţenie:   6,00 - 14,00

 

 

 

dispensar TBC:  - personal mediu -07,00 - 15,00

 

                                       - personal auxiliar-06,00 -14,00

 

 

 

Personal tehnic, economic, administrativ

 

       Programul muncitorilor necalificaţi pentru activităţile gospodăreşti administrative va fi:

 

       - 07,00-15,00

 

       Programul personalului din cadrul spălătoriei va fi:

 

 

 

-          tura I : 6-14, tura a II a:  12-20;

 

 

 

       Programul muncitorilor calificaţi va fi:

 

-          7,00-15,00, iar în funcţie de modul de desfăşurare a activităţii pot să desfăşoare program în 2 ture.

 

 

 

 

 

        Programul personalului din Blocul alimentar va fi:

 

              - bucatari: 07,00 – 19,00

 

         -  muncitor necalificat: 06,00 – 14,00

 

 

 

        Programul personalului de deservire va fi in program de 12/24 (07,00-19,00 – 19,00 – 07,00)

 

 

 

        Programul personalului TESA va fi:

 

-          08,00- 16,00

 

 

 

Programul medicilor din cadrul Ambulatoriului de Specialitate al spitalului va fi:

 

-          07,00 – 14,00

 

Programul personalului mediu şi auxiliar din cadrul Ambulatoriului de Specialitate va fi :

 

- personal mediu sanitar : 07,00-15,00;

 

- personal auxiliar : 06,00-14,00

 

 

 

În urma încheierii contractului de muncă , contraprestaţia muncii depuse de salariat este salariul aşa cum este acesta prevăzut în art.154-art.158 codul muncii.

 

      Acesta va cuprinde:

 

      - salariul de bază;

 

      - indemnizaţiile;

 

-          sporuri la salariul de bază – spor pentru condiţii deosebite de muncă, grele sau periculoase; spor pentru muncă suplimentară în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termen de 30 de zile de la efectuarea acesteia; sporul pentru munca prestată în zilele libere şi în zilele de sărbători legale se acordă numai în cazul în care din motive justificate nu se acordă zile libere; sporul pentru vechimea în muncă; sporul pentru munca de noapte. Conform Ordinului 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile sanitare, personalul din unităţile publice cu paturi din sectorul sanitar, care lucrează în locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară în în timpul nopţii , pentru a beneficia de sporul prevăzut pentru activitatea desfăşurată în timpul nopţii   are obligaţia de a presta lunar un număr egal de zile în tura  de noapte, minimum 4 zile.   

 

         Drepturile salariale se vor acorda în limitele fondurilor primite de la C.A.S. Dolj ca urmare a încheierii contractelor de furnizare de servicii şi de la D.S.P. Dolj .

 

Personalul din unitate, la locurile de muncă unde activitatea se desfăşoară în mod continuu, în 2 ture, poate fi scutit temporar de a presta activitate în tura de noapte atunci când se află în una din următoarele situaţii:

 

a)    în caz de graviditate, lehuzie şi pe timpul cât alăptează;

 

b)    are program redus pe bază de certificat medicale;

 

c)     starea de sănătate contravine desfăşurării activităţii în tura de noapte, dovedită cu certificat medical;

 

d)    pensionare de invaliditate de gradul III;

 

Personalul sanitar mediu care ocupă funcţia de  asistent medical şef pe secţii nu poate desfăşura program în doua ture (12/24).

 

Programul gărzilor în spital este următorul:

 

-         garda începe în zilele lucrătoare pentru toate specialităţile la orele 13,00 şi se termină la orele 8;

 

-         în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, garda se desfăşoară între orele 8-8;

 

-         pentru medicii care au norma de bază în ambulatoriul de specialitate şi sunt cuprinşi în graficul de gărzi al spitalului, garda începe la orele 15, fiind de 17ore;

 

       Programul unităţii nu poate fi modificat decât în mod excepţional justificat de solicitările populaţiei cu respectarea dispoziţiilor regulamentelor şi cu aprobarea Comitetului Director al spitalului.

 

      Predarea – primirea serviciului se face pe baza de procese verbale încheiate între schimburi cu indicarea amănunţită a stării şi evoluţiei fiecărui bolnav.

 

Personalul îşi desfăşoară activitatea pe bază de grafice de lucru lunare, astfel încât să se asigure continuitatea activităţii.

 

Prin graficele lunare de activitate întocmite anticipat pentru o lună, pe locuri de muncă, se stabileşte:

 

a)    numărul de personal pe fiecare tură în raport cu nevoile asistenţei medicale;

 

b)    rotaţia pe ture a personalului;

 

c)     intervalul legal dintre două zile consecutive de lucru.

 

Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se întocmesc de şeful de compartiment şi se aprobă de conducerea unităţii.

 

Modificarea graficelor lunare se poate face de către conducerea unităţii, la propunerea şefului de compartiment.

 

Cererile pentru schimburi de tură ( modificare de grafic ) se înregistrează.

 

      Evidenţa prezenţei salariaţilor la serviciu se va face pe bază condicii de prezenţă fiind obligatorie semnarea acesteia atât la începerea programului cât şi la terminarea acestuia.

 

 

 

CONCEDII LEGALE

 

 

 

Personalul angajat beneficiază, în conformitate cu prevederile Codului muncii aprobat prin Legea nr.53/2003 şi H.G. nr.250/1992 republicată de:

 

 

 

* Concediul de odihnă – salariaţii, în funcţie de vechimea în muncă      ( perioada cât s-a prestat activitate în baza contractului individual de muncă) beneficiază în fiecare an calendaristic de următoarea durată:

 

- până la 5 ani - 20 zile lucrătoare;

 

 - între 5 şi 15 ani – 21 zile lucrătoare;

 

-  peste 15 ani – 25 zile lucrătoare;

 

- peste 20 ani – 30 zile lucratoare.

 

          Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an calendaristic, în perioada programată, până la sfârşitul anului pentru care se acordă, se poate efectua în întregime sau fracţionat, cu condiţia ca una din fracţiuni să fie de cel puţin 10 zile lucrătoare neîntrerupt.

 

           Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau atunci când, din motive obiective, concediul nu poate fi efectuat.

 

            Programarea concediilor de odihnă se face de conducerea secţiilor (compartimentelor) la sfârşitul anului pentru anul următor, astfel încât să se asigură atât bunul mers al activităţii, cât şi interesele salariaţilor, şi cu aprobarea conducerii unităţii.

 

* Concediul medical – întrerupe derularea contractului de muncă din motive independente de voinţa părţilor şi pot beneficia de acest drept salariaţii ce au un stagiu de cotizare de cel puţin 6 luni sau de perioade asimilate potrivit legii  în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu medical înscris în certificatul de concediu medical;

 

Concediile medicale pentru incapacitate temporară de muncă se acordă pe o perioadă de cel mult 180 de zile calendaristice în interval de un an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.

 

Concediul medical suspendă concediul de odihnă aflat în executare urmând ca acesta să se reia după încetarea incapacităţii temporare de muncă.

 

* Concediul fără plată – acesta se acordă în conformitate cu prevederile H.G. nr.250/1992 republicată, în următoarele cazuri :

 

- formare profesională – întinderea concediului pentru anul în care acesta se solicită nu poate depăşi 90 de zile lucrătoare;

 

- interese personale –  30 de zile calendaristice;

 

- îngrijirea copilului bolnav în vârstă de peste 3 ani în perioada indicată în certificatul medical;

 

- tratament medical efectuat în străinătate pe durata recomandată de medic;

 

-         pentru însoţirea soţului sau, după caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte pe perioada cât aceştia se află la tratament în străinătate cu avizul obligatoriu al Ministerului Sănătăţii.

 

Plecarea în concediu de odihnă, concedii fără plată, concedii pentru studii înainte de a primi aprobarea şefului ierarhic este interzisă şi constituie o abatere pentru care se pot aplica sancţiuni disciplinare. La fel şi întârzierile la expirarea concediilor.

 

Este interzisă întreruperea concediului de odihnă din iniţiativa persoanei încadrată în muncă; aceasta poate fi rechemată din concediu numai prin dispoziţie scrisă a conducerii unităţii, pentru nevoi de serviciu neprevăzute şi urgente.

 

·         Concediul de maternitate – se acordă , în conformitate cu prevederile OUG 158/2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate cu modificările şi completările ulterioare,

 

·          Concediul pentru sarcină se acordă pe o perioadă de 63 de zile înainte de naştere, iar concediul pentru lăuzie pe o perioadă de 63 de zile după naştere.

 

·         Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele, în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare, în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.

 

 

 

·         Concediul pentru creşterea copilului – se acordă în temeiul OUG 111/2010, cu modificările şi completările ulterioare, până la împlinirea vârstei de 2 ani  a copilului iar în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;

 

      * Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav – salariaţii beneficiază de:

 

      - concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani;

 

      - concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani:

 

      Aceste concedii se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoanele cu handicap emis, în condiţiile legii, după caz;

 

* Concediul paternal – se acordă în condiţiile Legii nr.210/1999 privind concediu paternal;

 

      * Concediul plătit pentru evenimente familiale deosebite – se acordă în conformitate cu H.G. 250/1992 republicată, în următoarele situaţii:

 

      - căsătoria salariatului – 5 zile;

 

      - naşterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;

 

      - decesul soţului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului – 3 zile;

 

Concediul plătit, se acordă, la cererea solicitantului, de conducerea unităţii.

 

·         Concediul pentru carantină – se acordă cu respectarea art.50 şi art.60 Codul muncii .

 

 

 

ACCESUL ÎN UNITATE

 

Accesul în unitate se realizează astfel:

 

-         pentru personalul încadrat în muncă se va face numai pe baza legitimaţiei de serviciu semnată corespunzător iar circulaţia personalului în compartimentele funcţionale precum şi a colaborării între acestea se va face numai în interesul serviciului;

 

-          pentru personalul din afara unităţii venit în interes de serviciu, accesul se face pe baza buletinului de identitate sau a legitimaţiei de serviciu;

 

-          pentru studenţi, pe baza legitimaţiei de student;

 

-          pentru vizitatorii bolnavilor:

 

a)    zilnic, între orele 13,00 şi 15,00;

 

                                                     18,00 şi 20,00

 

b)    în afara programului stabilit la punctul a), pe baza biletului de voie eliberat de conducerea spitalului.

 

-          pentru reprezentanţii presei, numai cu acordul Managerului spitalului, care va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentanţii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii acordului de principiu. În vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi. Managerul a nominalizat ca purtător de cuvânt al instituţiei pe dr.Georgescu Mariana– director medical.

 

 

 

CAPITOLUL VII

 

SANCŢIUNI DISCIPLINARE

 

      Acţiunea sau inacţiunea săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care au fost încălcate normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă precum şi ordinele şi dispoziţiile legale ale conducerii unităţii este sancţionată, în conformitate cu art.264 alin.1 Codul muncii cu:

 

* avertismentul scris;

 

* retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile;

 

* reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;

 

* reducerea salariului şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;

 

* desfacerea disciplinară a contractului de muncă;

 

              În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege specială, se stabileşte un alt regim sancţionator, va fi aplicat acesta.

 

    Sancţiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilor disciplinare se constată prin decizie a angajatorului emisă în formă scrisă.

 

Amenzile disciplinare sunt interzise.

 

    Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune.

 

 

 

PROCEDURA DISCIPLINARĂ

 

Sancţiunile aplicate salariaţilor nu pot fi dispuse, cu excepţia avertismentului scris, înainte de efectuarea unei cercetări prealabile care va cuprinde şi audierea celui învinuit.

 

Pe parcursul acesteia, salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa, să ofere toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului.

 

Unitatea dispune sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii săvârşite de salariat  printr-o decizie întocmită în scris, în termen de 30 de zile calendaristice dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

 

Sub sancţiunea nulităţii absolute în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

 

* descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

 

* precizarea prevederilor din statutul de personal, regulament intern sau contractul de muncă aplicabil, care au fost încălcate de salariaţi;

 

* motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariaţi în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute de art.267 alin.3 Codul muncii nu a fost efectuată cercetarea ( "neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin.2 din art.267 fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile").

 

* temeiul de drept în baza căreia sancţiunea disciplinară se aplică;

 

* termenul în care sancţiunea poate fi contestată;

 

* instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată;

 

Decizia se comunică în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii.

 

Începând cu data primirii deciziei începe să curgă termenul în care aceasta poate fi contestată în instanţă - 30 de zile -  precum şi aplicarea acesteia.

 

 

 

CAPITOLUL VIII

 

RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ

 

 

 

Angajatorul este obligat în temeiul Normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale să-l despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

 

În cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat acesta se poate adresa cu plângere instanţelor judecătoreşti competente.

 

Salariaţii răspund patrimonial în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

 

Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

 

Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.

 

Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrat în muncă.

 

Ratele nu pot fi mai mari de 1/3 din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

 

În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile codului de procedură civilă.

 

 

 

SOLUŢIONAREA PETIŢIILOR

 

 

 

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul de a face petiţie şi de a o înregistra la registratura unităţii.

 

Angajatorul este obligat să răspundă petiţionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective.

 

Persoanele care au făcut petiţie, dacă se consideră vătămate în drepturile sale printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al conducerii unităţii de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instanţei judecătoreşti competente pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

 

Introducerea cererii la instanţa de judecată nu se va putea face mai târziu de 1 an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere.

 

Reclamantul va depune odată cu acţiunea actul administrativ pe care îl atacă sau după caz, răspunsul autorităţii administrative prin care  i se comunică refuzul rezolvării cererii sale, un drept recunoscut de lege.

 

Sentinţa instanţei prin care s-a soluţionat acţiunea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la Curtea Supremă de Justiţie.

 

Dispoziţiile referitoare la soluţionarea petiţiilor se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

 

 

 

CAPITOLUL IX

 

NORME OBLIGATORII ŞI DISPOZIŢII FINALE

 

 

 

Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţie de punere pe piaţă.

 

Toate materialele promoţionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul sanitar trebuie să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţională a medicamentului şi însoţite de către acesta.

 

Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului, prezentându-l în mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare. Publicitatea trebuie să fie onestă, adevărată şi corectă. Publicitatea trebuie să evite orice susţinere sau reprezentare în măsură să inducă în eroare consumatorul, chiar şi prin omisiune, ambiguitate sau exagerare.

 

Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi făcută atât pentru medicamentele fără prescripţie medicală, cât şi pentru cele cu prescripţie medicală.

 

În cadrul spitalelor va exista un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente şi el va fi stabilit de către conducerea spitalului.

 

Întâlnirile dintre reprezentanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se vor desfăşura după un program organizat şi aprobat de către conducerea spitalului.

 

Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din spitale trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea spitalului.

 

În întreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduită civilizată, politicoasă, neomiţând formulele şi saluturile de politeţe, atât faţă de pacienţi cât şi faţă de însoţitorii şi vizitatorii acestora.

 

Toţi salariaţii spitalului, inclusiv personalul care deserveşte paza şi curăţenia, vor desfăşura activitate într-un climat de linişte, care să asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil  orice disconfort fonic ( prin ton ridicat, zgomote ale utilajelor şi dispozitivelor cu care îşi desfăşoară activitatea) cu preponderenţă în perioadele destinate odihnei pacienţilor.

 

Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliar se vor comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o manieră care să excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora că se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului medical şi de îngrijire, alta decât cea prevăzută de actele normative în vigoare, respectiv decât salariul obţinut pe statul de plată.

 

Respectarea prevederilor prezentului Regulament este obligatorie pentru toţi angajaţii spitalului.

 

Regulamentul intern poate fi modificat sau completat ori de câte ori necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer.

 

Regulamentul intern va fi prelucrat cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, încheindu-se proces-verbal sub semnătură de luare la cunoştinţă.

 

Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului intern, prelucrarea se face de către şeful secţiei   ( compartimentului ) în care se angajează, confirmarea anexându-se la contractul de muncă.

 

 

 

OBLIGAŢIILE BOLNAVILOR, ÎNSOŢITORILOR ACESTORA ŞI VIZITATORILOR:

 

 

 

Pe timpul internării în unitatea sanitară bolnavii sunt obligaţi să respecte prescripţiile medicale, programul de viaţă în spital, să aibă o atitudine corespunzătoare faţă de personalul medico-sanitar, să păstreze disciplina în spital, să nu deterioreze bunurile unităţii.

 

Personalul mediu sanitar se va preocupa de igiena individuală a fiecărui bolnav, va face educaţia sanitară a acestora pe toată durată spitalizării, iar tratamentul va fi efectuat conform prescripţiilor din foaia de observaţie clinică.

 

Unitatea va organiza vizitarea bolnavilor zilnic,  între  orele     13-15 şi 18-20, cu respectarea regulilor stabilite în cadrul fiecărei secţii.

 

            Personalul mediu şi auxiliar va supraveghea ca vizita să se desfăşoare conform regulilor de igienă stabilită, reguli ce trebuie cunoscute de aceştia.

 

Prezentul regulament intern se completează în mod corespunzător cu Legea drepturilor pacientului ( Legea 46/2003),  Codul de deontologie medicală, Codul muncii şi Contractul colectiv de muncă.

 

 

 

 

MANAGER,

DR.DUMITRU IOANA

 

 

 

 

Design by: www.diablodesign.eu